فصل اول علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل اول علوم اول

 زﻧﮓ ﻋﻠﻮم 1- ﺳﺎﯾﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

‫ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎء در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.

 

2- آﯾﺎ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟

‫ﺧﯿﺮ در ﻃﻮل روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.

 

3- ﺳﻮاد ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

‫ﺳﻮاد ھﺮ ﮐﺲ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽ آﻣﻮزد و اﯾﻦ ﺳﻮاد ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.

 

4- ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

‫ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ھﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.

 

5- ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺎزه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

‫ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮﺳﺶ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد‪.

 

6- ﻧﺎم ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﮫ روی آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﮕﻮ؟

ﻣﺪاد ،

ﺑﻄﺮی ﺧﺎﻟﯽ آب و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ‪

ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

 وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻮﺑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

 

7- ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﮫ در آب ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮ؟

پاک کن ، سنگ و وسایل فلزی

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن