گام به گام جلسه اول درس چهارم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس چهارم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَ، هَل  آیا 
2 اَنتُم شما
3 جاهِل نادان، بی خرد 
4 اَنتَ تو
5 هذا این
6 مُحسِن نیکوکار
7 غَفور بسیار آمرزنده 
8 قالوا گفتند
9 لَ قطعاً

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس اول قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس اول قرآن هفتم

 فعالیت اول 

 

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید.

ردیف کلمه معنا
1 بِ به
2 اِسم اسم ، نام
3 اَلله الله ، خدا
4 اَلرَّحمن بخشنده
5 رَحیم مهربان
6 ءایات آیات ، نشانه ها
7 کِتاب قرآن ، کتاب
8 هُوَ او
9 اَلَّذی کسی که
10 شَمس خورشید
11 قَمَر ماه
12 نور نور ، روشنایی
13 خَلَقَ خلق کرد ، آفرید
14 اِلّا مگر ، جز
15 لَیل شب
16 نَهار روز
17 سَماوات آسمان ها
18 اَرض زمین
19 قَوم قوم ، گروه
20 حَقّ حق ، درستی

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس اول قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس اول قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را بخاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اِنَّ قطعا
2 لِ برای
3 ما  آنچه
4 فی در
5 وَعد وعده
6 لکِنَّ لیکن،ولی
7 اَکثَر بیشتر
8 هُم آنها،شان
9 یا اَیُّها  ای
10 ناس مردم
11 مِن از،ازسوی
12 کُم شما،تان
13 هُدًی، هُدی  هدایت
14 رَحمَة رحمت،لطف

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُل بگو
2 اِلی به سوی ، به
3 جاءَ آمد برای ، آمد
4 رَبّ پروردگار
5 فَ پس، و 
6 قَد قطعا
7 ه او، َش، آن 
8 عَلی بر
9 ها آن، َش، او 
10 کُلّ هر، همه
11 شَیء چیز
12 قَدیر توانا

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس دوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس دوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَخ، اَخو، اَخا، اَخی برادر
2 قال گفت
3 یا ای
4 اِله خدا، معبود
5 ی من، َم
6 اعبدوا عبادت کنید
7 اجـر پاداش
8 لا تعقلون اندیشه نمی کنید

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 غَیب غیب، نهان
2 اَمر کار، فرمان
3 اُعبُد عبادت کن
4 تَوَکَّل توکل کن
5 کَ تو، َ ت
6 عَن از
7 تَعمَلونَ عمل می کنید، انجام می دهید
8 نا ما ، مان
9 اَنزَلنا فرو فرستادیم، نازل کردیم
10 لَعَلَّ تا، امید است

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 مِلَّة دین، آیین 
2 ءاباء پدران، جمع اَب 
3 ذلِکَ این، آن 
4 فَضل لطف و رحمت 
5 لا یَشکُرونَ شکر نمی کنند 
6 اَم یا ، آیا
7 واحِد یگانه، یک

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُلُوب قلب ها، دلها
2 ظُلُمات تاریکی ها
3 کافِر کافر، بی ایمان 
4 اِذن اجازه
5 صِراط راه
6 عَزیز عزتمند، شکست ناپذیر 
7 وَیل وای بر
8 شَدید سخت

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 سَماء آسمان
2 حَمد سپاس و ستایش 
3 سَمیع شنوا
4 مُقیم برپاکننده
5 صَالة نماز
6 ذُرّیَّة فرزند، نسل 
7 دُعاء دعا، درخواست 
8 یَوم روز
9 والِدَیَّ پدر و مادرم 
10 مُؤمِن مؤمن، با ایمان 

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

 

ردیف کلمه معنا
1 عِباد بندگان، جمع عَبد
2 مُتَّقین افراد با تقوا 
3 جَنّات بهشت ها، جمع جَنّة 
4 عُیون چشمه ها، جمع عَین 
5 عَذاب عذاب، کیفر 
6 اَلیم دردناک 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن