گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس یازدهم

‎‎شنبه, ۱۸ دی ‎۱۴۰۰

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس یازدهم

 انفاق  

 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺳﻲ ﺻﻔﺤﻪ ‪119 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ وﺿﻊ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟

- ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ ﻋﺪه ای ﻛﻢ

 

- ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻧﻘﺾ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدی


 فعالیت کلاسی صفحه 121 

 

در روایت هایی ﻛﻪ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را وﺻﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ‪ ،‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬در آن دوران‪ ،‬ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﻴﺮی ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ( ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪن ﻓﻘﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻋﻘﻞ) ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وجود دارد ؟‬

ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻋﻘﻞ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ درک درﺳﺘﻲ از رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و از ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درﻳﻎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

 

 

 

 


 

 فعالیت کلاسی صفحه 122 

 

ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﻛﺸﺎورزی در اﻳﺮان ‪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪:

‫‪1

) سیزده ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم‪،

2) سه میلیارد کیلوگرم جو

 

‫‪

3) یک ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺮﻣﺎ‪

 

4) سیصد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺸﻤﺶ‪

 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ زﻛﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ( ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ) ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد‪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد؟

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.

 

 


 
 ‫ﺧﻮدت را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻦ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 128

 

‫‪-1‬ اﻧﻔﺎق را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ وﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻓﻮاﻳﺪ آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻣﻮال ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان اﻧﻔﺎق ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ -

 

1) ‬ﺛﺮوت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎن‬ ‫ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ وﻓﻘﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد

 

2) ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮم ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد

 

3) ‬ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ واﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

 

4) ‬آراﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

 

‫‪-2‬ﻳﻚ اﻧﻔﺎق واﺟﺐ وﻳﻚ اﻧﻔﺎق ﻣﺴﺘﺤﺐ راﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ وﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ‪.‬‬

 

- ‫اﻧﻔﺎق واﺟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻛﺎت ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎک ﺷﺪن از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ وآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از داراﻳﻲ

ﻫﺎی اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت‪ ،‬دام ﻳﺎ ﺳﻜﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻴﺮد‪.‬‬

 

- ‫اﻧﻔﺎق ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در راه ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎﻳﺶ را از

اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد‬ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻳﺎ درآﻣﺪ آن را در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮان )ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‪.‬ﻓﻘﺮا‪.‬اﻳﺘﺎم و ‪ ( ....‬ﻗﺮار ﻣﻲ

دﻫﺪ‪.‬‬

 

‫‪-3‬ زﻛﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬

ﻏﻼت ‪ :‬ﮔﻨﺪم ‪ .‬ﺟﻮ ‪ .‬ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺸﻤﺶ

 

دام ﻫﺎ ‪ :‬ﺷﺘﺮ ‪.‬ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

 

ﺳﻜﻪ ﻫﺎ ‪ :‬ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه‬

 

‫‪-4‬ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟‬

ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را درراه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ رﺳﻮل اﻛﺮم واﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر

(ع) ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻌﺮف دﻳﻨﻲ‪ ،‬دﻓﺎع از ﻛﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم‬ دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی دﻳﻨﻲ و‪...

 

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن