فصل چهارم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل چهارم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺟﺎﻧﻮران 


 


1- موجودات روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

دو ﮔﺮوه – ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ زﻧﺪه

 

2- ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .

جوجه

 

3- ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮ .

ﻋﺮوﺳﮏ

 

4- ﺟﺎﻧﻮران از ﭼﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

‫از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ – اﻧﺪازه – ﻧﻮع ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

‪.

5- ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻧﺎم ﺑﺒﺮ‪.

ﺳﮓ – گربه – ﺷﯿﺮ – ﺑﺒﺮ – ﭘﻠﻨﮓ و ...

 

6- ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ﻧﺎم ﺑﺒﺮ‪.

ﮔﺎو – ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪ -اﻻغ – اﺳﺐ – ﺑﺰ‪ -ﺷﺘﺮ – ﮔﻮزن و ....

 

7- ﭼﺮا ﺟﺎﻧﻮران ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻄﺮ – ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﺬا

 

8- آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺜﻞ ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮ

 

9- ﺟﺎﻧﻮران ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

‫ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﺧﺰﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ راه ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

‪.

‫‪10- ﭼﮫ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺧﺰﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ‪.

 

‫11- چگونه ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ که ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد؟

ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﻤﯿﺰ نگه دارﯾﻢ –ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ به آﻧﮭﺎ ﺑﺪھﯿﻢ‪-و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و دﺳﺘﻮرات داﻣﭙﺰﺷﮏ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ‪.

 

‫12- ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

‫ﮔﺎو‪-ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪-ﺑﺰ‪-ﺷﺘﺮ‪-زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ – اﺳﺐ –ﻣﺮغ‪ -ﻣﺎھﯽ و

‪...

‫13- ﮔﺎو ﭼﮫ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﻣﺎ دارد؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه ،ﭘﻨﯿﺮ،دوغ و روﻏﻦ

 

‫14- ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﻣﮕﺲ‪ -ﺳﻮﺳﮏ – ﭘﺸﮫ –ﻣﻮش – ﻣﻠﺦ – ﻋﻘﺮب – ﻣﺎر

 

‫15- ﭼﮫ ﺷﻐﻞ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ؟

داﻣﺪاری – ﺻﯿﺎدی – ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ و ﻣﯿﮕﻮ – ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ – داﻣﭙﺰﺷﮏ

 

‫16- ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺰاﺣﻢ دور ﺷﻮﯾﻢ ؟

- زﺑﺎﻟﮫ را درون ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ

- ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺗﻮری ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

- از رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﮫ در ﮐﻮﭼﮫ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ

- از ﺣﺸﺮه ﮐﺶ و ﻣﻮادی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن