گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس اول

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس اول

 زمین مهد زیبای انسان ها  فعالیت ﺻﻔﺤﻪ۴  مطالعات اجتماعی سال نهم  

 

1- ﺍﻟﻒ) پرس ﻮ ﺟﻮﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ، ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﮏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺒﺐ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ.

 

ﺏ)ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻭﺷﻬﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺮﯾﺦ (ﺑﻬﺮﺍﻡ) ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

 

ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 

۱- ﮔﺎﺯﻣﺘﺎﻥ 

 

۲-ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ

 

۳- ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻊ

 

2 ـ ﺍﻟﻒ) ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻧﺠﻮﻡ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ شگفتی های ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ ﻭ

ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ در ﮐﻼﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ.

 

ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ

 

ﺏ) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ شگفتی ها ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

 

نگاه پویا و پرسشگر به هستی و طبیعت، تلنگری است تا حقیقت جاودان را دریابیم؛ جهان آفرینش و نقش های

بدیع و طرحهای زیبا و دل انگیز آن، کتاب فوق العاده بزرگی است که هر کلمه اش، دلیلی روشن بر وجود

آفریدگار جهان است؛ جهان هستی بهترین و زیباترین کلاس خداشناسی و زبان گویای علم و قدرت و تدبیر

الهی است.

 

ﭖ) ﺍﺯ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﯾﻪ ۷۵ ﺳﻮﺭﻩ ﻏﺎﻓﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ؟

 

ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﺍﺕ ﻋﻈﯿﻢ ﻭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎﻯ ﻭﺳﯿﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺭا با ﺁﻧﻬﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ، ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﯿﺎﻯ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﻞ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﮎ

ﺍﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس دوم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس دوم

 حرکات زمین  

 فعالیت صفحه 11  مطالعات اجتماعی سال نهم 

 

1- الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

 

تعیین زمان طلوع وغروب خورشید وانجام فرایض دینی (شرعی)

 

ب) چرا از ساعت ر سمی استفاده میکنیم؟ مثال بیاورید.

 

برای جلوگیری از ایجادناهماهنگی ها در پرواز هواپیماها، حرکت قطارها وکشتی و انواع مسافرت ها و کارهای

اداری

 

2- با توجه به نقشه مناطق زمانی، بگویید اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد

یا عقب؟ چرا؟

 

جلو . زیرا نصف النهار پاریس درغرب نصف النهار تهران است ودیرتر درمقابل خورشید قرار می گیرد.

 

3ــ با کمک والدین خود، برخی از زمان ها یا مکان هایی که ویژگی های خاصی برای آنها در اسلام بیان شده

است را نام ببرید. پاسخ های خود را در کلاس و با دوستانتان، به اشتراک بگذارید.

 

زمان ها

مکان ها

وقت نماز

طلوع آفتاب

ماه رمضان

مسجد الحرام

مسجد النبی

حرم ائمه

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس سوم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس سوم

 چهره زمین  

 فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

1- زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.

 

الف)سنگ کره:

 

1) ارتباط دهنده میان هواکُره، آ بکُره و زیست کُره است.

 

2) تأمین کننده خاک برای کشاورزی، چراگاه ، کشتزار لانه سازی و.. برای جانوران زیست کره

 

ب) آب کره:

 

1) منشاء حیات درکره زمین هستند.

 

2). گازها ی حل شده در اقیانوس ها مخزن گازهای کره زمین هستند. که برای ادامه زندگی بسیاری از گونه

های حیات در زیر آب، ضروری اند

 

3) آب دریاها نقش مهمی در چگونگی آب و هوای جهان دارد.

 

4) تعدیل کننده آب وهوا ی کره زمین است . که همه این موارد برای زیست کره لازم است.

 

ج) هواکره

 

1) لایه گاز اُزن پوششی است برای زمین در برابر پرتوهای فرابنفش آمده از خورشید.

 

2) امکان جابجایی برخی گازهای ارزشمند مانند بخار آب را فراهم میکند.

 

3) هواکره باعث می شود تا شهاب وارهای کوچک پیش از برخورد با زمین در آسمان بسوزند.

 

4) هواکره در متعادل کردن دمای زمین هم موثر است. اگر چنین پدیده ای نبود، میانگین دمای زمین بجای 15

درجه ی سانتی گراد که اکنون است، باید 18 - درجه می شد که در این دما امکان پدیدار شدن زیست کره

بسیار ضعیف بود. (در این پدیده که اثر گلخانه ای نام دارد گرمایی که از سطح زمین بیرون رفته است در میان

مولکول های هواکره نگه داشته می شود. بخار آب، دی اکسید کربن، متان و اوزون از گازهای گلخانه ای اصلی

در هواکره زمین اند. )

 

2- آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.

 

- آیه 29 سوره شورا:

 

در قران کریم در آیه 29 سوره شوری می فرمایند(از نشانه های خداست آفرینش آسمان ها و زمین و

جنبندگانی که در آنها خلق و پراکنده نموده است) می بینی که دراین آیه از جنبندگان و موجوداتی یاد شده که

در آسمانها زندگی میکنند. پس بیرون از کره زمین هم موجودات زنده دیگری وجود دارند . اما در این باره که این

موجودات زنده انسان اند یا نه قران سخنی نمی گوید.
 

دانشمندان در تحقیقات گسترده خود به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا موجودات زنده، نبات، اب،

تمدن، در کرات دیگر وجود دارد یا نه؟ حضرت علی(ع) می فرمایند:" این ستارگان شهرهایی هستند مانند شهر

های روی زمین و هر شهری با شهر دیگر با ستونی از نور مربوط می شود."

 

- آیه 22 سوره بقره:

 

اشاره به زمین ونیروى جاذبه اش که به شما اجازه حرکت و استراحت و ساختن خانه و لانه و تهیه باغ ها و

زراعت ها و انواع وسائل زندگى مى دهد، نعمت دیگرى است، هیچ فکر کرده اید که اگر جاذبه زمین نبود در یک

چشم بر هم زدن همه ما و وسائل زندگیمان بر اثر حرکت دورانى زمین به فضا پرتاپ و در فضا سرگردان مى

شد! سپس به نعمت آسمان مى پردازد و مى گوید: (و السماء بِناء). « آسمان را همچون سقفى بر بالاى سر

شما قرار داد » که همان جو زمین است، یعنى قشر هواى متراکمى که دور تا دور کره زمین را پوشانده، و طبق

نظریه منظور از کلمه « سماء » دانشمندان ضخامت آن، چند صد کیلومتر است. اگر این قشر مخصوص هوا که

همچون سقفى بلورین، اطراف ما را احاطه کرده نبود، زمین دائما در معرض رگبار سنگهاى پراکنده آسمانى بود

و عملا آرامش از مردم جهان سلب مى شد.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس چهارم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس چهارم

 آب فراوان ، هوای پاک  

 فعالیت صفحه ۲۲ 

 

١- با توجه به نقشه صفحه ٢١، بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن، که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در

محل تلاقی کدام جریان‌های دریایی قرار دارند.

 

در محل تلاقی جریان گلف استریم – کوروشیو قرار دارند

 

۲- چرا سفر به اعماق اقیانوس‌ها دشوارتر از صعود به قله‌هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

 

به دلیل فشار بسیار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب و نبودن وسایل و تجهیزات پیشرفته کاوش‌های

علمی را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است.

 

۳- کاربرگه شماره (٣) را در کلاس انجام دهید.

 

پاسخ در قسمت کاربرگ ها

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس پنجم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس پنجم

 پراکندگی زیست بوم های جهان  

 فعّالیت صفحه 32 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

1- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم های توندرا، تایگا، جنگل های بارانی استوایی، ساوان و بیابان را

روی نقشه در محل مربوط بنویسید.

 

2- با توجه به نقشهٔ صفحهٔ پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که جنگل های بارانی استوایی در کدام قاره

ها و کشورها، وجود دارند و کدام کشور، بیشترین وسعت جنگل های بارانی استوایی را دارد.

 

جنگل‌های گرمسیری در نوار گرداگرد استوا قرار دارند، اکثراً در منطقه بین مدار راس‌السرطان (23.5 درجه عرض

جغرافیایی) و مدار راس‌الجدی (23.5 درجه عرض جغرافیایی) قرار دارند. این 3000 مایل (4800 کیلومتر) نوار پهن

استوا نامیده می‌شود.

 

در آمریکای مرکزی و جنوبی: هندوراس، کوبا، کلمبیا، اکوادور، برزیل، پرو، ونزوئلا

 

در آفریقا: کشورهای گابون، کنگو، زئیر، کامرو، نیجریه، غنا، ساحل عاج، لیبریا، سیرالیون، گینه و ماداگاسکار

 

در آسیا: هند، برمه، تایلند، کامبوج، مالزی، فیلیپین، قسمت‌هایی از چین و اندونزی

 

استرالیا: کشور استرالیا، گینه نو و بیشترین وسعت جنگل‌های بارانی استوایی را کشور برزیل دارد.

 

4- کاربرگهٔ شمارهٔ (4) را در کلاس انجام دهید.

 

پاسخ در قسمت کاربرگ ها 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس ششم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس ششم

 زیست بوم ها در خطرند 

 فعالیت صفحه 37 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

با توجه به نقشه

 

1ــ الف) سه کشور را نام ببرید که بیش از 300گونه در معرض خطر دارند.

 

ایالات متحده امریکا، استرالیا و اندونزی

 

ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از50گونه در معرض خطر دارند.

 

شیلی، انگلستان و قزاقستان

 

2ـ نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آفریقای مرکزی را از نظر تعداد گونه های در معرض خطر با کانادا و

اروپای شمالی مقایسه کنید.

 

در کشورهای گروه اول(جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آفریقای مرکزی) تعداد گونه های درمعرض خطر بسیار

بیشتر از کانادا واروپای شمالی است.

 

3ــ چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه های در معرض خطر بسیار کم است؟

 

چون در صحرای افریقا تعدادو تنوع گونه های جانوری کم است.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس هفتم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس هفتم

 جمعیت جهان  

 فعالیت صفحه 45 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

1ــ با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت و جدول بالا، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکانهای زیر

مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته های خود از سال گذشته علت این نوع تراکم را در هر کشور

بنویسید.

کشور نوع تراکم علت
بنگلادش زیاد آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و رودهای پرآب
ژاپن زیاد آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و پیشرفت علم وصنعت
لیبی و چاد کم آب وهوای گرم وخشک، باران کم، نامناسب بودن خاک، تبخیرشدید
سیبری کم آب وهوای بسیارسرد وخشک، کمبود باران
آلمان زیاد آب وهوای معتدل، خاک های حاصلخیز، سرزمین های پست وهموار، باران فراوان،پیشرفت علم وصنعت
استرالیا کم سرزمین خشک وکم باران، خاک های نامرغوب
کانادا کم آب وهوای سرد، بارندگی کم، زمین های یخ بسته وسیع

 

2- پرس و جو کنید پرجمعیت ترین کشورهای جهان به ترتیب از رتبهٔ اوّل تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر

جمعیت دارند؟

 

نام کشور رتبه جمعیت
چین 1 ١٬۴۰۶٬۴۴۲٬۴۹۸
هند 2 ١٬۳۹۰٬۳۶۲٬۰۲۳
آمریکا 3 ٣۳۳٬۳۲۶٬٠۲۴
اندونزی  4 ٢۷۷٬۰۱۶٬۶۷۸
پاکستان 5 ٢۲۶٬١۶۰٬۲۵۳
نیجریه 6 ٢١٩٬۴۶٣٬٨۶٢
برزیل 7 ٢١٣٬۵١٠٬۴٩٢

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس هشتم

 بی عدالتی و نابرابری در جهان  

 فعّالیت صفحه 48 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

1- درباره علل و عوامل نابرابری توسعهٔ انسانی در جهان گفت و گو کنید. به نظر شما کدام عوامل مهم ترند؟

چرا؟

 

عوامل خارجیکشور های قدرتمند و سلطه گر از طریق استعمار و به اشکال مختلف از منابع سایر کشورها

به سود خود استفاده کرده و مانع پیشرفت آنها شده اند. مستعمره کردن کشورها در گذشته، اشغال نظامی

کشورها یا دخالت و نفوذ در امور داخلی آنها به شیوه های مختلف و جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی

آنها  که تا امروز نیز ادامه دارد  از جمله علل خارجی نابرابری است.

 

عوامل داخلیحکومت های ستمگر و وابسته که منافع و منابع کشور را در اختیار بیگانگان قرار می دهند و

برای حفظ منافع خود، به ملت و کشورشان نیز بی توجه اند، جنگ ها و کشمکش های داخلی، فرهنگ و باور

های غلط، بی سوادی و نا آگاهی مردم، غفلت از استعدادها و فرهنگ خود، نداشتن ایمان و پشتکار و اراده

برای تغییر وضع و نبودن وحدت و مشارکت بین مردم، از جمله علل داخلی نابرابری به حساب می آیند

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس نهم

 ایرانی متحد و یکپارچه  

 فعالیت صفحه 56 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

1- کاربرگهٔ شمارهٔ (٧) را انجام دهید.

 

پاسخ در قسمت کاربرگ ها


 

 فعّالیت صفحه 57 مطالعات اجتماعی  سال نهم 

 

2- پس از مطالعهٔ متن توضیح دهید که با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و

مذهبی در ایران ایجاد شد.

 

تغییرات سیاسی : تشکیل حکومت واحد و قدرتمند - دفع دشمنان خارجی(عثمانی ها و ازبکان)

 

مذهبی: رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینی

 

اجتماعی: ایجاد وحدت بیشتر در کشور.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس دهم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس دهم

 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی 

 و فرهنگی ایران در عصر صفوی  

 فعّالیت صفحه 65  مطالعات اجتماعی  سال نهم

 

1 متن را مطالعه کنید:

 

الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.

 

1- امنیت و آرامش نسبی درکشور و ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتند

 

2-برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با دنیا

 

3-یکسان سازی واحدهای اندازه گیری

 

4- ایجاد راه ها

 

ب) سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

 

تجارت،  مالیات ،  صنایع مختلف مثل ریسندگی و بافندگی

 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن