گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس دوم

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس دوم

 Travel  معنی صفحه 30 (Conversation) 

 

* Listen to the conversation between a tourist and a receptionist. 

 

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you?

پذیرنده هتل: به هتل ما خوش آمدید آقا. چطور می توانم به شما کمک کنم؟

 

Tourist: My name is Paul Kress.I’m from Germany. I have a reservation here.

جهانگرد: نام من پائول کرس هست. من اهل آلمان هستم. من اینجا یک(اتاق) رزرو دارم.

 

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights?

پذیرنده هتل: متوجه شدم! آیا شما به مدت 2 شب اینجا می مانید؟

 

Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days.

جهانگرد: بله، همسرم و من تهران را به مدت 3 روز دیدن خواهیم کرد.

 

Receptionist: Where is she now? I need to check her passport.

پذیرنده هتل: او هم اکنون کجاست؟ من نیاز دارم تا گذرنامه ی او را بررسی کنم.

 

Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport.

جهانگرد: او آن جا در کنار مغازه ی کادوفروشی ایستاده است. این هم گذرنامه اش هست.

 

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

پذیرنده هتل: ممنونم از شما. این هم کلید شماست. اتاق 213. امیدوارم از حضورتان در تهران لذت ببرید.


 معنی صفحه 31 (Practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Are you visiting Tehran?

Yes, I am.

آیا شما به دیدن تهران می روید؟

بله (من به دیدن تهران می روم.)

 

Are they traveling around the world?

No, they aren’t.

آیا آن ها به سفر دور جهان می روند؟ 

نه (آن ها به سفر دور جهان نمی روند.)

 

Is Paul booking a room?

Yes, he is.

آیا پائول یک اتاق رزرو می کند؟      

بله(او یک اتاق رزرو می کند.)

 

Is Kate checking the map?

No, she’s reading the guide book.

آیا کیت نقشه را بررسی می کند؟

نه، او کتاب راهنما را می خواند.


 معنی صفحه 31 (Practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Who is speaking English now?

Sara.

چه کسی هم اکنون درحال انگلیسی صحبت کردن است؟ 

سارا.

 

What is he doing?

He is buying a ticket.

او در حال انجام دادن چه کاری است؟

او در حال خریدن یک بلیط است.

 

Where is Ali going?

He’s going to Mehrabad Airport.

علی در حال رفتن به کجاست؟

او در حال رفتن به فرودگاه مهرآباد است.

 

What are you doing?

I’m filling out the reservation form.

شما در حال انجام دادن چه کاری هستید؟

من در حال تکمیل کردن فرم رزرو هستم.

 

How are they traveling?

They are traveling by train.

آن ها چگونه در حال سفر کردن هستند؟ 

آن ها با قطار در حال سفر کردن هستند.


 معنی کلمات صفحه 31 و 32 

معنی کلمه
خریدن یک بلیط-بررسی کردن پاسپورت check the passport 
خریدن یک بلیط buy a ticket  
با خبرکردن مسئول پذیرش از ورود check in 
از زمین بلند شدن  take off land
فرود آمدن land
بررسی کردن جدول زمانی check the timetable 
پر کردن فرم fill out the form 
تبدیل پول exchange money  
 رزرو هتل book a hotel 
صحبت کردن با یک مسئول پذیرش talk to a receptionist
بستن چمدان برای سفر pack for a trip

 معنی صفحه 43 (Language Melody) 

 

 

* Listen to the conversation and pay attention to the intonation of “Yes/No questions” (to be).

 

Kiana: Are you working with the computer now?

کیانا: آیا شما هم اکنون با کامپیوتر در حال کار کردن هستید؟

 

Sara: Yes, I’m searching for a hotel in Sanandaj.

سارا: بله، من در حال جست و جو کردن برای یک هتل در سنندج هستم.

 

Kiana: Is it possible to book it online?

کیانا: آیا امکان دارد که به صورت آنلاین آن را رزرو کرد؟

 

Sara: Yes, of course.

سارا: بله، البته.


 

* Listen to the questions below and then practice.

 

1. Is it a beautiful country?

آیا کشور زیبایی است

 

2. Is he a tourist?

آیا او توریست است

 

3. Are you staying here?

آیا شما اینجا اقامت دارید

 

4. Is she searching for a hotel?

آیا او در حال جستجوی یک هتل است

 

5. Are you traveling to Shiraz?

آیا شما در حال سفر به شیراز هستید

 

6. Are they checking out?

آیا آنها در حال حساب کردن (تسویه) هتل هستند


 معنی صفحه 37 (Find it) 

 

* Find and underline “present continuous tense” in the passage below. 

 

This is Paul. He is a tourist from Germany. He’s going into a gift shop with his wife. They are opening

the door of the shop. Now, they’re talking to the shopkeeper to find suitable gifts for their daughters.

Paul’s daughters are living in Spain now.

ایشان پائول هستند. او یک جهانگرد از کشور فرانسه است. او با همسرش در حال رفتن به یک مغازه ی کادو فروشی هستند. آن ها در حال باز کردن در مغازه هستند. اکنون، آن ها دارند با مغازه دار حرف می زنند تا کادوهای مناسب را برای دخترانشان پیدا کنند. دختران پائول هم اکنون در اسپانیا زندگی می کنند.


 پاسخ صفحه 37 (Tell Your Classmates) 

 

* Tell your classmates five activities you guess your family members are doing now

 

Example: I guess my brother is praying now. 

 

1. به زودی اضافه خواهد شد 

 

2. به زودی اضافه خواهد شد 

 

3. به زودی اضافه خواهد شد 

 

4. به زودی اضافه خواهد شد 

 

5. به زودی اضافه خواهد شد


 پاسخ صفحه 38 و 39 (Listening, Reading and Writing) 

 

A) Listen to the conversation and answer the questions below. 

 

1. Where is Brenda from?

 

She is from England .

 

2. What’s Brenda doing?

 

She in checking the website.

 

3. What is her problem?

 

she cant find the reservation section

 

 


 

B) Listen to the audio and answer the questions below. 

 

1. Where is Mehmet from?

 

He is from Turkey .

 

2. Where is Mehmet going to?

 

He’s going to Mashhad .

 

3. What’s he asking about?

 

He is asking about the ticket price .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن