گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس دوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس دوم

 My Classmates  معنی متن صفحه 10 (conversation) 

 

* Listen to the students talking in the school yard. 

 

Ali:: Who is that boy?

علی: اون پسر کیه؟

 

Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.

پرهام: او عرفان است. همکلاسی جدید ما

 

Ali:: Let’s talk to him.

علی: بیا باهاش صحبت کنیم

 

Parham: Hi, Erfan. This is Ali.

پرهام: سلام عرفان. این علی است

 

Ali:: Nice to meet you, Erfan.

علی: از ملاقات شما خوشبختم

 

Erfan: Nice to meet you, too.

عرفان: منم از ملاقات شما خوشبختم.

 

Ali:: Welcome to our school.

علی: به کلاس ما خوش آمدید.

 

Erfan: Thank you.

عرفان: متشکرم

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هفتم

پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 14 (Introducing Oneself) 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

 

a) you can say your first and last name. 

 

My first name is Ali

 

My last name is Alavi

 

b) you can ask other people’s names. 

 

What’s your name / first name / last name

 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

 My Age  معنی متن صفحه 16 (conversation) 

 

 

* Listen to the teacher and her students talking about birthdays. 

 

Teacher: Nargess, when is your birthday?

معلم: نرگس، روز تولد شما چه روزی است؟

 

Nargess: It’s in Mehr.

نرگس: در ماه مهر

 

Teacher: Really? How old are you now?

معلم: واقعا؟ شما الان چندسال دارید؟

 

Nargess: I’m 12.

نرگس: من 12 ساله هستم

 

Teacher: What about you,Tahereh?

معلم: شما چطور طاهره؟

 

Tahereh: My birthday is in ………………

طاهره: روز تولد من در …. است


ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

 My Family  معنی متن صفحه 22 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their families. 

 

Zohre: Nice picture! Is that your father?

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?

 

Mahsa: Yes, he is.

مهسا: بله درسته

 

Zohre: How old is he?

زهره: چند سالش است?

 

Mahsa: 38.

مهسا: 38

 

Zohre: What’s his job?

زهره: شغلش چیه؟

 

Mahsa: He’s a mechanic.

مهسا: او یک مکانیک است.

 

Zohre: And your mother?

زهره: و مادرت؟

 

Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هفتم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هفتم

 My Address  معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

 

Hossein: What time are you going?

حسین: ساعت چند می روی؟

 

Omid: Around 5 in the afternoon.

امید: حدود 5 بعد از ظهر

 

Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?

حسین: من مطمئن نیستم بتوانم اما سعیم را خواهم کرد. درسش کجاست؟

 

Omid: 5 Azadi Street.

امید: خیابان آزادی 5

 

Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.

حسین: قبل از رفتن به من زنگ بزن. شماره تلفن من 586-2144 است.

 

Omid: OK, bye.

 

امید: بسیار خب، خداحافظ


ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس هفت و هشت زبان سال هفتم

پاسخ Review درس هفت و هشت زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 46 (Talking about Your Address ) 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

 

a) you can say your home address. 

 

My address is 5 Azadi street.Mehr

 

b) you can say your home/mobile phone number. 

 

My mobile phone number is 09122222222 .

 

c) you can ask your friend’s address and telephone number.

 

What is your address/home number


 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

 My Week  معنی صفحه 18 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate.

 

 

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

معلم: بعداز ظهرها چکار می کنی ریحانه؟

 

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

دانش آموز: خب یکشنبه ها و سه شنبه ها من می رم باشگاه.

 

Teacher: How about Friday mornings?

معلم:  جمعه صبح ها چطور؟

 

Student: I stay at home and relax. Why?

دانش آموز: خونه می مونم و استراحت می کنم. چرا؟

 

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

معلم:  می دانی شیوا در درس زبان ضعیف است. تو می توانی به او کمک کنی؟

 

Student: Oh, sure.

دانش آموز: اوه البته

 

Teacher: That sounds great! When can you start?

معلم:  به نظر عالی است! چه وقت می توانی شروع کنی؟

 

Student: This Wednesday afternoon.

دانش آموز: این چهارشنبه بعد از ظهر

 

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: خوبه، متشکرم. به او اطلاع می دهم.

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس چهارم

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس چهارم

 My Health  معنی صفحه 34 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher and the student talking. 

 

Teacher: Are you OK?

معلم: حالت خوبه؟

 

Student: No, I’m not. I have a headache.

دانش آموز: نه، خوب نیستم. من سردرد دارم.

 

Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You should go home and rest.

معلم: اوه شما چشمهات هم درد می کنه. باید بروی خانه و استراحت کنی

 

Student: Yes, but we have one more class.

دانش آموز: بله اما ما یک کلاس دیگه هم داریم.

 

Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher.

معلم: نگران نباش. من با معلم شما صحبت می کنم.

 

Student: Thanks for your help.

دانش آموز: برای کمک تان ممنونم

 

Teacher: Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

معلم: بیا برویم دفتر و ابتدا با پدر مادرت تماس بگیریم. بچه ها ساکت باشید من یک دقیقه دیگر برمی گردم.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن