درس اول پیام های آسمانی نهم

درس اول پیام های آسمانی نهم

 تو را چگونه بشناسم 1- صفاتی را که در شعر اول درس به خدا نسبت داده شده است را بیان کنید.

پاک – راهنما – یکتا – حکیم – عظیم – کریم – رحیم – عزیز

 

2- چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در شعر درس نیامده است؟

شنوا و دانا و با جلال و عظیم مهربان و بخشنده و

ادامه مطلب ...
درس دوم پیام های آسمانی نهم

درس دوم پیام های آسمانی نهم

 در پناه ایمان 1- انسانها با وجود شناخت خداوند به دستوراتش عمل نمی کنند و در حضورش گناه می کنند بنابراین تنها شناخت ما منجر به اطاعت نمی شود و حقیقت دیگری نیاز هست . آن حقیقت چیست؟

ایمان 

 

2- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم امّا آن کارها را انجام نمی دهیم؟

 چون شناخت ما به مرحله ی ایمان نرسیده است .

ادامه مطلب ...
درس سوم پیام های آسمانی نهم

درس سوم پیام های آسمانی نهم

 راهنمایان الهی -1 ساختمان شخصیت انسانها با چه چیزهایی ساخته می شود؟

 اعتقادات – اخلاق – رفتار

 

2- الگوی مناسب برای ساختن شخصیت ما چه کسانی می توانند باشند؟

پیامبران و امامان

ادامه مطلب ...
درس چهارم پیام های آسمانی نهم

درس چهارم پیام های آسمانی نهم

 خورشید پنهان 1-  در چند جمله ی کوتاه اتفاقات پس از ظهور امام زمان را توصیف کنید ؟

 گسترده شدن عدالت در جهان

– از بین رفتن حکومتهای ظالمانه و زور گو

– پیشرفت علم و دانش

– رشد فهم و ایمان مردم

– حرص و طمع و ثروت اندوزی از بین می رود

– از بین رفتن بت پرستی و شرک

– برکت از آسمان و زمین می بارد

ادامه مطلب ...
درس پنجم پیام های آسمانی نهم

درس پنجم پیام های آسمانی نهم

 رهبری در دوران غیبت  1- پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم برعهده ی امامان قرار گرفت .

 

2- امامان در مسیر هدایت و اجرای دستورات الهی با دو مشکل بزرگ مواجه بودند آنان مشکلات چه بود ؟

1) وجود حاکمان ظالم که امامان را تحت فشار می گذاشتند
2) مردم بدلیل ترس از حاکمان و دلبستگی به دنیا وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند

ادامه مطلب ...
درس ششم پیام های آسمانی نهم

درس ششم پیام های آسمانی نهم

 وضو . غسل و تیمم 1-  رسول خدا در مورد حکمت وضو چه فرمودند ؟

شستن صورت در وضو ؛

یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم ، آن را شستشو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم .

شستن دست ها در وضو؛

یعنی خدایا از گناه دست شستم و به واسطه ی گناهانی که با دستم مرتکب شدم ، دستم را تطهیر می کنم .

مسح سر در وضو ،

یعنی خدایا از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام ، سرم را تطهیر میکنم .

مسح پا ؛

یعنی خدایا من از رفتن به مکانهای نامناسب پا می کشم.

ادامه مطلب ...
درس هفتم پیام های آسمانی نهم

درس هفتم پیام های آسمانی نهم

 احکام نماز 1- یاد خدا نشانه ی چیست؟

 دوستی و محبت ما به خداست

 

2- یاد خدا احساس حضور او در زندگی را افزایش می دهد .

 

3- در نماز خداوند را «تسبیح » می گوییم ؟ منظور چیست؟

یعنی خدا را از هر بدی و زشتی منزّه می داریم .

ادامه مطلب ...
درس هشتم پیام های آسمانی نهم

درس هشتم پیام های آسمانی نهم

 همدلی و همراهی 1- دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است ؟

دوست خوب :

 نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان

دوست بد :

 پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

 

2- چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش ؟

 دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن