درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

 همسایه ما 1- محله چیست ؟

محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

 

2- رفتار همسایه ها با هم چگونه باید باشد ؟

1) باید از حال یکدیگر با خبر باشند 

2) به یکدیگر کمک کنند

3) با هم مهربان باشند

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

 اینجا محله ماست 1- مردم یک محله برای برگزاری نماز جماعت در کجا جمع می شوند؟

در مسجد محله

 

2- مردم در مسجد چگونه نماز جماعت برگزار می کنند؟

مردم در مسجد پشت سر امام جماعت در صف های منظم رو به قبله می ایستند و نماز می خوانندد و امدام جماعدت جلوتر از همه در محلی به نام محراب قرار می گیرد.

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

 نقشه محله ما - 1 نقشه چگونه تهیه میشود؟

برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود. عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین میگیرند.

 

-2 عکس هوایی چگونه گرفته میشود؟

از بالای زمین با هواپیما

ادامه مطلب ...
درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

 نقشه محله ما - 1 نقشه چگونه تهیه میشود؟

برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود. عکس هوایی را با هواپیما از باالی زمین میگیرند.

 

-2 عکس هوایی چگونه گرفته میشود؟

از بالای زمین با هواپیما

ادامه مطلب ...
درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم

درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم

 زندگی در شهر و روستا 1- کار بیشتر روستاییان چیست؟

کشاورزی و باغداری

 

2- بعضی از روستاییان علاوه بر کشاورزی به چه کارهایی مشغول هستند؟

به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم

ادامه مطلب ...
درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

 جهت های جغرافیایی 1- جهت های جغرافیای را چگونه تشخیص می دهیم؟

اگر در یک صبح آفتابی در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راستمان به طرف خورشید باشدد دسدت چپ ما به طرف مغرب ،ر به ر ی ما شمال پشت سرمان جنوب است.

 

2) اصطلاحات زیر را تعریف کنید 

الف ) کره زمین : زمینی که ما بر روی آن زندگی میکنیم و شهر ها و کشور ها روی آن قرار دارند ، کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره زمین میگویند 

ب) قطب شمال : کره جغرافیایی را روی میز بگذارید و از بالا به آن نگاه کنید .بالاترین نقطه ای که روی کره می بینید،قطب شمال نام دارد.

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

 جغرافیدانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه میکنند؟ 1- دانش جغرافیا را تعریف کنید.

یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران استفاده از دانش جغرافیاست . دانش جغرافیا به مها کمه می کند ک محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان ههای مختلهف آگاه شویم.

 

2- چگونه  می توانیم محیط های دیگر را بشناسیم؟

با آگاه شدن از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف و همچنین با استفاده از دانش جغرافیا

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم

درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم

 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند-1 دانشمندان چگونه از شرایط زندگی انسانهای گذشته باخبر میشوند؟

آنها از روی برخی وسایل و چیزهایی که از هزاران سال پیش به جای مانده است، حدس میزنند که انسان در آن زمان در شرایط سختی زندگی میکرده است.

 

-2 انسان ها در گذشته با استفاده از چه نعمتهایی توانستند بر مشکالت خود غلبه کنند؟

خداوند به انسان ها در مقایسه با بقیه ی جانوران نعمت های بزرگی عطا کرده است. او به انسانها عقل داده است تا بتوانند راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند. خداوند انسانها را با دست هایی توانا آفریده است. همچنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم زندگی بهتر را به آنها بیاموزند.

ادامه مطلب ...
درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

 نخستین شهر ها -1 با شروع چه کاری انسانها یکجانشین شدند؟

کشاورزی

 

-2 چرا در گذشته همهی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؟

با رواج کار کشاورزی موادّ غذایی کافی تولید حتّی ذخیره میشد. در نتیجه همه افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند.

ادامه مطلب ...
درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم

درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم

 مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکنند؟ -1 دانش تاریخ به ما چه کمکی میکند؟

دانش تاریخ به ما کمک میکند که از چگونگی زندگی مردم در گذشته آگاه شویم.

 

-2موّرخ (تاریخدان) چه کسی است؟

به کسانی که درباره ی زندگی انسان ها و آنچه در گذشته اتّفاق افتاده است، تحقیق میکنند و می نویسند، موّرخ میگویند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن