گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس چهارم

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس چهارم

 services  (conversation) معنی متن صفحه 64 

 

* Listen to the conversation between Pedram and a tourist.  

 

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?

توریست: ببخشید آقا آیا تو می توانی به من کمک کنی؟

 

Pedram: What can I do for you?

پدرام: من چکاری می توانم برای شما انجام دهم؟

 

Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.

توریست: من یک کارت پستال، یک پاکت نامه و یک تمبر می خواهم.

 

Pedram: Umm…, you can get them from a post office.

پدرام: آممم شما می توانید آنها را از دفتر پست بخرید.

 

Tourist: Where is the post office?

توریست: دفتر پست کجاست؟

 

Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.

پدرام: درواقع نزدیک اینجاست. درست حوالی پیچ خیابان است.

 

Tourist: Good! Thank you. What time does it open?

توریست: خوبه، متشکرم، چه ساعتی باز است؟

 

Pedram: It opens at 8.

پدرام: ساعت 8 باز می شود.

 

Tourist: Thanks a lot!

توریست: بسیار متشکرم.

 


 (practice 1) معنی متن صفحه 61 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What is her job?
She’s an employee.

شغل او چیست؟
او کارمند است

 

Where is the post office?
It’s over there.

اداره پست کجاست؟
آنجاست

 

Who’s that man?
He is a postman.

آن مرد کیست؟
او مامور پست است

 

When is the break?
It’s at 9:30.

زنگ تفریح چه وقتی است؟
ساعت 9:30


 (practice 2) معنی متن صفحه 61 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What time does it open?
It opens at 8 in the morning.

چه ساعتی باز می شود؟
ساعت 8 صبح باز می شود

 

When do they work?
They work from Saturday to Wednesday.

چه وقت آنها کار می کنند؟
آنها از شنبه تا چهارشنبه کار می کنند

 

Who helps lost children?
The police help them.

چه کسی به کودکان گمشده کمک می کند؟
پلیس به آنها کمک می کند

 

Where does she buy stamps?
She buys them from a post office.

او تمبرها را از کجا می خرد؟
او آنها را از دفتر پست می خرد

 

Why does he go to work by bus?
Because it’s fast and cheap.

چرا او با اتوبوس سرکار می رود؟
چون سریع و ارزان است

 

How do you come to school?
I take a bus.

تو چگونه به مدرسه می آیی؟
من با اتوبوس می آیم


 (Language Melody) معنی متن صفحه 68 

 

* Listen to the conversation and pay attention to the falling intonation of “Wh questions”

 

Clara: Excuse me sir! I’m lost.

کلارا: ببخشید آقا من گم شدم.

 

Police officer: Don’t worry. What’s your name?

افسر پلیس: نگران نباشید. اسم شما چیست؟

 

Clara: My name’s Clara.

کلارا: اسم من کلارا است.

 

Police officer: Where do you live?

افسر پلیس: شما کجا زندگی می کنید؟

 

Clara: On Main Street, near the gas station.

کلارا: در خیابان مِین. نزدیک پمپ بنزین.

 

Police officer: Don’t worry. I can take you home.

افسر پلیس: نگران نباشید من می توانم شما را به خانه ببرم.

 

Clara: Thank you sir.

کلارا: ممنون آقا


 

* Listen to the conversation and pay attention to the falling intonation of “Wh questions”

 

1. What’s your name?

اسم شما چیست

 

2. How old are you?

شما چند سالتون هست

 

3. Where do you live?

شما کجا زندگی میکنید

 

4. Why are you here?

شما چرا اینجا هستید

 

5. When does it open?

چه زمانی باز میکند

 

6. Who is that man?

آن مرد کیست


 معنی متن صفحه 71 (Find it) 

 

Find and underline “Wh Questions” in the conversation below. 

 

Parsa: What’s your favorite job?

پارسا: شغل مورد علاقه تو چیست؟

 

Hamid: I like to be a firefighter.

حمید: من دوست دارم آتشنشان شوم.

 

Parsa: What does a firefighter do?

پارسا: کار یک آتشنشان چیست؟

 

Hamid: He puts out fire and saves people’s lives.

حمید: او آتش را خاموش می کند و جان مردم را نجات می دهد.

 

Parsa: And is it an easy job?!

پارسا: و آیا این شغل آسانی است؟

 

Hamid: No! Actually it’s very hard.

حمید: نه در واقع خیلی سخت است.

 

Parsa: When does a firefighter go to work?

پارسا: یک آتشنشان چه وقت سر کار می رود؟

 

Hamid: I think he goes to work on shifts.

حمید: من فکر می کنم او به صورت شیفتی سر کار می رود.

 

Parsa: Oh! Where does he work?

پارسا: او اوکجا کار می کند؟

 

Hamid: At a fire station.

حمید:در ایستگاه آتشنشانی

 

Parsa: Is there a fire station near here?

پارسا: آیا ایستگاه آتشنشانی نزدیک اینجا وجود دارد؟

 

Hamid: Yes, there’s one over there.

حمید: بله یکی آنجا هست؟


 پاسخ صفحه 72 (Tell Your Classmates) 

 

Tell your classmates five things about services. 

 

Example: I recharge my E-ticket every week. 

 

1- به زودی اضافه خواهد شد 

 

2- به زودی اضافه خواهد شد 

 

3- به زودی اضافه خواهد شد 

 

4- به زودی اضافه خواهد شد 

 

5- به زودی اضافه خواهد شد


 پاسخ صفحه 72 (Listening, Reading and Writing ) 

 

* A) Listen to the conversation and answer the questions below. 

 

1. What does he do ?

 

He is a baker .

 

2. Where does he work ?

 

He works in a bakery

 

3. When does his work start ?

 

It starts very early in the morning


 

* B) Listen to the audio and answer the questions below. 

 

1. What does Amir do?

 

He is a police officer

 

2. Where does he work?

 

He works at a police station

 

3. When does he go to work?

 

He goes to work Saturday to Wwdnesday

 

4. What time does he work?

 

from 7 a.m till 4 pm


 پاسخ صفحه 74 ( Reading, Speaking, Listening and Writing ) 

 
Read the following questions on card (A).
 
Then ask your classmates and write their answers on card (B).
questions  answers 
What’s your name? My name is Milad
What do you do? Im a student
How old are you? Im 15 years old
Where do you live? I live in Karaj
What time do you wake up? I wake up at 06:00
Why do you learn English? Because I love it
When does your school start? My school starts at 7:30
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن