فصل یازدهم علوم اول

فصل یازدهم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ‪1- اﮔﺮ ﺑﻄﺮی آب در ﺟﺎ ﯾﺨﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

آب ﯾﺦ ﻣﯽ زﻧﺪ .

 

2- آدم ﺑﺮﻓﯽ و آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ در ﮐﺠﺎ دﯾﺮﺗﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در ﺳﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم اول

فصل دوازدهم علوم اول

 از ﺧﺎﻧه تا مدرسه 1- ﭼﺮا ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﻮن ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪.

 

‫2- ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ – آدم ﻫﺎ‪ -ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‪- ‫دوﭼﺮﺧﻪ – ﻣﻮﺗﻮر

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم اول

فصل سیزدهم علوم اول

 آھﻦ رﺑﺎ 1- آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ اﺟﺴﺎم آﻫﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﺤﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 

‫2-از آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ درب ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﭼﺴﭙﺎﻧﯿﻢ – در ﺟﺎﺳﻨﺠﺎﻗﯽ (ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ‪ -ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻮزن وﺑﺮاده آﻫﻦ

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم اول

فصل چهاردهم علوم اول

 از گذشته ﺗﺎ آﯾﻨﺪه 1- در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،آدم ﻫﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺐ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟

آﺗﺶ

 

2- وﻗﺘﯽ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

از ﺷﻤﻊ – ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺷﺎرژی – ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﯾﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر – ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه – ﭼﺮاغ دﺳﺘﯽ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن