گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس پانزدهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس پانزدهم

 حق الناس  

 فعالیت کلاسی صفحه 122 

 

1- به نمونه ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید.

بی توجهی به حق الله

1- کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی‌گیرد.

2- کسی که بدون دلیل نمازش را سر وقت نمی‌خواند.

3- کسی که گناه می‌کند.

بی‌توجهی به حق الناس

1- کسی که به دیگران تهمت می‌زند.

2- کسی که به دیگران ستم می‌کند.

3- کسی که دل پدر و مادرش را با آزردن آنها می‌شکند.

بی‌توجهی به حق النفس

1- کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می‌کند.

2- کسی که مریضی سختی دارد، ولی پیش پزشک نمی‌رود.

3- کسی که بیش از اندازه از بدن خود کار می‌کشد. 

۲- به نظر شما کوتاهی در انجام کدام یک از این سه نوع وظیفه، جبرانش مشکل‌تر است ؟ چرا؟

همه آنها در جای خودشان مهم هستند.

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس چهاردهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس چهاردهم

 ما مسلمانان  

 فعالیت کلاسی صفحه 111 

 

به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر

کشورهای مسلمان چیست؟

 

1) احساس همدردی و همدلی با آنها

 

2) برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها

 

3) برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با آنها

 

4) برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها.

 

5) کمک مادی و معنوی به آنها

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دوازدهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دوازدهم

 آفت های زبان  

 فعالیت کلاسی صفحه 88 

 

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

 

استفاده درست از این نعمت می‌تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی می‌گردد و استفاده نادرست از این نعمت

موجب رنج و عذاب اخروی و دنیوی انسان می‌گردد.

 

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می‌کنند؟

 

خیر

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس یازدهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس یازدهم

 آفت های زبان  

 فعالیت کلاسی صفحه 88 

 

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

 

استفاده درست از این نعمت می‌تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی می‌گردد و استفاده نادرست از این نعمت

موجب رنج و عذاب اخروی و دنیوی انسان می‌گردد.

 

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می‌کنند؟

 

خیر

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دهم

 دو سرمایه گرانبها  

 فعالیت کلاسی صفحه 83 

 

به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت ‌هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ تفاوت‌ های این دو در چیست؟

شباهت ها:
1- در هر دو به دنبال پیروزی هستیم.
2- هر دو داور دارند.
3- در هر دو نیازمند راهنما و مربی هستیم.
4- هر دو میدان مشخصی دارند.
5- هر دو زمان محدودی دارند.
تفاوتها:
1- مسابقه فوتبال امکان تجدید دارد ولی زندگی نه!
2- داور فوتبال ممکن است خطا کند ولی داور زندگی نه!
3- زمان فوتبال مشخص است ولی زمان زندگی نه!
4- نتیجه مسابقه فوتبال ممکن است تساوی باشد ولی نتیجه زندگی یا برد است یا باخت!

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس نهم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس نهم

 تدبیر زندگانی  

 فعالیت کلاسی صفحه 74 

 

به نظر شما دیدگاه کدام گروه صحیح است؟

 

دیدگاه هر دو گروه اشتباه است

 

آیا راه دیگری به غیر از دو راه فوق وجود دارد؟

 

بهترین راه، روش تعادل و میانه روی است، یعنی نه اینکه از نعمت‌های دنیایی استفاده نکنیم و نه اینکه پیش از

اندازه استفاده کنیم. که این دو روش نهی شده است.

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس هشتم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس هشتم

 نشان ارزشمندی  

 فعالیت کلاسی صفحه 66 

 

به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟

 

چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ خیر، چون این تابلوها لازم و ضروری هستند تا ما متوجه

اطرافمان باشیم و دچار تصادف و سایر خطرات نشویم.

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس هفتم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس هفتم

 یک فرصت طلایی  

 فعالیت کلاسی صفحه 59 

 

براساس فرمایش پیامبر اکرم (ص)، رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟

 

در رفتار و گفتار روزه دار باید قرآن بخواند، صلوات بفرستد، اخلاق نیکو داشته باشد، دعا کند و طلب آمرزش

نماید، کارهای نیک انجام دهد و به سایر روزه داران افطاری دهد تا در روز قیامت به آسانی از صراط بگذرد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن