صرف فعل ماضی عربی هشتم

صرف فعل ماضی عربی هشتم

14 صیغه افعال ماضی:

مثال ها از ریشه فعل (فـ.ت.ح)

 

صیغه
ضمیر
فعل
مفرد مذکر غایب هُوَ فَتَحَ
مثنای مذکر غایب هُما فَتَحَا
جمع مذکر غایب هُمْ فَتَحَوا
مفرد مونث غایب هِیَ فَتَحَتْ
مثنی مونث غایب هُما فَتَحَتا
جمع مونث غایب هُنَّ فَتَحْنَ
مفرد مذکر مخاطب أنْتَ فَتَحْتَ
مثنی مذکر مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مذکر مخاطب أنْتُم فَتَحْتُم
مفرد مونث مخاطب أنْتِ فَتَحْتِ
مثنای مونث مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مونث مخاطب أنْتُنَّ فَتَحْتُنَّ
متکلم وحده أنَا فَتَحْتُ
متکلم مع الغیر نَحْنُ فَتَحْنا

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دوم عربی هشتم

درسنامه قواعد درس دوم عربی هشتم

 فعل مضارع  

فعل در زبان عربی از نظر زمانی به دو دسته تقسیم میشود

 

1) ماضی 

 

2) مضارع

 

فعل ماضی :

 

فعلی است که انجام کار را در زمان گذشته نشان می دهد . 

 

فعل مضارع :

 

فعلی است که انجام کار را در زمان حال یا آینده نشان می دهد

ادامه مطلب ...
صرف فعل مضارع عربی هشتم

صرف فعل مضارع عربی هشتم

14 صیغه افعال ماضی:

مثال ها از ریشه فعل (فـ.ت.ح)

 

صیغه
ضمیر
فعل
مفرد مذکر غایب هُوَ یَذْهَبُ
مثنای مذکر غایب هُما یَذْهَبانِ
جمع مذکر غایب هُمْ یَذْهَبونَ
مفرد مونث غایب هِیَ تَذْهبُ
مثنی مونث غایب هُما تَذْهبانِ
جمع مونث غایب هُنَّ یَذْهَبنَ
مفرد مذکر مخاطب أنْتَ تذْهَبُ
مثنی مذکر مخاطب أنْتُما تَذْهَبانِ
جمع مذکر مخاطب أنْتُم تَذْهَبونَ
مفرد مونث مخاطب أنْتِ تَذْهَبینَ
مثنای مونث مخاطب أنْتُما تَذْهَبانِ
جمع مونث مخاطب أنْتُنَّ تَذْهَبنَ
متکلم وحده أنَا اَذْهَبُ
متکلم مع الغیر نَحْنُ نَذْهَبُ

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس سوم عربی هشتم

درسنامه قواعد درس سوم عربی هشتم

 تبدیل فعل مضارع به آینده  

برای تبدیل فعل مضارع به مستقبل (آینده) یکی ازعالمتهای (س) یا (سَوفَ) به اول فعل مضارع می آوریم و در ترجمه فعل را آینده ترجمه می کنیم.

 

مانند:

 

مضارع مستقبل
 یَکتُبُ (می نویسد) سَیَکتُبُ (خواهد نوشت)

 

نکته : معمولا برای آینده ی نزدیک از " سَـ " و برای آینده ی دور از " سَوفَ " استفاده می شود.

 

مثال:

مُحمّدٌ سَیَذهَبُ. (محمد به زودی خواهد رفت.)
مُحمّد سوفَ یَذهَبُ (محمد بعداً خواهد رفت.)

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس چهارم عربی هشتم

درسنامه قواعد درس چهارم عربی هشتم

 فعل مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص جمع اشخاص ضمیر فعل مضارع ترجمه
سومشخص مفرد

هُوَ

هِیَ

یَذْهَبُ

تَذْهبُ

او میرود

او میرود

اول شخص جمع نَحْنُ نَذْهَبُ ما میرویم

 

به مقایسه ی فعل ماضی و مضارع در این جدول دقت کتید .

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس پنجم عربی هشتم

درسنامه قواعد درس پنجم عربی هشتم

 کاربرد حرف (ما) در عربی  

حرف ما در زبان عربی در معانی و کاربرد های گوناگونی به کار می رود که ما در این درس با دو کاربرد آن آشنا می شویم 

 

 1) منفی کردن : 

 

ما + فعل ماضی

 

هر گاه حرف ما ، قبل از یک فعل ماضی قرار گیرد آن را منفی می کند ، یعنی ماضی منفی می شود. مانند:

 ذَهَبَ : رفت ما ذَهَبَ : نرفت
کَتَبَ : نوشت ما کَتَبَ : ننوشت

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس ششم عربی هشتم

درسنامه قواعد درس ششم عربی هشتم

 فعل مضارع دوم شخص جمع صیغه ضمیر فعل مضارع ترجمه

مثنی مذکر مخاطب

مثنی مونث مخاطب

جمع مذکر مخاطب

جمع مونث مخاطب

أنْتُما

أنْتُما

أنْتُم

أنْتُنَّ

تَذْهَبانِ

تَذْهَبانِ

تَذْهَبونَ

تَذْهَبنَ

شما میروید

شما میروید

شما میروید

شما میروید

 

نکته : چهار فعل عربی در فارسی به صورت یک فعل معنا شده است .

 

زیرا درفارسی مثنی و مونث و مذکر وجود ندارد


 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس هشتم  عربی هشتم

درسنامه قواعد درس هشتم عربی هشتم

 فعل مضارع سوم شخص جمع صیغه ضمیر فعل ترجمه

مثنای مذکر غایب

مثنای مونث غایب

جمع مذکر غایب

جمع مونث غایب

هُما

هُما

هُمْ

هُنَّ

یَذْهَبانِ

تَذْهبانِ

یَذْهَبونَ

یَذْهَبنَ

آنها میروند

آنها میروند

آنها میروند

آنها میروند

 

نکته : چهار فعل عربی در فارسی به صورت یک فعل معنا شده است . زیرا درفارسی مثنی و مونث و مذکر وجود ندارد

 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن