فصل اول علوم چهارم

فصل اول علوم چهارم

 زنگ علوم 1- اگر سیم ها را به شکل مثلّث یا مستطیل بسازیم، پیش بینی کنید که حباب ها چه شکلی خواهند شد؟

به شکل کره

 

2- درستی پیش بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

سیم را به هر شکلی که بسازیم، حبابها به شکل کره هستند شکل آنها تغییری نمیکند.

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم چهارم

فصل دوم علوم چهارم

 مخلوط ها در  زندگی 1- مخلوط چیست؟

ماده ای که از ذرات متفاوت تشکیل شده باشد، مثلاً وقتی که چند ماده جامد، چند ماده مایع یا چند گاز را با هم در ظرفی داشته باشیم یک مخلوط داریم. 

 

2- مخلوط یکنواخت یامَحلول یامخلوط همگن چیست؟ سه ویژگی آن رابیان کنید. 

وقتی چند ماده را با هم مخلوط کنیم که ذرات تشکیل­ دهنده آن به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده ­اند و خواص آن درهمه بخش ­ها یکسان باشد، یک مخلوط همگن یا محلول داریم.

ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم چهارم

فصل سوم علوم چهارم

 انرژی نیاز هر روز ما 1-انرژی چیست؟

انرژی توانایی انجام دادن کاراست.

 

2-چند نوع انرژی نام ببرید.

انرژی حرکتی-انرژی نورانی- انرژی صوتی- انرژی گرمایی –انرژی بادی –انرژی آبی-انرژی الکتریکی –انرژی هسته ای و...

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم چهارم

فصل چهارم علوم چهارم

 انرژی الکتریکی 1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها ازآن استفاده می شود؟

یکی دیگر از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها و ... با انرژی الکتریکی کار می کنند.

 

2 -انرژی الکتریکی در کجا تولید می شود؟ و چگونه به مکان های مختلف می رسد؟

انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق تولید میشود و از راه کابل ها به مکان های مختلف مثل خانه، مدرسه، اداره و ... منتقل می شود.

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم چهارم

فصل پنجم علوم چهارم

 گرما و ماده 1- دمای هوا در تابستان پیش تراست یا در زمستان؟ به چه دلیل؟

در تابستان، زیرا نور خورشید به طور عمود (راست) به زمین می تابد و طول روزها بیشتر است بنابراین گرمای بیشتری از خورشید به زمین منتقل میشود.

 

2- برای دسته قابلمه کدام ماده بهتراست؟ چوب؟ فلز؟ پلاستیک؟ به چه دلیل؟

چوب، زیراخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیشتر است و بسیار دیر و خیلی کم گرما را منتقل می کند.

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم چهارم

فصل ششم علوم چهارم

 سنگ ها 1- سنگ ها از چه نظرتفاوت دارند؟

سنگ ها از نظرشکل، نوع، جنس، رنگ، زبری ،صافی ،سختی واندازه و... متفاوت هستند.

 

2- سنگ ها به چنددسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

به سه دسته

-سنگ های رُسوبی

-سنگ های آذرین

-سنگ های دگرگونی

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم چهارم

فصل هفتم علوم چهارم

 آهن ربا 1- آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟ توضیح دهید.

خیر-خاصیت آهن ربایی در وسط آهن ربا به دلیل آزادی عمل کمِ ذرات آهن ربا ، کم تر است ولی در قطب ها به دلیل آزادی عمل زیاد ذرات آهن ربا، خاصیت آهن ربایی بیش تراست.

 

2-آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟ چرا؟

خیر- زیرا قدرت آهن رباها به جنس و نوع ماده ی تشکیل دهنده آن،بزرگی و کوچکی و...بستگی دارد.

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم چهارم

فصل هشتم علوم چهارم

 آسمان در شب 1-منظومه ی شمسی چیست؟

به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

 

2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

عطارد(تیر)

زهره(ناهید)

زمین(اَرض)

مریخ(بهرام)

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم چهارم

فصل دهم علوم چهارم

 بدن ما (2) 1-اندام های تنفسی رانام ببرید.

- بینی

- دهان

- نای

- نایژه

- شش ها

 

2- گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟

گنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد. که در افراد بزرگسال اندازه آن بزرگ ترازبچه ها است.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن