فصل ششم علوم اول

‎‎سه شنبه, ۱۸ آذر ‎۱۳۹۹

فصل ششم علوم اول

 زﻣﯿﻦ خانه ﭘﺮ آب ﻣﺎ 1- از آب چه استفاده هایی میکنیم ؟

آب ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ – ﺣﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ – ﻏﺬا ﻣﯽ ﭘﺰﯾﻢ – ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی آب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ – ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ‪ -ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ – ورزش ﻫﺎی آﺑﯽ

 

2- آب در ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ – در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ –درﯾﺎ ﻫﺎ – آﺑﺸﺎر ﻫﺎ

 

‫3- آﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ؟

از ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎران

 

‫4-آﯾﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎ ،ﺟﺎﻧﻮران ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ،آب وﺟﻮد دارد ؟

ﺑﻠﻪ

 

‫5-ﭼﺮا در ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﭼﻮن آب ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﭼﺎر ﺑﯽ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

 

‫6-اﮔﺮ آب آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

 

‫7-آﯾﺎ از آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﯾﺎ در ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺧﯿﺮ ﭼﻮن ﺷﻮر اﺳﺖ

 

‫8-ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آب ﻫﺪر ﻧﺮود ؟

ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺷﯿﺮ آب را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻮاک ﻣﯽ زﻧﯿﻢ

 

‫9-ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻣﺎﻫﯽ – ﻻک ﭘﺸﺖ – ﺗﻤﺴﺎح – ﮐﻮﺳﻪ – ﻧﻬﻨﮓ

 

10- ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آب را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ؟

آﺷﻐﺎل و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه را در ﺟﻮی آب ، رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺮﯾﺰﯾﻢ

 

11- ﭼﺮا آب ﭼﺎه ﻫﺎ و آﺑﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ؟

ﭼﻮن اﯾﻦ آب ﻫﺎ آﻟﻮده و ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .

 

‫12-اﻧﻮاع ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ؟

ﮐﺸﺘﯽ ﺻﯿﺎدی – ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی – ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺘﮑﺶ

 

‫13-ﭼﺮﺧﻪ آب را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ آب ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و آب در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺮ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و آب دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

 

‫14-آب ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ از آب ﺑﺎران ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

‫15-ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ آب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ آب آﻟﻮده ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن