فصل دوازدهم علوم اول

‎‎دوشنبه, ۱۷ آذر ‎۱۳۹۹

فصل دوازدهم علوم اول

 از ﺧﺎﻧه تا مدرسه 1- ﭼﺮا ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﻮن ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ‪.

 

‫2- ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.

‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ – آدم ﻫﺎ‪ -ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‪- ‫دوﭼﺮﺧﻪ – ﻣﻮﺗﻮر

 

3- ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ‪. .

درﺧﺖ ﻫﺎ – ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ – ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ – ﻣﯿﺰ – ﺻﻨﺪﻟﯽ – ﺳﻨﮓ ‪...

 

‫4-اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ؟

اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ

 

‫5-ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎف؟

ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ – ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و زودﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.

 

‫6-داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎده – ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ – ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ – ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎف – ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ آﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ – ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.

 

7-ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آدم ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ روی ﯾﺦ ﺳﺮ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

آدم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺒﺎس و ﭼﮑﻤﻪ و ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﺻﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ از زﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

 

‫8-ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ روی ﺟﺎده ﺻﺎف و آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎده ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ؟

ﺟﺎده ﻫﺎی ﺻﺎف و آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

 

9-ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺴﺎم را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟

ﭼﺮخ

 

10-اﺟﺴﺎم ﭼﺮخ دار راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺑﺪون ﭼﺮخ ؟

اﺟﺴﺎم ﭼﺮخ دار

 

‫11-ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻪ ﭼﺮخ دارد ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﭼﺮخ ﻧﺪارد؟

آن ﮐﻪ ﭼﺮخ دارد

 

12-ﭼﺮا ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺘﺎب روی ﻣﺪاد ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ؟

ﭼﻮن ﻣﺪاد ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 

13-اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ؟

دوﭼﺮﺧﻪ

 

‫‪14- زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

‫وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

‪.

‫15-اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﮑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎدﺑﺰن؟

ﭘﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای انسان ندارد

 

‫16-ﻧﺎم وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ

 

17-ﭼﺮاﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﭼﻮن ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن