فصل سوم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل سوم علوم اول

 ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش ، ﺷﺎداب ﺑﺎش  1- ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﻣﺎﻧﺪن ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ؟

– ﺧﻮب ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ (ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ)

– ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﻮب ورزش ﮐﻨﯿﻢ

 

2- ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ورزش که ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮ؟

ﭘﯿﺎده روی – ﺷﻨﺎ‪ -دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاری‪-ﻧﺮﻣﺶ ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ

 

3- ورزش ﭼﮫ ﻓﺎﯾﺪه ھﺎﯾﯽ دارد؟

ﻣﺎ را ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 

4- ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻔﺘﮫ ای دوﺑﺎر ﺣﻤﺎم ﺑﺮوﯾﻢ – از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﮫ ،ﻟﯿﻮان،ﻣﺴﻮاک،ﺷﺎﻧﮫ، دﺳﺘﻤﺎل و ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪ -ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺪھﯿﻢ

 

‫5-  ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﮫ ﭼﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

وﻗﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻼس ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻮدن در آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

6- ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟

‫ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ‪.

 

‫7-  ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

‫ﺟﻠﻮ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ‪.

 

8- از ﭼﮫ راه ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﮫ را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ؟

‫-  ﻣﻮاد دور رﯾﺨﺘﯽ در ﮐﻼس و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺮﯾﺰﯾﻢ

‪ -ﻣﻮاد دور رﯾﺨﺘﻨﯽ را ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﻄﻞ ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ‫ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ

- ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ ھﺎ آن را ﺷﺴﺘﮫ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ‪.

 

‫9-  ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟

اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ھﺎ (ﻣﺎھﯽ،ﻣﺮغ،ﮔﺎو،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪو‪-(...اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ھﺎ– اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت‪ -ﺣﺒﻮﺑﺎت ‫و آب ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارد‪.

 

10- ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ؟

ﺳﮫ وﻋﺪه اﺻﻠﯽ :ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ‪ -ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم و دو ﻣﯿﺎن وﻋﺪه -١ﺑﯿﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و ﻧﺎھﺎر -٢ﺑﯿﻦ ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ‫ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﺼﺮاﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.

 

11- ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

 

12- ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

آب

 

13- ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﯿﺎن وﻋﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﮐﯿﮏ – ﻣﯿﻮه – ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ‪-ﭼﺎی‪ -آﺟﯿﻞ‪ -ﺷﯿﺮ و ...

 

14- ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﭘﻔﮏ – ﻟﻮاﺷﮏ‪-ﭼﯿﭙﺲ‪ -ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ و ...

 

‫‪-15ﭼﺮا واﮐﺴﻦ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ؟

‫ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ‪.

 

16- ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪان ھﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

- ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺐ ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﯿﻢ

‪ -از ﻣﺴﻮاک ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ

‪ -ﻗﻨﺪ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺷﮑﻼت زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ -داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدام، ﻓﻨﺪق،ﭘﺴﺘﮫ را ﺑﺎ دﻧﺪان ﻧﺸﮑﻨﯿﻢ

- ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪.

 

17- ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﭼﯿﺴﺖ؟

‫ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر و ارزش آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪.

 

‫8-در ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﯿﺮون رﻋﺎﯾﺖ ﭼﮫ ﻣﻮاردی ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

-‫ﻧﺪوﯾﺪن در راھﺮو

‪ -ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن آرام از ﭘﻠﮫ و ﺑﻠﻨﺪی

‪ -ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﺧﯿﺎﺑﺎن

- درﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ

 

19- ﭼﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

اورژاﻧﺲ‪ -آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ – ھﻼل اﺣﻤﺮ

 

20- ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮد؟

ﺑﻌﺪ از ﻧﺎھﺎر ﻇﮭﺮ و ﺷﺐ ھﺎ –ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ زود ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﺎداﺑﯽ و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ‪.

 

‫21-ﭼﺮا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ؟

ﭼﻮن داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺮ ﮐﺎری در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ‫و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ دارﯾﻢ‪.

 

  

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن