فصل اول علوم سوم

فصل اول علوم سوم

 زنگ علوم 1-  مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید.

 1) طرح پرسش

2) جمع آوری اطّلاعات

3) مرتّب کردن اطّلاعات

4) تهیّه ی گزارش

 

2- اولین مرحله ی کار پژوهشگر برای حلِّ مسایل علمی چیست؟

 طرح پرسش

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم سوم

فصل دوم علوم سوم

 خوراکی ها 1-در یک روز چند وعده غذا مصرف می کنیم؟

سه وعده که شامل صبحانه، ناھار و شام است.

 

2 - مھم ترین وعده ی غذایی کدام است؟ چرا؟

صبحانه مهمترین وعده غذایی است، زیرا برای انجام کارھای روزانه نیز به انرژی زیادی نیاز زیادی نیاز داریم و از طرفی پس از آن به مدت طولانی غذا نمی خوریم.

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم سوم

فصل چهارم علوم سوم

 مواد اطراف ما (2) 1-اگر مقدار یک مایع را با ظرف ھای مختلف اندازه گیری کنیم،چه نتیجه ای حاصل می شود؟

عددھای مختلفی به دست می آید.

 

2-برای این که عدد ثابتی برای مقدار یک مایع به دست آوریم چه باید بکنیم؟

باید از واحد لیتر برای اندازه گیری مقدار مایعات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم سوم

فصل پنجم علوم سوم

 آب ماده ای با ارزش 1-چرخه ی آب چیست؟

مرحله اول : گرمای خورشید سبب بخارشدن آب دریاھا می شود.

مرحله دوم : بخار آب ھنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.

مرحله سوم : اگر ابرھا به اندازه کافی سرد شوند، ازآن ھا باران یا برف می بارد.

مرحله چهارم : قسمتی از آب باران و برف درون زمین فرو می رود و قسمتی به دریا بر می گردد و دوباره تبخیر می شود. به این جریان آب در طبیعت چرخه ی آب می گویند.

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم سوم

فصل ششم علوم سوم

 زندگی ما و آب 1-آیا آب در ھمه ی خاک ھا به یک اندازه فرو می رود؟

خیر .

 

2-چرا آب، ھمه جا در زمین فرو نمی رود؟

زیرا جنس خاک در زمین ھای مختلف با ھم فرق می کند و مقدار آبی که در زمین فرو می رود به جنس خاک بستگی دارد.

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم سوم

فصل هشتم علوم سوم

 جستجو کنیم و بسازیم 1-برای جلوگیری از نشتی آب در لوله ھای انتقال آب از چه ابزار و وسایلی می توان استفاده کرد؟

چسب ،واشر، نوار تفلون و..

 

2-روش ھای جلوگیری از نشتی آب را بنویسید.

1) بستن محل نشتی به کمک نوار تفلون.

2) استفاده از چسب در محل نشتی آب.

3) استفاده از واشر در محل اتصالات لوله ھای آب.

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم سوم

فصل نهم علوم سوم

 نیرو ، همه جا (1) 1 - چگونه می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم؟

با ھل دادن و کشیدن.

 

2 - نیرو به چه صورت ھایی می تواند باشد؟

به صورت کشیدن- به صورت ھل دادن – ھم به صورت کشیدن و ھم به صورت ھل دادن.

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم سوم

فصل دهم علوم سوم

 نیرو ، همه جا (2) 1-اگر دو آھن ربا نزدیک ھم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟

به ھم نیرو وارد می کند.

 

2-اگر دو سر مثل ھم آھن ربا ھا را به ھم نزدیک کنیم ، ھم دیگر را......................

دفع می کنند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن