گام به گام درس دوم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس دوم (جلسه اول) قران سال هشتم

 پاسخ فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد 
2 فُرقان وسیلة تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن 
3 یَکونُ میباشد
4 عالَمینَ جهانیان، مردم 
5 نَذیر هشداردهنده
6 وَلَد فرزند
7 شَریک شریک، همتا 
8 قَدَّرَ اندازه گیری کرد 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال هشتم

گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَفلَحَ رستگار شد(شدند)
2 خاشِع فروتن، متواضع 
3 لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده 
4 مُعرِض روی گردان 
5 زَکاة زکات
6 فاعل انجام دهنده 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 یُسَبِّحُ تسبیح می کند 
2 مَن هرکس، کسی که، چه کسی 
3 طیر پرنده، پرندگان 
4 عَلِمَ دانا، (در اینجا) می داند 
5 عَلیم دانا
6 یَفعَلونَ انجام می دهند 
7 مَصیر بازگشت (بازگشتن)

 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس دوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

 

ردیف کلمه معنا
1 جَعَلَ قرار داد 
2 لِباس لباس، پوشش 
3 نَوم خواب
4 سُبات آرامش و استراحت 
5 اَرسَلَ فرستاد
6 ریاح بادها، جمع ریح 
7 بُشر، بُشری  بشارت دهنده، بشارت 
8 ماء آب
9 طَهور پاک، پاک کننده

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 کَذَّبَ، کَذَّبَت  تکذیب کرد، انکار کرد 
2 مُرسَلینَ پیامبران
3 تَتَّقونَ تقوا پیشه می کنید، تقوا دارید
4 رَسول پیامبر، فرستاده 
5 اَمین راستگو و درستکار، مورد اعتماد
6 اِتَّقوا تقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
7 اَطیعوا اطاعت کنید، پیروی کنید 
8 اِن اگر، نه، نیست

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس چهارم (جلسه اول) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 اَن که، اینکه 
2 اَشکُرُ شکر می کنم 
3 نِعمَة نعمت، هر چیز خوبی که خدا به انسان بخشیده است
4 اَلَّتی که، چیزی که، کسی که 
5 اَنعَمتَ بخشیدی، نعمت دادی 
6 اَعمَلُ عمل می کنم 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس پنجم (جلسه اول) قران سال هشتم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 نَتلو تالوت می کنیم، می خوانیم
2 نَبأ خبر، جمع: اَنباء
3 نُریدُ می خواهیم 
4 نَجعَلُ قرار می دهیم 
5 اَئِمَّة پیشوایان، جمع اِمام 
6 وارثینَ جانشینان، وارثان 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 اَحسِن نیکی کن
2 کَما همان طور که
3 اَحسَنَ نیکی کرد، نیکو ساخت
4 فَساد فساد، تباهی
5 یُحِب دوست دارد
6 مُفسِدینَ مفسدان، خرابکاران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن