گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس شش

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس شش

 Health and Injuries  معنی متن صفحه 96 (conversation) 

 

* Listen to the conversation between two friends.  

 

Reza: We plan to go to the lake. Do you want to come?

رضا: ما قصد داریم به دریاچه برویم. آیا دوست داری بیایی؟

 

Ehsan: I don’t think so. I don’t like school trips. Last summer I fell and broke my leg.

احسان: فکر نکنم. من اردوهای مدرسه را دوست ندارم. تابستان گذشته افتادم و پایم شکست.

 

Reza: It sometimes happens. I twisted my ankle last winter. I stayed home for two weeks!

رضا: گاهی پیش می آید. زمستان گذشته مچ پای من پیچ خورد. دو هفته در خانه ماندم.

 

Ehsan: That’s too bad! I didn’t know that.

احسان: چقدر بد. من آن را نمی دانستم.

 

Reza: Yeah…, but after that, I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learned how to take care of myself.

رضا: بله… اما پس از آن من در کلاس های کمکهای اولیه هلال احمر شرکت کردم. یاد گرفتم چگونه از خودم مراقبت کنم.

 

Ehsan: I like that. Can you give me some advice?

احسان: من دوستش دارم. می توانی کمی به من توصیه کنی؟

 

Reza: Sure!

رضا: البته


 (practice 1) معنی متن صفحه 97 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Did Mina have an accident?
Yes, she did.

آیا مینا تصادف کرد؟
بله

 

Did Ali cut his finger?
No, he didn’t.

آیا علی انگشتش را برید؟
نه

 

Did you break your leg?
Yes, I broke my leg.

آیا پای تو شکست؟
بله پای من شکست

 

Did you hurt your back?
No, I didn’t hurt my back.

آیا تو به کمرت صدمه زدی؟
نه من به کمرم صدمه نزدم


 (practice 2) معنی متن صفحه 97 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Who had an accident?
Reza.

کی تصادف کرد؟
رضا

 

Where did she break her leg?
She broke her leg in the park.

کجا پایش شکست؟
او پایش در پارک شکست

 

How did Amir hurt his head?
He hit his head on the door.

چطور سر امیر صدمه دید؟
سر او به در خورد

 

Why did they have an accident?
Because they drove fast.

چرا آنها تصادف کردند؟
چون سریع رانندگی کردند


 (Language Melody ) معنی متن صفحه 100 

 

* Listen to the conversation and pay attention to rising and falling intonations.

 

Student 1: Excuse me teacher! Hamid cut his finger.

دانش آموز 1: ببخشید معلم! انگشت حمید برید.

 

Teacher: What?! Let me see. Oh, does anyone have a plaster?

معلم: چه؟ بذار ببینم. اوه آیا کسی یک چسب زخم دارد؟

 

Student 2: I think I have one. Just a second!

دانش آموز 2: من فکر می کنم من یکی داشته باشم. فقط یک لحظه!

 

Teacher: Please hurry up! It’s bleeding.

معلم: لطفا عجله کنید! دارد خون می آید.

 

Student 2: I found it. Here you are.

دانش آموز 2: من آن را پیدا کردم. بفرمایید.


 

* Listen to these sentences and then practice. 

Rising

Is he clever?

آیا او باهوش است؟

Are they playing football?

آیا آنها فوتبال بازی می کنند؟

Does he like summer?

آیا او تابستان را دوست دارد؟

Do they have their lunch at school?

آیا آنها ناهارشان را در خانه می خورند؟

It is fantastic!

عالی است

What a beautiful flower!

چه گلهای زیبایی

Falling

There is a cat in the yard.

یک گربه در حیاط است

We had an accident.

ما تصادف کردیم

We live in Isfahan.

ما در اصفهان زندگی می کنیم

Where is my coat?

کت من کجاست؟

What do you study?

تو چه مطالعه می کنی؟

When did they go to school?

تو کجا به مدرسه می روی؟


 معنی متن صفحه 103 (Find it) 

 

* Find and underline “simple past tense” in the passage below. 

 

My mom just baked some cookies. She put them on the table. My little brother Reza was hungry. He

wanted a cookie. He climbed a chair to take it. He fell down and hurt his head. He climbed the chair

again. He took one this time. The cookie was hot. He burnt his hand and started crying.

مادرم تازه کمی بیسکویت پخت. او آنها را روی میز قرار داد. برادر کوچکم رضا گرسنه بود. او یک بیسکویت می

خواست. او از صندلی بالا رفت تا آن را بردارد. افتاد و سرش صدمه دید. او دوباره از صندلی بالا رفت. اینبار یک

عدد برداشت. بیسکویت داغ بود. دستش سوخت و شروع کرد به گریه کردن.


 پاسخ صفحه 104 و 105 

 

A) Listen to the conversation and answer the questions below.

 

1. Why did the girl fall down?  

 

 Because she didn’t see the ball

 

2. How did she break her leg?

 

She Fell down

 

3. What did her mother do?

 

She called 115

 

B) Listen to the audio and answer the questions below.

 

1. Who was in the fire?  

 

A chaild

 

2. How did Omid hurt his back? 

 

He went into the fire

 

3. Where is Omid now? 

 

In the hospital


 پاسخ صفحه 106 

 
Read the following questions on card (A).
 
Then ask your classmates and write their answers on card (B).
answers  questions 
I broke my head What was your last accident?
It happened at school Where did it happen?
It happened last year When did it happen?
I saw a doctor What did you do?
My teachers helped me Who helped you?

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن