فصل نهم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل نهم علوم اول

 زﻣﯿﻦ ﺧﺎنه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ‫1-ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺧﺎک

 

2-ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻫﻢ وﺟﻮد دارد

 

3-ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

ﻣﻮش ﮐﻮر – ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ – ﻣﻮرﭼﻪ و ﺣﺸﺮات دﯾﮕﺮ

 

4-در ﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎک وﺟﻮد دارد ؟

ﺧﺎک در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد

 

5-ﺧﺎک ﻫﺎ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ؟

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ – رﻧﮓ

 

‫6-آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ رﻧﮓ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ؟

ﺧﯿﺮ

 

7-آﯾﺎ ﺧﺎک ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

ﺧﯿﺮ‪-ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارد ﭘﺲ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ

 

‫8-آب از ﮐﺪام ﺧﺎک زودﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

 

9-‫‫ﭼﺮا ﮐﺸﺎورزان ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ؟

ﺗﺎ ﺧﺎک ﻧﺮم ﺷﻮد و آب راﺣﺖ ﺗﺮ در آن ﻓﺮو رود

 

‫10-از ﺧﺎک ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

در ﮐﺸﺎورزی – ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺎ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‪ -ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮزه و ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ

 

‫11-ﺧﺎک از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ؟

از ﺧﺮد و ﭘﻮدر ﺷﺪن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ

 

12-در ﺧﺎک ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ؟

ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم – ﻣﻮرﭼﻪ – رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن – ﺳﻨﮓ – ﭼﻮب و ...

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن