فصل هشتم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هشتم علوم اول

 چه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺴﺎزم ‫1-ﺑﺮای ﺧﻂ ﮐﺸﯽ دﻓﺘﺮ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺧﻂ ﮐﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ای ﺻﺎف دارد

 

2-ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا از ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺟﺎق ﮔﺎز – ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ – ﻗﺎﺷﻖ – ﭼﺎﻗﻮ – ﮔﺎﻫﯽ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ و ...

 

‫3-ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

ﺳﺸﻮار = ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ

ﻧﺎﺧﻦ ﮔﯿﺮ= ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ = ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن

ﺗﻠﻔﻦ = ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

 

‫4-اﺑﺰارﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

از روی ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

 

‫5- اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ

–اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه

 

6-ﺳﻪ اﺑﺰار ﺳﺎده ﻧﺎم ﺑﺒﺮ ؟

ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ – اﻧﺒﺮ دﺳﺖ – آﭼﺎر

 

‫7-ﺳﻪ اﺑﺰار ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺎم ﺑﺒﺮ ؟

ﭼﺮﺛﻘﯿﻞ – دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی رادﯾﻮ ﻟﻮژی – دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ

 

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن