گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ ( قیمَةُ الْعِلْمِ)

گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ ( قیمَةُ الْعِلْمِ)

 قیمَةُ الْعِلْمِ  

 معنی صفحه 11 

 

1- العاِلمُ بلا عَمَلٍ کَالشَّجِر بلا ثَمٍر.

 

عالمِ بی عمل مانندِ درختِ بی ثمر است.

 

2- حُسنُ السُّؤالِ نصفُ العلمِ.

 

خوبیِ سؤال نصف علم است.

 

خوب پرسیدن، نیمی از دانش است.

 

3- مُجالَسَهُ العُلَماِء عِبادَهٌ.

 

 همنشینی با علما عبادت است.

 

4- طَلَبُ العلمِ فَریضَهٌ. 

 

طلبِ علم واجب است.

 

جستنِ دانش واجب است.

 

5- آفَهُ العلمِ النِّسیانُ.

 

آفتِ علم فراموشی است.

 

آفتِ دانش، فراموش کردن است.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (نورُ الْکَلامِ)

گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (نورُ الْکَلامِ)

 نورُ الْکَلامِ  

 معنی صفحه 17 

 

1- نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّهُ وَ الأمانُ. دو نعمت مجهول اند:

 

سلامتی و امنیّت.تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.

 

2- رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ. 

 

خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

 

رضایت خدا در رضایت والدین است.

 

3- أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه. 

 

ادب انسان بهتر از طلای اوست .

 

ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.

 

4- الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ. 

 

روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و روزی به زیانِ تو. 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (کَنْزُ الْکُنوزِ).

گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (کَنْزُ الْکُنوزِ).

 کَنْزُ الْکُنوزِ  

 معنی صفحه 22 

 

1- تَفَکُّرُ ساعٍه، خَیْرٌ مِنْ عِبادَه سَبْعینَ سَنَهً.

 

یک ساعت فکر کردن؛از70سال عبادت بهتر است.

 

2- عَداوَهُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَه الْجاهِلِ. 

 

دشمنی (انسان)خردمند از دوستی(انسان) نادان بهتر است.

 

3- الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر. 

 

دانش در کودکی، مانند نقش بر روی سنگ است.

 

4- خَیرُ الْامورِ، أَوْسَطُها 

 

بهترین کارها،میانه ترین شان است(میانه ترین ان ها است).

 

5- الْجَهْلُ، مَوْتُ الْحْیاِء.

 

 نادانی، مرگ زندگان است.(زنده ها است)

 

ادامه مطلب ...
درسنامه  قواعد درس اول (بخش اول ) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس اول (بخش اول ) عربی هفتم

 درس اول  

 تقسیم اسم براساس جنسیت 

 

در زبان عربی اسم بر اساس جنسیت به دو دسته اسم مذکر و مونث تقسیم میشود

 

1ـ اسم مذکر :

 

اسم مذکّر اسمی است که بر انسان یا حیوان (نر) یا اشیاء دلالت کند و علامت خاصی ندارد.

 

مثال :

 

طالِب : دانش آموز پسر

 

بَقر : گاو نر

 

بَیت : خانه

 

2ـ اسم مؤنث :

 

اسم مؤنّث اسمی است که بر انسان یا حیوان مادّه یا اشیاء دلالت می کند

 

مثال :

 

طالِبَة : دانش آموز دختر

 

بَقَرَة : گاو ماده

 

لَوحَة : تابلو     

 

معمولا اسم هایی که آخر آنها (ة) ، (تاء گرد یا تاء تأنیث) به کار رفته باشد ، مؤنّث هستند.

 

این (ة ـة) در آخر اسم، مهمترین نشانه اسم مؤنث است .

 

البته گاهی اسم مؤنث علامت خاصی ندارد و از طریق معنا به مؤنث بودن آن پی می بریم.

 

مانند: مریم ، زینب

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس اول (بخش دوم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس اول (بخش دوم) عربی هفتم

 اسم مثنی  

2- اسم مثنّی :

 

اسمی است که بر دو نفر یا دو چیز دلالت میکند. علامت اسم مثنّی (انِ - یْنِِ) است که به

 

آخر اسم مفرد اضافه می شود .

 

طالب + انِِ = طالبانِِ 

 

طالب + یْنِِ =  طالبیْنِ

 

که معنی هر دو میشود :

 

دودانش آموز ، دانش آموزان 

 

مُعَلِّـمَة + انِِ = مُعَلِّـمَتانِِ

 

مُعَلِّـمَة + یْنِِ = مُعَلِّـمَتَیْنِِ 

 

که معمی هر دو میشود :

 

دو معلم زن ، معلم های زن 

 

اسم مثنی از لحاظ جنس به دو قسمت تقسیم می شوند:

 

1ـ مثنای مذکر 

 

2 ـ مثنای مؤنث

 

برای تشخیص مذکر یا مؤنث بودن اسم مثنی ، علامت مثنی را از آخر اسم بر می داریم ، اگر آخر اسم (ت) داشته باشد مثنای مؤنث وگرنه مثنای

مذکر است. یا از طریق معنا متوجه می شویم.

 

نکته - توجه داشته باشیم اگر آخر اسم (ة ، ـة) باشد هنگام تبدیل به مثنی تاء گرد به تاء کشیده (ت) تبدیل می شود.

 

نکته - یادمان باشد، برخی اسم ها در آخرشان (انِِ) دارد که جزء اصل کلمه است، بنابراین اینگونه اسم ها مثنی نیستند.

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس اول (بخش سوم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس اول (بخش سوم) عربی هفتم

 اسم جمع  

3- اسـم جمع :

 

اسمی است که بر بیشتر از دو نفر یا دو چیز دلالت کند و به سه شکل زیر آورده می شود:

 

1) جمع مذکّر سالم

 

2) جمع مؤنث سالم

 

3) جمع مُکسّر

 

- جمع سالم :

 

به دو نوع جمع اوّل ، سالم میگویند ، چون در این نوع جمع شکل مفرد کلمه تغییر نمی کند و فقط با اضافه کردن علامت جمع به آخر اسم مفرد ، به

جمع تبدیل می شود.

 

علامت جمع مذکّر سالم ( ونَ ینَ ) است که به آخر اسم مفرد مذکّر اضافه می شود .

 

طالب + ونَ = طالبونَ

 

طالب + ینَ = طالبینَ

 

که معنی هر دو دانش آموزان میشود

 

علامت جمع مؤنّث سالم (ات) است که به آخر اسم مفرد مؤنّث اضافه می شود .

 

طالبة + ات = طالبات :

 

دانش آموزان

 

لاعبه+ ات = لاعِبات :

 

بازیکنان

 

در موقع اضافه شدن (ات) به آخر اسم مفرد مؤنّث (ة) از آخر اسم حذف می شود .

 

- جمع مکسّر (شکسته) :

 

برخی از اسم های مذکر و مؤنث به شیوه خاصی جمع بسته میشوند که در آن شکل مفرد کلمه تغییر می کند. این نوع جمع قانون خاصی ندارد و

باید آنها را حفظ کرد. البته گاهی اوقات بر وزن مفاعِل ، مفاعیل و فواعِل ، فواعیل نیز می آیند.

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم (بخش اول) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دوم (بخش اول) عربی هفتم

 کلمات پرسشی 

کلمات پرسشی :

 

کلمات اِستفهامی (پرسشی) کلماتی هستند که برای سؤال کردن به کار میرود این کلمه ها همیشه در اول جمله می آیند و عبارتندا از :

 

(هَل - أ - مَن - ما - أینَ - کَم - کَیفَ)

 

 


 

 هَـلْ و أ (آیا) 

 

به معنی (آیا) که در ابتدای جمله می آید و در جواب آن باید از (نَعَم) و (لا) استفاده کنیم.

 

مانند :

 

سوال :

 

هَـلْ هذا طالِبٌ ؟

 

آیا این دانش آموز است ؟

 

پاسخ :

 

نَعَم یا لا

 

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم (بخش دوم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دوم (بخش دوم) عربی هفتم

 مَنْ - لِمَن  

مَنْ :

 

به معنی (چه کسی  و یا چه کسانی) در اول جمله می آید و برای پرسش، جهت شناسایی اشخاص از آن استفاده می کنیم و برای پاسخ به آن از

شغل اشخاص یا نام اشخاص استفاده می کنیم مانند: 

 

سوال برای مذکر : 

 

مَنْ هُوَ ؟ او کیست ؟

 

پاسخ :

 

هُوَ معلمٌ : او معلم است

 

یا

 

هُوَ علیٌ : او علی است.

 

سوال برای مونث :

 

مَن هیَ ؟ او کیست ؟

 

هی معلمةٌ : او معلم است.

 

یا

 

هی فاطمَةٌ : او فاطمه است.

 

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم (بخش سوم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دوم (بخش سوم) عربی هفتم

 مَا - ماذا  

به معنای (چیست ، چه چیز؟) در ابتدای جمله می آید برای سوال کردن در مورد چیزها و اشیاء به کار می رود

 

مَاهَذا ؟ این چیست ؟

 

هذابیتٌ . این خانه است.

 

گاهی (ما) به شکل (ماذا) یا (ما هُوَ) برای مذکر و (ما هِیَ) برای مؤنث به کار میرود.

 

ماذا فی الصّورة:

 

در عکس چیست؟

 

ما هُوَ الموضوع :

 

موضوع چیست . (برای پرش از مذکر)

 

ما هیَ الحقیقَة :

 

حقیقت چیست . (برای پرسش از مؤنث)

 

هو و هیَ در مثال های زیرترجمه نمی شوند و آوردن آنها اختیاری است.

 

ما هو السّوالُ ؟

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم (بخش چهارم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دوم (بخش چهارم) عربی هفتم

 أیْنَ  

به معنای (کجا) در ابتدای جمله می آید . برای پرسش از مکان اشخاص و اشیاء و ... به کار میرود. برای پاسخ

به پرسشی که با (أینَ) آغاز شده است ، معمولا از کلمات زیر استفاده می کنیم

أمَام  جلو ، مقابل
 خَلْفَ ، وَراء   پشت، پشت سر
تَحْتَ  زیر
فَوْقَ  بالای
عَلَی   بر ، روی 
عِنْدَ  نزد، پیش 
جَنْبَ  کنار
فـِِـی  در ، داخل
بَین  بین
عَلَی الیمین سمت راست
عَلَی الیَسار سمت چپ
هُنا  اینجا
هُناکَ  آنجا

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن