فصل هفتم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هفتم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎ ‫1-ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﻮه ﻫﺎ

 

2- ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ

 

3- آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺑﻠﻪ

 

4- از ﺳﻨﮓ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﯽ و ﺟﻮاﻫﺮات و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

 

5- ﭼﺮا ﺑﻨﺎ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ؟

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻨﮓ دﯾﺮﺗﺮ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد

 

6- ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﻤﺎن – ﺑﺘﻮن – ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ – ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ

 

‫7-آﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟

ﺑﻠﻪ در اﺛﺮ ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و آﺗﺸﻔﺸﺎن و ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

7- اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻮه ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺎف در دل ﮐﻮه ﻫﺎ ﺗﻮﻧﻞ و ﺟﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﻨﺎ ﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ – ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ را از دل ﮐﻮه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯽ آورﻧﺪ

.

‫9-ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺷﮑﺴﺘﻪ وﺧﺮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﺳﻨﮓ و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ در‫آﻣﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن