گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال نهم

گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 شَرَعَ تشریع کرد، مقرّرکرد
2 وَصّی سفارش کرد، وصیت کرد
3 اَوحَینا وحی کردیم
4 وَصَّینا سفارش کردیم ، وصیت کردیم
5 التَتَفَرَّقوا متفرّق نشوید ، پراکنده نشوید

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 سَاَلت پرسیدی از
2 هُنَ آنها، ایشان
3 مَهد محل آرامش
4 لعلَ تا ، شاید
5 تَهتَدونَ  هدایت شوید، هدایت می شوید
6 قَدَر اندازه
7 بَلدَة سرزمین
8 مَیت مرده

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 ُمبارَک، مُبارَکَة مبارک، با برکت
2 مُنذِر هشدار دهنده، بیم دهنده
3 عِند نزد
4 مُرسِل ارسال کننده، فرستنده
5 بَین میان، بین
6 یُحیی زنده می کند
7 یُمیت می میراند
8 اوَّلین پیشین، پیشینیان
9 موقِنین اهل یقین

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس دوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 بَصائِر بصیرت ها، بینش ها
2 سَیِّئات کارهای بد، بدی ها، جمع سَیّئَة
3 سَواء یکسان،مساوی
4 مَحیا زندگی
5 مَمات مرگ
6 ساء چه بد است
7 یَحکُمونَ  حکم می کنند، قضاوت می کنند
8 تَستَوی مساوی است

 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس سوم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 اَجَل سرآمد،مدّت
2 مُسَمًّی مشخص،معیّن
3 خَوف ترس
4 یَحزَنونَ  اندوهگین می شوند، غمگین می شوند
5 اَصحاب اهل، یاران
6 خالِدین جاودان
7 جَزاء پاداش
8 کانوایَعمَلون انجام می دادند، عمل می کردند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس سوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 صَدّوا مانع شدند
2 اَضَلَ محو و نابود کرد، گمراه کرد
3 اَعمال اعمال، کارها
4 نُزِّلَ نازل شد
5 اِتَّبَعوا تبعیت کردند، پیروی کردند
6 اُنزِلَ نازل شد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس چهارم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 سَکینَة آرامش
2 جُنود لشکریان، جمع جُند
3 یُدخِلُ وارد می کند
4 تَجری روان است
5 تَحت زیر
6 اَنهار رودها
7 فَوز موفقیت، رستگاری
8 عَظیم بزرگ

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس چهارم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 اِخوَة برادران
2 اَصلِحوا اصلاح کنید
3 ترحَمونَ  مورد رحمت قرار می گیرید
4 لایَسخَر نباید مسخره کند
5 عَسی شاید
6 یَکونونَ، یَکونوا می باشند، باشند
7 نِساء زنان

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس پنجم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه  معنا
1 کانوا بودند
2 اَسحار سَحَرها، جمع سَحَر
3 یَستَغفِرونَ  استغفار می کنند، آمرزش می خواهند
4 اَموال ثروت، جمع مال
5 سائِل نیازمند، درخواست کننده
6 مَحروم محروم، نیازمند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس پنجم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف  کلمه معنا
1 یَسَّرنا آسان کردیم
2 ذِکر پند، یاد
3 ءال آل، خاندان
4 مُدَّکِر پندگیرنده
5 نذُر هشدارها، هشداردهندگان
6 اَخَذنا مجازات کردیم، گرفتیم

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن