فصل هشتم علوم اول

فصل هشتم علوم اول

 چه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺴﺎزم ‫1-ﺑﺮای ﺧﻂ ﮐﺸﯽ دﻓﺘﺮ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺧﻂ ﮐﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ای ﺻﺎف دارد

 

2-ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا از ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺟﺎق ﮔﺎز – ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ – ﻗﺎﺷﻖ – ﭼﺎﻗﻮ – ﮔﺎﻫﯽ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ و ...

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم اول

فصل نهم علوم اول

 زﻣﯿﻦ ﺧﺎنه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ‫1-ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺧﺎک

 

2-ﻏﺬای ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻫﻢ وﺟﻮد دارد

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم اول

فصل دهم علوم اول

 در اﻃﺮاف ﻣﺎ ھﻮا وﺟﻮد دارد‪ 1- در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟

ﻫﻮا

 

‫2-از ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻮا را ﺣﺲ ﮐﺮد؟

-‫از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮگ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن

-از ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﭘﺮﭼﻢ

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰن ﺑﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﻫﻮا ﻫﺴﺖ-

ادامه مطلب ...
فصل یازدهم علوم اول

فصل یازدهم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ‪1- اﮔﺮ ﺑﻄﺮی آب در ﺟﺎ ﯾﺨﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

آب ﯾﺦ ﻣﯽ زﻧﺪ .

 

2- آدم ﺑﺮﻓﯽ و آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ در ﮐﺠﺎ دﯾﺮﺗﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در ﺳﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم اول

فصل دوازدهم علوم اول

 از ﺧﺎﻧه تا مدرسه 1- ﭼﺮا ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﻮن ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪.

 

‫2- ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ – آدم ﻫﺎ‪ -ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‪- ‫دوﭼﺮﺧﻪ – ﻣﻮﺗﻮر

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم اول

فصل سیزدهم علوم اول

 آھﻦ رﺑﺎ 1- آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ اﺟﺴﺎم آﻫﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﺤﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 

‫2-از آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ درب ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﭼﺴﭙﺎﻧﯿﻢ – در ﺟﺎﺳﻨﺠﺎﻗﯽ (ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ‪ -ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻮزن وﺑﺮاده آﻫﻦ

ادامه مطلب ...
فصل چهاردهم علوم اول

فصل چهاردهم علوم اول

 از گذشته ﺗﺎ آﯾﻨﺪه 1- در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،آدم ﻫﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺐ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟

آﺗﺶ

 

2- وﻗﺘﯽ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

از ﺷﻤﻊ – ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺷﺎرژی – ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﯾﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر – ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه – ﭼﺮاغ دﺳﺘﯽ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن