گام به گام جلسه اول درس چهارم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس چهارم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَ، هَل  آیا 
2 اَنتُم شما
3 جاهِل نادان، بی خرد 
4 اَنتَ تو
5 هذا این
6 مُحسِن نیکوکار
7 غَفور بسیار آمرزنده 
8 قالوا گفتند
9 لَ قطعاً

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس اول

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس اول

 My Name  معنی متن صفحه 6 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher greeting his students in class. 

 

Teacher: Hi, class!

معلم: سلام کلاس (سلام بچه ها)

 

Students: Hello, Teacher.

دانش آموزان: سلام معلم

 

Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?

معلم: متشکرم، بشینید لطفا. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. حالا شما اسامی خودتان را به من بگویید. اسم شما چیست؟

 

Student 1: My name is Ali Mohammadi.

دانش آموز 1: اسم من علی محمدی است.

 

Teacher: How are you, Ali?

معلم: حال شما چطور است علی؟

 

Student 1: Fine, thank you.

دانش آموز 1: خوبم ممنون

 

 

Teacher: And what’s your name?

معلم: و اسم شما چیست؟

 

Student 2: My name is ……… .

دانش آموز 2: اسم من …… است.

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس دوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس دوم

 My Classmates  معنی متن صفحه 10 (conversation) 

 

* Listen to the students talking in the school yard. 

 

Ali:: Who is that boy?

علی: اون پسر کیه؟

 

Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.

پرهام: او عرفان است. همکلاسی جدید ما

 

Ali:: Let’s talk to him.

علی: بیا باهاش صحبت کنیم

 

Parham: Hi, Erfan. This is Ali.

پرهام: سلام عرفان. این علی است

 

Ali:: Nice to meet you, Erfan.

علی: از ملاقات شما خوشبختم

 

Erfan: Nice to meet you, too.

عرفان: منم از ملاقات شما خوشبختم.

 

Ali:: Welcome to our school.

علی: به کلاس ما خوش آمدید.

 

Erfan: Thank you.

عرفان: متشکرم

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هفتم

پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 14 (Introducing Oneself) 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

 

a) you can say your first and last name. 

 

My first name is Ali

 

My last name is Alavi

 

b) you can ask other people’s names. 

 

What’s your name / first name / last name

 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

 My Age  معنی متن صفحه 16 (conversation) 

 

 

* Listen to the teacher and her students talking about birthdays. 

 

Teacher: Nargess, when is your birthday?

معلم: نرگس، روز تولد شما چه روزی است؟

 

Nargess: It’s in Mehr.

نرگس: در ماه مهر

 

Teacher: Really? How old are you now?

معلم: واقعا؟ شما الان چندسال دارید؟

 

Nargess: I’m 12.

نرگس: من 12 ساله هستم

 

Teacher: What about you,Tahereh?

معلم: شما چطور طاهره؟

 

Tahereh: My birthday is in ………………

طاهره: روز تولد من در …. است


ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

 My Family  معنی متن صفحه 22 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their families. 

 

Zohre: Nice picture! Is that your father?

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?

 

Mahsa: Yes, he is.

مهسا: بله درسته

 

Zohre: How old is he?

زهره: چند سالش است?

 

Mahsa: 38.

مهسا: 38

 

Zohre: What’s his job?

زهره: شغلش چیه؟

 

Mahsa: He’s a mechanic.

مهسا: او یک مکانیک است.

 

Zohre: And your mother?

زهره: و مادرت؟

 

Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس سه و چهار زبان سال هفتم

پاسخ Review درس سه و چهار زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 26 (Talking about Age and Birthdays) 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

 

a) you can say your age. 

 

I am 12

 

b) you can ask your friend’s age. 

 

How old are you

 

c) you can say the month of your birth. 

 

My birthday is in mehr

 

d) you can ask the month of your friend’s birth. 

 

When’s your birthday

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس پنجم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس پنجم

 My Appearance  معنی متن صفحه 28 (conversation) 

 

* Listen to the student and his father talking about the student’s teachers at school.

 

Father: Is that your English teacher?

پدر: آیا او معلم انگلیسی توست؟

 

Ahmad: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a gray suit. He’s over there.

احمد: نه معلم انگلیسی من آن مرد قد بلند است. او کت شلوار خاکستری پوشیده است. او آنجاست

 

Father: And which one is your math teacher?

پدر: و کدام یک معلم ریاضی تو است؟

 

Ahmad: He’s wearing a blue suit and a white shirt.

احمد: او کت و شلوار آبی و یک پیراهن سفید پوشیده است.

 

Father: Let’s meet your English teacher first.

پدر: بیا اول معلم انگلیسی تو را ملاقات کنیم.


 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس ششم

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس ششم

 My House  معنی متن صفحه 32 (conversation) 

 

* Listen to Farid and his mother talking at home. 

 

Farid: Mom, where are you?

فرید: مامان جایی؟

 

Mom: I’m in the kitchen.

مادر: توی آشپزخونه ام.

 

Farid: Hello. Where’s Dad?

فرید: سلام، بابا کجاست؟

 

Mom: In the garage.

مادر: توی گاراژ

 

Farid: What’s he doing? I’m so hungry.

فرید: داره چکار می کنه ؟ من خیلی گرسنه هستم.

 

Mom: OK, wash your hands and come for lunch. I’ll call Dad; he’s fixing the car.
Farid: OK.

مادر: بسیار خب، دستهات رو بشور و بیا برای ناهار. من به بابا زنگ میزنم، بابا داره ماشین رو تعمیر میکنه.

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس پنج و شش زبان سال هفتم

پاسخ Review درس پنج و شش زبان سال هفتم

 پاسخ صفحه 36 (Talking about Appearance) 

نکته : پاسخ با توجه به دانش آموز متغیر میباشد

 

a) you can say what you look like (height and clothes).

 

I am a tall boy

 

I am wearing a green T-shirt

 

b) you can describe your friend’s appearance (age, clothes, and color).

 

He/She is short boy . he is wearing a red shirt .

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن