صرف فعل ماضی عربی نهم

صرف فعل ماضی عربی نهم

14 صیغه افعال ماضی:

مثال ها از ریشه فعل (فـ.ت.ح)

 

صیغه
ضمیر
فعل
مفرد مذکر غایب هُوَ فَتَحَ
مثنای مذکر غایب هُما فَتَحَا
جمع مذکر غایب هُمْ فَتَحَوا
مفرد مونث غایب هِیَ فَتَحَتْ
مثنی مونث غایب هُما فَتَحَتا
جمع مونث غایب هُنَّ فَتَحْنَ
مفرد مذکر مخاطب أنْتَ فَتَحْتَ
مثنی مذکر مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مذکر مخاطب أنْتُم فَتَحْتُم
مفرد مونث مخاطب أنْتِ فَتَحْتِ
مثنای مونث مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مونث مخاطب أنْتُنَّ فَتَحْتُنَّ
متکلم وحده أنَا فَتَحْتُ
متکلم مع الغیر نَحْنُ فَتَحْنا

 

ادامه مطلب ...
صرف فعل مضارع عربی نهم

صرف فعل مضارع عربی نهم

14 صیغه افعال ماضی:

مثال ها از ریشه فعل (فـ.ت.ح)

 

صیغه
ضمیر
فعل
مفرد مذکر غایب هُوَ یَذْهَبُ
مثنای مذکر غایب هُما یَذْهَبانِ
جمع مذکر غایب هُمْ یَذْهَبونَ
مفرد مونث غایب هِیَ تَذْهبُ
مثنی مونث غایب هُما تَذْهبانِ
جمع مونث غایب هُنَّ یَذْهَبنَ
مفرد مذکر مخاطب أنْتَ تذْهَبُ
مثنی مذکر مخاطب أنْتُما تَذْهَبانِ
جمع مذکر مخاطب أنْتُم تَذْهَبونَ
مفرد مونث مخاطب أنْتِ تَذْهَبینَ
مثنای مونث مخاطب أنْتُما تَذْهَبانِ
جمع مونث مخاطب أنْتُنَّ تَذْهَبنَ
متکلم وحده أنَا اَذْهَبُ
متکلم مع الغیر نَحْنُ نَذْهَبُ

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس اول عربی نهم

درسنامه قواعد درس اول عربی نهم

 درس اول دانش آموزان عزیز 

قواعد درس اول سال نهم

مروری بر کلاس هفتم و هشتم میباشد 

که شما میتوانید با مراجعه به

جزوات سال سال هفتم و هشتم

این قواعد را جهت یادآوری مطالعه کنید 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم عربی نهم

درسنامه قواعد درس دوم عربی نهم

 درس دوم  

بسیاری از کلمه ها در عربی سه حرف اصلی دارند که (حروف اصلی) یا (ریشه ) کلمه نام دارند .

 

مانند:

کلمات هم خانواده حروف اصلی 
عالِم – معلوم – علوم – معلم -علیم  ع – ل - م
مسجد – سجده – سجود – ساجد  س – ج - د

 

شناخت حروف اصلی به املای ما کمک می کند.

 

با نگاه به هم خانواده های یک کلمه بعنوان مثال مسجد – سجده – سجود – ساجد  میتوان به حروف اصلی آن پی برد ؟

 

اگر با دقت به این کلمه ها نگاه کنیم درمی یابیم  که سه حرف س - ج - د به ترتیب در آن ها مشترک است

 

حروفی که همراه حروف اصلی می آیند ؛ (حروف زائد) نامیده می شوند که معنای جدیدی به کلمات می دهند

 

حروف اصلی کلامت به ترتیب با حروف (ف - ع - ل) سنجیده می شوند .

ادامه مطلب ...
ساخت فعل امر عربی نهم

ساخت فعل امر عربی نهم

 ساخت فعل نهی  

فعل امر:

 

فعلی است که بر دستور وفرمان به انجام یک کار دلالت می کند.

 

براى ساخت فعل امر می بایست از صیغه ی مضارع مخاطب استفاده نماییم.

 

مراحل:

 

1)حرف مضارعه (ت) حذف مى شود.

 

2) آخر فعل مجزوم مى شود یعنی اگر آخر فعل ضمه داشت، ضمه تبدیل به ساکن میشود و اگر آخر فعل نون داشت،نونِ آخر حذف میشود ،البته

بجز نون ِجمع مؤنث که باقی میماند وحذف نمیشود.

 

3)حالا اگر بعد از حذف (ت) ، اولِ فعل ساکن باشد،یک همزه به اول آن اضافه میکنیم.که حرکت همزه کسره میباشد مگر اینکه حرکت عین الفعل

(ضمه) باشد که در این صورت حرکت همزه نیز ضمه خواهد بود.

 

مثال:

 

تَکتُبینَ فعل امرش میشود: اُکْتُبی

 

تَذْهَبُ میشود: إذْهَبْ 

 

تَذْهَبْنَ می شود: إذْهَبْنَ

 

در جدول زیر شیوه ساخت فعل امر از صیغه مضارع مخاطب آمده است:

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس سوم عربی نهم

درسنامه قواعد درس سوم عربی نهم

 درس سوم  

فعل امر چیست؟

 

فعلی است که انجام کاری را طلب می کند .

 

در فارسی فعل های امر  مانند :

 

(برو – بخواب – بنویسید – برخیز ...)

 

ما در این درس فعل های امر را از (افعال مضارع دوم شخص مفرد مذکر و مؤنث) خواهیم ساخت و با شکل آنها آشنا خواهیم شد .

 

به جدول زیر نگاه کنید و فعلهای مضارع را با فعلهای امر مقابلشان مقایسه کنید .

 

چه تفاوتی می بینید؟

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس چهام عربی نهم

درسنامه قواعد درس چهام عربی نهم

 درس چهارم  

ما در این درس فعل های امر را از (افعال مضارع دوم شخص جمع مذکر و مؤنث) خواهیم ساخت و با شکل آنها آشنا خواهیم شد .

 

به جدول زیر نگاه کنید و فعلهای مضارع را با فعلهای امر مقابلشان مقایسه کنید .

 

چه تفاوتی می بینید؟

ادامه مطلب ...
ساخت فعل نهی عربی نهم

ساخت فعل نهی عربی نهم

 ساخت فعل نهی  

فعل نهی : 

 

فعلی است که انجام ندادن کاری را فرمان میدهد

 

(درست برعکس فعل امر است که بر انجام دادن یک کار فرمان میدهد.)

 

مثلا :

 

نخور-نرو-نپوش در فارسی.

 

- فعل نهی از مضارع مخاطب ساخته میشود.

 

برای ساخت آن حرف (لا) قبل فعل می آید وآخر فعل مجزوم میشود. ( یعنی ضمه آخر فعل تبدیل به ساکن میشود واگر آخرفعل نون داشت، نونِ آن

حذف می شودبه جز جمع مونث.)

 

نکته : چون فعل ماضی مربوط به زمان گذشته است وکاری را بیان میکند که انجام آن به اتمام رسیده است، نمیتوان از آن نهی یا امر ساخت.

 

به نحوه ى ساخت دقت کنید:

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس پنجم عربی نهم

درسنامه قواعد درس پنجم عربی نهم

 درس پنجم  

فعل نهی چیست؟

 

فعلی است که انجام ندادن کاری را طلب می کند .

 

در فارسی فعل های نهی مانند :

 

( نرو – ننویسید و ...)

 

ما در این درس فعلهای نهی را از (افعال مضارع دوم شخص مفرد مذکر و مؤنث) خواهیم ساخت و با شکل آنها آشنا خواهیم شد .

 

به جدول زیر نگاه کنید و فعلهای مضارع را با فعلهای نهی مقابلشان مقایسه کنید .

 

چه تفاوتی می بینید؟

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس ششم عربی نهم

درسنامه قواعد درس ششم عربی نهم

 درس ششم  

فعل نهی چیست؟

 

فعلی است که انجام ندادن کاری را طلب می کند .

 

در فارسی فعلهای نهی مانند :

 

(نرو – ننویسید و...)

 

ما در این درس فعل های نهی را از (افعال مضارع دوم شخص جمع مذکر و مؤنث) خواهیم ساخت و با شکل آنها آشنا خواهیم شد .

 

به جدول زیر نگاه کنید و فعلهای مضارع را با فعلهای نهی مقابلشان مقایسه کنید .

 

چه تفاوتی می بینید؟

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن