آموزش حروف الفبا با شعر

 

آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره

ب اول بلبله جاش تو درخت و گله

پ اول پلنگه که حیوونی زرنگه

ت اول تربچه که گرده مثل بقچه

ث اول ثریاست ستاره ای در هواست

ادامه مطلب ...

کلمات مهم کتاب فارسی اول

کلمات مهمّ ِ کتاب فارسی اوّل ابتدایی

تاب - سوت

ت   تـ

ثریّا باعث ثانیه مثل کثیف اثر - مبعث

ث   ثـ

حلزون  -  احساس -  حرکت  - صبح حیوان حوله تمساح حمّام  محمّد  خوش حال

ح    حـ

ادامه مطلب ...
فصل اول علوم اول

فصل اول علوم اول

 زﻧﮓ ﻋﻠﻮم 1- ﺳﺎﯾﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎء در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

2- آﯾﺎ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟

‫ﺧﯿﺮ در ﻃﻮل روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم اول

فصل دوم علوم اول

 ﺳﻼم به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ 1- ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻣﺎ از ﭼﻨﺪ ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮ؟

‫‪۵ﺣﺲ :ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ‪-ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ – ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ‪ -ﺣﺲ ﻻﻣﺴﮫ‪ -ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

 

2- ھﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺪام ﺣﺲ اﺳﺖ؟

ﭼﺸﻢ= ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻨﯽ= ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

ﭘﻮﺳﺖ= ﺣﺲ ﻻﻣﺴﮫ

ﮔﻮش= ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

زﺑﺎن=ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ

ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم اول

فصل سوم علوم اول

 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش ، ﺷﺎداب ﺑﺎش  1- ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﻣﺎﻧﺪن ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ؟

– ﺧﻮب ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ (ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ)

– ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﻮب ورزش ﮐﻨﯿﻢ

 

2- ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ورزش که ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮ؟

ﭘﯿﺎده روی – ﺷﻨﺎ‪ -دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاری‪-ﻧﺮﻣﺶ ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم اول

فصل چهارم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺟﺎﻧﻮران 


 


1- موجودات روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

دو ﮔﺮوه – ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ زﻧﺪه

 

2- ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .

جوجه

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم اول

فصل پنجم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﮔﯿﺎھﺎن 1- ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﻟﻮﺑﯿﺎ – ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧﮕﯽ –ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ھﻮﯾﺞ

 

2- ﮔﯿﺎھﺎن از ﭼﮫ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟

رﯾﺸﮫ – ﺳﺎﻗﮫ – ﺑﺮگ – ﮔﻞ – ﻣﯿﻮه

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم اول

فصل ششم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﭘﺮ آب ﻣﺎ 1- از آب چه استفاده هایی میکنیم ؟

آب ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ – ﺣﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ – ﻏﺬا ﻣﯽ ﭘﺰﯾﻢ – ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی آب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ – ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ‪ -ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ – ورزش ﻫﺎی آﺑﯽ

 

2- آب در ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ – در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ –درﯾﺎ ﻫﺎ – آﺑﺸﺎر ﻫﺎ

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم اول

فصل هفتم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ ‫1-ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﻮه ﻫﺎ

 

2- ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن