گام به گام درس یازدهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس یازدهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 یَنظُرونَ می بینند، دقت می کنند 
2 اِبِل شتر
3 کَیفَ چگونه
4 خُلِقَت خلق شد 
5 رُفِعَت برافراشته شد 
6 نُصِبَت برپا شد 
7 سُطِحَت گشترده شد، هموار شد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس یازدهم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس یازدهم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 عَمَّ (عَن + ما)  از چه 
2 کَلّا هرگز چنین نیست 
3 ثُمَّ سپس، باز هم 
4 لَم نَجعَل  قرار ندادیم 
5 مِهاد محل آرامش و استراحت 
6 اَزواج گونه ها و شکل ها)ی مختلف(، جمع زَوج 
7 سُبات آسایش و آرامش 
8 مَعاش کسب و کار، زندگی 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن