گام به گام درس هفتم زبان انگلیسی هفتم

 My Address  

 معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

 

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

Hossein: What time are you going?

 

ادامه مطلب ...

گرامر درس هشتم زبان انگلیسی هفتم

 My Favorite Food  

تا اینجا که خسته نشدین؟!

درس آخر خوشمزه ترین و شیرین ترین درس کتاب هفتمه چون قراره در مورد کلی خوردنی با هم صحبت کنیم.

داخل این درس قراره سه نکته ی گرامری یاد بگیریم.

 

نکته اول : کلمه پرسشی What (به معنی چه) وفتی که همراه با favorite (به معنی مورد علاقه) بیاد برای پرسیدن غذا و نوشیدنی مورد علاقه هستش . برای مثال :

 

?What’s your favorite food / drink

غذا / نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟

ادامه مطلب ...

گام به گام درس هشتم زبان انگلیسی هفتم

 My Favorite Food  معنی متن صفحه42 (conversation) زبان هفتم 

 

* Listen to the students talking about their favorite food. 

 

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?

شیوا: ببین، کافیه. من گرسنه هستم. تو چطور؟

 

Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk.

فاطمه: منم همینطور. بیا کمی کیک و شیر بخوریم.

ادامه مطلب ...

گام به گام قسمت Review4 ( Lessons 7-8) زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 46 (Talking about Your Address ) زبان هفتم 

 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

a) you can say your home address. 

My address is 5 Azadi street.Mehr

 

b) you can say your home/mobile phone number. 

My mobile phone number is 09122222222 .

 

c) you can ask your friend’s address and telephone number.

What is your address/home number

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُل بگو
2 اِلی به سوی ، به
3 جاءَ آمد برای ، آمد
4 رَبّ پروردگار
5 فَ پس، و 
6 قَد قطعا
7 ه او، َش، آن 
8 عَلی بر
9 ها آن، َش، او 
10 کُلّ هر، همه
11 شَیء چیز
12 قَدیر توانا

ادامه مطلب ...

گام به گام جلسه دوم درس دوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَخ، اَخو، اَخا، اَخی برادر
2 قال گفت
3 یا ای
4 اِله خدا، معبود
5 ی من، َم
6 اعبدوا عبادت کنید
7 اجـر پاداش
8 لا تعقلون اندیشه نمی کنید

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 غَیب غیب، نهان
2 اَمر کار، فرمان
3 اُعبُد عبادت کن
4 تَوَکَّل توکل کن
5 کَ تو، َ ت
6 عَن از
7 تَعمَلونَ عمل می کنید، انجام می دهید
8 نا ما ، مان
9 اَنزَلنا فرو فرستادیم، نازل کردیم
10 لَعَلَّ تا، امید است

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 مِلَّة دین، آیین 
2 ءاباء پدران، جمع اَب 
3 ذلِکَ این، آن 
4 فَضل لطف و رحمت 
5 لا یَشکُرونَ شکر نمی کنند 
6 اَم یا ، آیا
7 واحِد یگانه، یک

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُلُوب قلب ها، دلها
2 ظُلُمات تاریکی ها
3 کافِر کافر، بی ایمان 
4 اِذن اجازه
5 صِراط راه
6 عَزیز عزتمند، شکست ناپذیر 
7 وَیل وای بر
8 شَدید سخت

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 سَماء آسمان
2 حَمد سپاس و ستایش 
3 سَمیع شنوا
4 مُقیم برپاکننده
5 صَالة نماز
6 ذُرّیَّة فرزند، نسل 
7 دُعاء دعا، درخواست 
8 یَوم روز
9 والِدَیَّ پدر و مادرم 
10 مُؤمِن مؤمن، با ایمان 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن