فصل دهم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل دهم علوم اول

 در اﻃﺮاف ﻣﺎ ھﻮا وﺟﻮد دارد‪ 1- در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟

ﻫﻮا

 

‫2-از ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻮا را ﺣﺲ ﮐﺮد؟

-‫از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮگ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن

-از ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﭘﺮﭼﻢ

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰن ﺑﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﻫﻮا ﻫﺴﺖ-

 

‫3-ﻫﻮا در اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

- در روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ

- ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ

- ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق

- ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﻤﺎن

- ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه

- ﺑﺎد ﮐﺮدن ﭼﺮخ ﻣﺎﺷﯿﻦ

- ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎدﺑﺎدک

 

‫4-آﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

- ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ

- ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺪوﻧﺪ و از دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ

‪ -ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﺪوﻧﺪ

 

‫5-آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟

ﺑﻠﻪ در ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺗﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻮا را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﮑﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﺷﻐﺎل ﻫﺎی روی ﻓﺮش و زﻣﯿﻦ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨد‪.

 

‫6-ﭼﺮا ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻮای داﺧﻞ آب ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻮا آﻟﻮده و ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ماند

 

‫7-ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

-‫دود ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

-ﺳﻮزاﻧﺪن

-‫ﭼﻮب و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ

-دودﮐﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ، آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎ ی ﻧﻔﺘﯽ ، ﺑﺨﺎری ﻫﺎ

-ﮔﺮد و ﺧﺎک

 

‫8-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ از راه ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدن ﺟﻠﻮی دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ در ﻫﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ میشود .

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن