فصل اول علوم ششم

فصل اول علوم ششم

 زنگ علوم 1- علوم تجربی را تعریف کنید.

مجموعه دانستنی ها یی که از راه تجربه و آزمایش درست بودن قوانین آن ها به اثبات رسیده است. 

 

2- اساس علوم تجربی بر چیست؟ 

اساس این علوم بر پایه مشاهدات استوار است .این مشاهدات از راه های مختلف و روشهای علمی به دست می آید .

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم ششم

فصل دوم علوم ششم

 سرگذشت دفتر من 1- چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را بنویسید

- روی دیوار غار

- روی چوب

-  روی چرم

- روی سنگ

 

2- مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را بنویسید

 این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند

ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم ششم

فصل سوم علوم ششم

 کارخانه کاغذسازی 1- دلیل افزایش مصرف کاغذ در سراسر دنیا چیست ؟

افزایش شدید جمعیت

 

2- آیا با این میزان مصرف کاغذ تولید آن به روش ­های سنتی و دستی امکان پذیر است ؟

خیر

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم ششم

فصل چهارم علوم ششم

 سفر به اعماق زمین 1- بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست ؟ 
مطالعه ی امواج لرزه ای

 

2- چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید
لرزش تلفن همراه ، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن ، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان ، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق ، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و ...

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم ششم

فصل ششم علوم ششم

 ورزش و نیرو (1) 1- چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند ؟

هر وقت به آن نیرویی وارد شود .

 

2- نیرو حاصل چیست ؟

حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است .

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم ششم

فصل هفتم علوم ششم

 ورزش و نیرو (2) 1- به نیروی جاذبه ی زمین گرانشی نیز گفته می شود

 

2- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود الکتریکی نام دارد .

 

3- هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام کمتر می شود

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم ششم

فصل هشتم علوم ششم

 سفر انرژی 1- نفت دارای چه صورتی از انرژی است ؟

شیمیایی


2- آب پشت سد ، دارای چه نوع انرژی است ؟

ذخیره ای

 

3- چوب مقداری انرژی شیمیایی دارد که در هنگام سوختن آزاد می شود .

درست

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم ششم

فصل نهم علوم ششم

 خیلی کوچک خیلی بزرگ 1- در بدن انسان 50 تا 75 میلیون سلول دارد .

 

2- مخمر نوعی قارچ تک سلولی است 

 

3- فردی به نام رابرت هوک اولین میکروسکوپ را ساخت .

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم ششم

فصل دهم علوم ششم

 شگفتی های برگ 1- بیشترین مقدار سبزینه در برگ ها ذخیره شده است

 

2- محل غذاسازی گیاه برگ است

 

3- سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام  دارد ؟

روزنه

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن