فصل اول علوم اول

فصل اول علوم اول

 زﻧﮓ ﻋﻠﻮم 1- ﺳﺎﯾﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎء در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

2- آﯾﺎ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟

‫ﺧﯿﺮ در ﻃﻮل روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم اول

فصل دوم علوم اول

 ﺳﻼم به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ 1- ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻣﺎ از ﭼﻨﺪ ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮ؟

‫‪۵ﺣﺲ :ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ‪-ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ – ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ‪ -ﺣﺲ ﻻﻣﺴﮫ‪ -ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

 

2- ھﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺪام ﺣﺲ اﺳﺖ؟

ﭼﺸﻢ= ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻨﯽ= ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

ﭘﻮﺳﺖ= ﺣﺲ ﻻﻣﺴﮫ

ﮔﻮش= ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

زﺑﺎن=ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ

ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم اول

فصل سوم علوم اول

 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش ، ﺷﺎداب ﺑﺎش  1- ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﻣﺎﻧﺪن ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ؟

– ﺧﻮب ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ (ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ)

– ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﻮب ورزش ﮐﻨﯿﻢ

 

2- ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ورزش که ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮ؟

ﭘﯿﺎده روی – ﺷﻨﺎ‪ -دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاری‪-ﻧﺮﻣﺶ ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم اول

فصل چهارم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺟﺎﻧﻮران 


 


1- موجودات روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

دو ﮔﺮوه – ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ زﻧﺪه

 

2- ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .

جوجه

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم اول

فصل پنجم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﮔﯿﺎھﺎن 1- ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﻟﻮﺑﯿﺎ – ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧﮕﯽ –ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ھﻮﯾﺞ

 

2- ﮔﯿﺎھﺎن از ﭼﮫ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟

رﯾﺸﮫ – ﺳﺎﻗﮫ – ﺑﺮگ – ﮔﻞ – ﻣﯿﻮه

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم اول

فصل ششم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﭘﺮ آب ﻣﺎ 1- از آب چه استفاده هایی میکنیم ؟

آب ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ – ﺣﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ – ﻏﺬا ﻣﯽ ﭘﺰﯾﻢ – ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی آب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ – ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ‪ -ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ – ورزش ﻫﺎی آﺑﯽ

 

2- آب در ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ – در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ –درﯾﺎ ﻫﺎ – آﺑﺸﺎر ﻫﺎ

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم اول

فصل هفتم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ ‫1-ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﻮه ﻫﺎ

 

2- ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم اول

فصل هشتم علوم اول

 چه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺴﺎزم ‫1-ﺑﺮای ﺧﻂ ﮐﺸﯽ دﻓﺘﺮ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺧﻂ ﮐﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ای ﺻﺎف دارد

 

2-ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا از ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺟﺎق ﮔﺎز – ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ – ﻗﺎﺷﻖ – ﭼﺎﻗﻮ – ﮔﺎﻫﯽ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ و ...

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم اول

فصل نهم علوم اول

 زﻣﯿﻦ ﺧﺎنه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ‫1-ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺧﺎک

 

2-ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻫﻢ وﺟﻮد دارد

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم اول

فصل دهم علوم اول

 در اﻃﺮاف ﻣﺎ ھﻮا وﺟﻮد دارد‪ 1- در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟

ﻫﻮا

 

‫2-از ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻮا را ﺣﺲ ﮐﺮد؟

-‫از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮگ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن

-از ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﭘﺮﭼﻢ

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰن ﺑﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﻫﻮا ﻫﺴﺖ-

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن