درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم

درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم

 احساسات ما 


1- احساس خوشایند و ناخوشایند چه تاثیری در زندگی ما دارد؟
همانطور که میدانید، برخی از احساسات ما خوشایند و برخی ناخوشایندند. احساسات خوشایند در ما تأثیر خوبی می گذارند و ما آنها را دوست داریم. برعکس، احساسات ناخوشایند را | دوست نداریم و می خواهیم از آنها دور شویم.

 

۲- شادی چگونه در ما ایجاد می شود؟

شادی احساسی است که هم خود ما می توانیم آن را در خودمان به وجود بیاوریم و هم دیگران میتوانند با انجام دادن کارهایی این احساس را در ما ایجاد کنند.

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

 همدلی با دیگران 1- آیا وقتی کسی غمگین و یا نا امید است ما می توانیم کاری کنیم تا او احساس بهتری پیدا کند ؟ برای پاسخ خود یک مثال بزنید ؟

بله می‌توانیم مثلا وقتی برای یکی از دوستانمان اتفاق ناراحت کننده ای افتاده ما می‌توانیم کاری کنیم تا احساس بهتری پیدا کند

 

2- همدلی یعنی چه ؟

یعنی اینکه بتوانیم احساسات و رفتار و وضعیت دیگران را درک کنیم و خودمان را جای بقیه بگذاریم و شرایط او را درک کنیم

ادامه مطلب ...
درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم

درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم

 جمعیت 1- جمعیت یعنی چه؟

به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

 

2- علل افزایش جمعیت را نام ببرید؟

هرگاه در یک منطقه تعداد افرادی که به دنیا می آیند از تعداد افرادی که از دنیا می روند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد. علت دوم افزایش جمعیت یک منطقه، مهاجرت مردم از نفاط دیگر به آنجا است.

ادامه مطلب ...
درس سیزدهم هدیه های آسمانی سوم

درس سیزدهم هدیه های آسمانی سوم

 انتخاب پروانه 1- وقتی دختر ها به سّن تکلیف می رسند چه باید بکنند؟
در برابر نامحرمان خود را بپوشانند و با حجاب باشند.

 

2- بهترین و مهربان ترین دوست ما کیست و از ما چه می خواهد؟
است و از ما می خواهد وقتی به سن تکلیف رسیدیم حجاب را رعایت کنیم .

ادامه مطلب ...
درس هفدهم هدیه های آسمانی سوم

درس هفدهم هدیه های آسمانی سوم

 خواب شیرین 1- امام جعفر صادق (ع) مردم را به چه چیزی تشویق می کردند؟
علم آموزی

 

2- چرا باید با نیازمندان به مهربانی رفتار کنیم ؟
زیرا امام صادق (ع) فرمودند مهربانی با نیازمندان از نشانه های مومنان است.

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم اول

فصل پنجم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﮔﯿﺎھﺎن 1- ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﻟﻮﺑﯿﺎ – ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧﮕﯽ –ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ھﻮﯾﺞ

 

2- ﮔﯿﺎھﺎن از ﭼﮫ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟

رﯾﺸﮫ – ﺳﺎﻗﮫ – ﺑﺮگ – ﮔﻞ – ﻣﯿﻮه

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن