درس اول هدیه های آسمانی دوم

درس اول هدیه های آسمانی دوم

 هدیه های خدا 1- خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده ؟

به ما گوش داده تا بشنویم، به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم، به ما دست داده تابتوانیم مشق بنویسیم و غذا بخوریم و …

 

2- به خدایی که این همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم ؟

باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا شکرت.

ادامه مطلب ...
درس دوم هدیه های آسمانی دوم

درس دوم هدیه های آسمانی دوم

 پرنده گان چه می گویند؟ 1- آیا گنجشک ها می توانند با خدا حرف بزنند؟ شما چطور می توانید با خدا حرف بزنید؟

بله کنجشک ها می توانند با خدا حرفبزنند و من نیز مانند گنجشک ها می توانم با خدا حرف بزنم

 

2- وقتی میخواهیم با خدا سخن بگوییم چه کاری انجام می دهیم؟

نماز می خوانیم

ادامه مطلب ...
درس سوم هدیه های آسمانی دوم

درس سوم هدیه های آسمانی دوم

 خاطره ی ماه 1- علیه السلام یعنی چه؟

یعنی سلام بر او

 

2- امام حسن علیه السلام از مادرش حضرت فاطمه چه آموخت؟

از او آموخت که اول برای دیگران دعا کند و بعد برای خودشدعا کند.

ادامه مطلب ...
درس چهارم هدیه های آسمانی دوم

درس چهارم هدیه های آسمانی دوم

 مهربان تر از مادر 1- ما چگونه می توانیم با پرنده گان مهربان باشیم؟

باید آن ها را اذیت نکنیم و به آن ها کمک کنیم و برایشان دانه بریزیم.

 

2- ما چگونه می توانیم مهربانی مادر و پدر خود را جبران کنیم؟

ما باید از آن ها بخاطر کارهایی که برای ما انجام می دهند تشکر کنیم.

ادامه مطلب ...
درس پنجم هدیه های آسمانی دوم

درس پنجم هدیه های آسمانی دوم

 وضو می گیریم 1- ما برای چه کارهای وضو می گیریم؟

1) برای نماز خواندن

2) برای قرآن خواندن

3) برای رفتن به مسجد.

 

2- مراحل وضو گرفتن را به ترتیب توضیح دهید؟

مرحله اول :

نیت میکنیم

ادامه مطلب ...
درس ششم هدیه های آسمانی دوم

درس ششم هدیه های آسمانی دوم

 پیامبران خدا 1 بزرگترین پیامبران خدا را نام ببرید؟

حضرت نوح

حضرت ابراهیم

حضرت موسی

حضرت عیسی

حضرت محمد.

 

2 چگونه می توانیم از خدایی که این همه پیامبر را برای ما فرستاده است تشکر کنیم؟

با اطاعت از فرمان پیامبران

ادامه مطلب ...
درس نهم هدیه های آسمانی دوم

درس نهم هدیه های آسمانی دوم

 اهل بیت پیامبر 1- پیامبر خدا در مورد اهل بیت خود چه فرمودند؟

دوستان آن ها دوستان من هستند و دشمنان آن ها دشمنان من. بر آن ها درود فرست و بدی ها را از آن ها دور کن.

 

2- اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟

امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین.

ادامه مطلب ...
درس دهم هدیه های آسمانی دوم

درس دهم هدیه های آسمانی دوم

 خانواده ی مهربان 1- ما نیز مانند امام علی و خانواده اش باید با دیگران مهربان باشیم

 

2- وقتی آن مر فقیر با غذا وارد خانه شد فرزندانش چه گفتند؟

پدر جان از شما ممنونیم که برایمان غذا آورده ای.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن