گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس اول

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس اول

 Personatity  (conversation) معنی متن صفحه 16 

 

* Listen to the conversation between two cousins. 

 

Ehsan: Who is your best friend at school?

احسان: بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟

 

Parham: Reza.

پرهام: رضا

 

Ehsan: What’s he like?

احسان: چطور آدمی است؟

 

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.

پرهام: اوه، واقعا عالی است. او باهوش و مهربان است.

 

Ehsan: Is he hard-working too?

احسان: آیا سخت کوش هم هست؟

 

Parham: Yes! And he’s always very helpful.

پرهام: بله و همیشه بسیار به دیگران کمک می کند.

 

Ehsan: How?

احسان: چطور؟

 

Parham: He always helps me with my lessons.

پرهام: او همیشه به من در درسهایم کمک می کند.

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس دوم

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس دوم

 Travel  معنی صفحه 30 (Conversation) 

 

* Listen to the conversation between a tourist and a receptionist. 

 

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you?

پذیرنده هتل: به هتل ما خوش آمدید آقا. چطور می توانم به شما کمک کنم؟

 

Tourist: My name is Paul Kress.I’m from Germany. I have a reservation here.

جهانگرد: نام من پائول کرس هست. من اهل آلمان هستم. من اینجا یک(اتاق) رزرو دارم.

 

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights?

پذیرنده هتل: متوجه شدم! آیا شما به مدت 2 شب اینجا می مانید؟

 

Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days.

جهانگرد: بله، همسرم و من تهران را به مدت 3 روز دیدن خواهیم کرد.

 

Receptionist: Where is she now? I need to check her passport.

پذیرنده هتل: او هم اکنون کجاست؟ من نیاز دارم تا گذرنامه ی او را بررسی کنم.

 

Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport.

جهانگرد: او آن جا در کنار مغازه ی کادوفروشی ایستاده است. این هم گذرنامه اش هست.

 

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

پذیرنده هتل: ممنونم از شما. این هم کلید شماست. اتاق 213. امیدوارم از حضورتان در تهران لذت ببرید.

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس یک و دو زبان سال نهم

پاسخ Review درس یک و دو زبان سال نهم

 پاسخ صفحه 42 (Talking about Personality) 

 

a) You can talk about people’s personalities.

 

1. My teacher is Patient .

 

2. Your father is kind .

 

3. They clever .

 

b) You can ask about personality.

 

1. What’s Your brother like ?

 

2. What are Your family members like ?


 پاسخ صفحه 42 (Talking about Travel) 

 

a) You can ask about travel. 

 

1. Are you traveling to Ramsae ?

 

2. Is Sina going to Yazd ?

 

b) You can ask about travel.

 

1.Who is traveling to ramsar ?

 

2.Where is Zahra going ?

 

3. How is she traveling ?

 

4. What is she asking about ?


ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس سوم

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس سوم

 Travel  (conversation) معنی صفحه 50 

 

* Listen to the conversation between two friends. 

 

Elham: I just love New Year holidays!

الهام: من هیچ چیز رو بیشتر از تعطیلات سال نو دوست دارم

 

Nasrin: Oh, yes, me too. It’s really great.

نسرین:  اوه، بله، منم همینطور. این خیلی عالی است

 

Elham: We normally visit our relatives in Norooz. It’s fun!

الهام:  به طور معمول ما در عید نوروز به دیدار خویشاوندان مان می رویم. خوش می گذرد

 

Nasrin: Do you get New Year gifts too?

نسرین: آیا شما هدیه عید نوروز هم می گیرید؟

 

Elham: Sure! We usually get money. I really like it.

الهام:  البته، ما معمولا پول می گیریم. من .اقعا آن را دوست دارم

 

Nasrin: Well…, We always go to my grandparents’ houses.

نسرین: خب، … ما همیشه به خانه مادربزرگهایمان می رویم

 

Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New Year meal?

الهام: خوبه! آیا مادربزرگ تو غذای سال نو را می پزد؟

 

Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it.

نسرین: درواقع نه. مادرم آن را درست می کند

 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس چهارم

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس چهارم

 services  (conversation) معنی متن صفحه 64 

 

* Listen to the conversation between Pedram and a tourist.  

 

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?

توریست: ببخشید آقا آیا تو می توانی به من کمک کنی؟

 

Pedram: What can I do for you?

پدرام: من چکاری می توانم برای شما انجام دهم؟

 

Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.

توریست: من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر می خواهم.

 

Pedram: Umm…, you can get them from a post office.

پدرام: آممم شما می توانید آنها را از دفتر پست بخرید.

 

Tourist: Where is the post office?

توریست: دفتر پست کجاست؟

 

Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.

پدرام: درواقع نزدیک اینجاست. درست حوالی پیچ خیابان است.

 

Tourist: Good! Thank you. What time does it open?

توریست: خوبه، متشکرم، چه ساعتی باز است؟

 

Pedram: It opens at 8.

پدرام: ساعت 8 باز می شود.

 

Tourist: Thanks a lot!

توریست: بسیار متشکرم.

 

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس سه و چهار زبان سال نهم

پاسخ Review درس سه و چهار زبان سال نهم

 پاسخ صفحه 76 (Talking about Festivals and Ceremonies) 

 

a) You can talk about festival activities.

 

1. We wear clean clothes at the turn of

 

2. Iranians Usually go out on Nature day

 

3. She A lot of gifts in Norooz

 

b) You can ask about festival activities.

 

1. Do you celebrate Eid al Fitr?

 

2. Do Chinese people watch ?

 

3. Does Your father read poems of Hafez on Yalda night ?

 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس پنجم

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس پنجم

 Media  (conversation) معنی متن صفحه 82 

 

* Listen to the conversation between Mina and Mahsa over the phone. 

 

Mina: Did you enjoy your weekend?

مینا: آیا از تعطیلات آخر هفته ات لذت بردی؟

 

Mahsa: Yes, it was wonderful ! I attended Fajr International Film Festival.

مهسا: بله فوق العاده بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.

 

Mina: Really? I am also interested in its events and movies.

مینا: واقعا؟ من هم به رویدادها و فیلم هایش علاقه مند هستم.

 

Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night?

مهسا: آیا تو گزارش ها را دیشب از تلوزیون دیدی؟

 

Mina: Yes, I did, but I like to read about them.

مینا: بله اما من دوست دارم درباره آنها بخوانم.

 

Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there.

مهسا: خب اگر دوست داری می توانیم وب سایتش را جستجو کنی. چیزهای بسیار زیادی آنجا هست.

 

Mina: That’s great! Could you please give me the website address?

مینا: عالی است! آیا تو می توانی آدرس وبسایت را به من بدهی لطفا؟

 

Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it.

مهسا: چراکه نه، فقط یک لحظه لطفا… الان آن را پیام می کنم.

 

Mina: Thanks a lot.

مینا: بسیار متشکرم

 

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس شش

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس شش

 Health and Injuries  معنی متن صفحه 96 (conversation) 

 

* Listen to the conversation between two friends.  

 

Reza: We plan to go to the lake. Do you want to come?

رضا: ما قصد داریم به دریاچه برویم. آیا دوست داری بیایی؟

 

Ehsan: I don’t think so. I don’t like school trips. Last summer I fell and broke my leg.

احسان: فکر نکنم. من اردوهای مدرسه را دوست ندارم. تابستان گذشته افتادم و پایم شکست.

 

Reza: It sometimes happens. I twisted my ankle last winter. I stayed home for two weeks!

رضا: گاهی پیش می آید. زمستان گذشته مچ پای من پیچ خورد. دو هفته در خانه ماندم.

 

Ehsan: That’s too bad! I didn’t know that.

احسان: چقدر بد. من آن را نمی دانستم.

 

Reza: Yeah…, but after that, I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learned how to take care of myself.

رضا: بله… اما پس از آن من در کلاس های کمکهای اولیه هلال احمر شرکت کردم. یاد گرفتم چگونه از خودم مراقبت کنم.

 

Ehsan: I like that. Can you give me some advice?

احسان: من دوستش دارم. می توانی کمی به من توصیه کنی؟

 

Reza: Sure!

رضا: البته

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس پنج و شش زبان سال نهم

پاسخ Review درس پنج و شش زبان سال نهم

 پاسخ صفحه 108 (Talking about Media) 

 

a) You can talk about media.

 

1. I received a(n) emile .

 

2. My mother watched the news .

 

3. He used the internet yesterday .

 

b) You can ask about media.

 

1. Did you use your computer this morning?

 

2. Did she text the message ?

 

3. Did they install the program ?

 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن