فصل نهم علوم اول

فصل نهم علوم اول

 زﻣﯿﻦ ﺧﺎنه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ‫1-ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺧﺎک

 

2-ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻫﻢ وﺟﻮد دارد

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن