فصل یازدهم علوم اول

‎‎دوشنبه, ۱۷ آذر ‎۱۳۹۹

فصل یازدهم علوم اول

 دﻧﯿﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ‪1- اﮔﺮ ﺑﻄﺮی آب در ﺟﺎ ﯾﺨﯽ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

آب ﯾﺦ ﻣﯽ زﻧﺪ .

 

2- آدم ﺑﺮﻓﯽ و آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ در ﮐﺠﺎ دﯾﺮﺗﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در ﺳﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .

 

3- آدم ﺑﺮﻓﯽ و آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ در ﮐﺠﺎ زودﺗﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ‪.

 

4- در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺿﺨﯿﻢ و ﭘﺸﻤﯽ

 

5-در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎزک و رﻧﮓ روﺷﻦ

 

6-ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻫﺎی ﺳﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در بدن خود داشته باشند

 

7- آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد و ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ گرم دارد

 

8- در آﻓﺘﺎب ﻣﻘﻮای ﺗﯿﺮه زودﺗﺮ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻘﻮای روﺷﻦ؟

ﻣﻘﻮای ﺗﯿﺮه ﭼﻮن ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎی خورشید را به خود می گیرد

 

9- اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ ﻟﺒﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ،ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ؟

رﻧﮓ روﺷﻦ ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و دﯾﺮ ﺗﺮ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

‫10-اﻧﺒﺎر ﯾﺦ ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ را زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﯾﺦ ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .

 

11- آدم ﺑﺮﻓﯽ و آدﻣﮏ ﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ؟

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮم و داغ ﭼﻮن زودﺗﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧد‪.

 

12-‫در ﯾﮏ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮم

 

13- اﮔﺮ ﺷﻤﻌﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ‫دارد؟

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ دارد‪.

 

‫14-از ﮔﺮﻣﺎی اﺗﻮ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و چروک لباس ها استفاده میشود

 

15- در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮوک ﻟﺒﺎس از ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟

از اﺗﻮی زﻏﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻏﺎل ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷد‪.

 

16- برای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﺨﺎری – ﺷﻮﻓﺎژ – ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ – در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی زﻏﺎﻟﯽ

 

17- ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟

در ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﭘﺮده ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .

 

18- ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی و ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺪون دودﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﺮ ﻧﺎک اﺳﺖ؟

ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎری روﺷﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﯾﮏ ﮔﺎز ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ( ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ دود ﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺎز در ﻫﻮا زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﻫﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

19- از ﮔﺮﻣﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ – در ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮی ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ‫ﭘﺰی ،ﮐﻮره ﭘﺰی ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

20- دو وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻣﺎ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ

.ﺑﺨﺎری – اﺗﻮ – ﭘﻠﻮﭘﺰ – ﺳﻤﺎور و ...

 

21- دو وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮر دارﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ .

ﻻﻣﭗ‪ -ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن – ﻧﻮر ﻣﺎه

 

22- ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮر و ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

آﺗﺶ – ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﺷﻤﻊ روﺷﻦ

 

 

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن