فصل یازدهم علوم چهارم

فصل یازدهم علوم چهارم

 بی مهره ها 1- مورچه و کرم خاکی ازنظر ویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟

مورچه ها بدن سه قسمتی و 6 پای بندبند و 2 شاخک و 2 چشم و آرواره دارند ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی دارد و پا و چشم وشاخک و آرواره همانند مورچه ندارد.

 

2- کفشدوزک و شته به مورچه شبیه ترند یا کرم؟ چرا؟

به مورچه- زیرا دارای 2شاخک 2 چشم و پای بندبند و آرواره هستند.

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم چهارم

فصل دوازدهم علوم چهارم

 گوناگونی گیاهان 1- به چه گیاهانی تک لپه وبه چه گیاهانی دولپه گفته می شود؟

به گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارندتک لپه وبه گیاهانی که دانه ی دوقسمتی دارند،دو لپه گفته می شود.

 

2-آیاهمه ی گیاهان تک لپه ودولپه گل دارند؟

بله

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم چهارم

فصل سیزدهم علوم چهارم

 زیستگاه 1-چندموردازخصوصیات موجودزنده رابیان کنید.

رشدمی کنند،حرکت می کنند،غذامی خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خود به وجودمی آورند و…

 

2-به چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟

به جانورانی که هم ازگیاه وهم از جانوران دیگریعنی گیاه خواران وگوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیزخوار می گویند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن