گام به گام درس اول فارسی هشتم

گام به گام درس اول فارسی هشتم

 پیش از اینها  خودارزیابی صفحه 14 

1- شاعر در مصراع «اینجا خانۀ خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟

در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» خانه کعبه است.

 

2- درک و دریافت خود را از مصراع « نام او نور و نشانش روشنی » بیان کنید.

«نور» نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم فارسی هشتم

گام به گام درس دوم فارسی هشتم

 خوب جهان را ببین  خودارزیابی صفحه 20 

1- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟

دربیت آخر شعر (صورتگر ماهر) به کدام نام های خداوند اشاره شده؟ مصور – صورتگر – ماهر – بی تقلید

 

2- چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟ چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟

مورچه ها تقسیم کار دارند. آن هایی که جوان تر هستند از تخم ها پرستاری می کنند – بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگر هستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صداهای بلند است.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم فارسی هشتم

گام به گام درس سوم فارسی هشتم

 ارمغان ایران  

 خودارزیابی صفحه 33 

1- برترین و گرامی ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین ها چیست؟

اندیشه و طرز تفکر آنها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن

 

2- دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

1) امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2) شهید مهدی باکری،شهید همت،شهید بابادی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3) آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم فارسی هشتم

گام به گام درس چهارم فارسی هشتم

 سفر شکفتن  

خودارزیابی صفحه 39 

1- چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست

 

2- علّت اصلی بحرانهای زندگی چیست؟

زندگی به یادگیری اصول و روش ها و مهارت هایی نیاز دارد که این مهارت ها به کمک اطرافیان و بزرگترها کامل می شود. و اگر انسان در یادگیری امور تلاش نکند زندگی بحرانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم فارسی هشتم

گام به گام درس ششم فارسی هشتم

 راه نیک بختی  

خودارزیابی صفحه 49 

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟

1) سحر خیز باشد.

2) با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد.

3) با ادب و تمیز باشد.

4) حرف های پدر را گوش کند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

 آداب نیکان  

 خودارزیابی صفحه 55 

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟

درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس نهم فارسی هشتم

گام به گام درس نهم فارسی هشتم

 نوجوان باهوش  

 خودارزیابی صفحه 73 

1- پرسش های قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

شعر :

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ی ما را انس و مونس شد

از کیست و سوال کاشف الکل که بود؟

ادامه مطلب ...
گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم

گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم

 پرچم داران  

 خودارزیابی صفحه 83 

1- در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین.

 

2- درباره ارتباط حدیث «حب الوطن من الایمان» با محتوای درس توضیح دهید؟

در این حدیث دوست داشتن وطن را جزوی از ایمان انسان می داند همانطور که در متن درس نیز عشق به میهن جزو عقیده و باور انسان ها می باشد.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن