گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دوازدهم

‎‎شنبه, ۱۸ دی ‎۱۴۰۰

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دوازدهم

 جهاد  

 فعالیت کلاسی صفحه 134 

 

خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است در این داد و ستد خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی

هستند؟ چه کالایی مورد معامله قرار گرفته است؟ بهای این کالا چیست؟

 

دنیا، بازار است و مردم در آن معامله گر. فروشنده، مردم اند و خریدار خداوند. متاع معامله، مال و جان است و

بهای معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگری بفروشند، یکسره خسارت است.

 


 

 فعالیت کلاسی صفحه 137 

 

معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند؟

 

‫‪ (1‬ﺟﻬﺎد ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ‪

دﻓﺎﻋﻲ

 

‬‫‪ (2‬ﺟﻬﺎد ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﺷﺮار و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ

 

دﻓﺎﻋﻲ‬

 

‫‪ (3‬ﻣﺒﺎرزه ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ در ﻛﺸﻮر

 

دﻓﺎﻋﻲ‬

 

‫‪ (4‬ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ ﺻﺪام ‪

دﻓﺎﻋﻲ‬

 

‫‪ (5‬ﺟﻬﺎد ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻳﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ‪

دﻓﺎﻋﻲ

 

 


 

 فعالیت کلاسی صفحه 140 

ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﻛﻼس ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﺧﻮد در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫

ﭼﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟

آﻣﻮزﺷﻬﺎی رزﻣﻲ و ﺟﻨﮕﻲ‬

 

 

 

 

 

 


 

 ‫ﺧﻮدت را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻦ ﺻﻔﺤﻪ ‪140

 

‫‪-1‬اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮری ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻛﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ در اﻧﺘﻈﺎر

آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد؟‬

ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﺬاب اﻟﻬﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ ‪.‬‬

 

‫‪-2‬ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﻲ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ؟‬

وﻗﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ی دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ‪ ،‬ﻣﺮد و زن ‪ ، ﭘﻴﺮوﺟﻮان واﺟﺐ

اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در‬ ‫ﺗﻮان دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و دﺷﻤﻦ را از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

 

‫‪-3‬اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ واﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ وﻇﻴﻔﻪ‬ ای دارﻧﺪ؟‬

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺑﺎدﺳﺘﻮر ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺧﻄﺮ آﻧﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی

اﺳﻼﻣﻲ دور‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

 

‫‪-4‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺮای‬ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ؟‬

ﺧﻴﺮ – ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺮد ‪:‬‬

 

‫‪ (1‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ را ﻣﻴﺴﺎزد؛‬

 

‫‪ (2‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻴﺮﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ؛‬

 

‫‪ (3‬رزﻣﻨﺪه ای ﻛﻪ ﺗﻴﺮ را در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

 

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن