گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُل بگو
2 اِلی به سوی ، به
3 جاءَ آمد برای ، آمد
4 رَبّ پروردگار
5 فَ پس، و 
6 قَد قطعا
7 ه او، َش، آن 
8 عَلی بر
9 ها آن، َش، او 
10 کُلّ هر، همه
11 شَیء چیز
12 قَدیر توانا

 فعالیت دوم 

این ترکیب ها را معنا کنید.

 

1 .قُل یا أَ یُّهَا النَّاسُ:

بگو ای مردم

 

2 .قَد جاءَکُم:

قطعاً آمد برای شما

 

3 .مِن رَبِّکُم:

از سوی پروردگارتان

 

4 .إِلَی الله:

به سوی خدا

 

5 .عَلَی کُلِّ شَیءٍ :

بر هر چیزی


 فعالیت سوم 

 

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

 

إلَی + ه : إِلَیهِ: به سوی او، به سویش

 

عَلَی +هِ : عَلَیهِ: بر او، بر آن

 

إِلَی + ها: إِلَیها: به سوی او، به سویش

 

عَلَی + هِم: عَلَیهِم : بر آنها

 

إِلَی + کُم : إِلَیکُم: به سوی شما، به سویتان