گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس اول

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس اول

 Personatity  (conversation) معنی متن صفحه 16 

 

* Listen to the conversation between two cousins. 

 

Ehsan: Who is your best friend at school?

احسان: بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟

 

Parham: Reza.

پرهام: رضا

 

Ehsan: What’s he like?

احسان: چطور آدمی است؟

 

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.

پرهام: اوه، واقعا عالی است. او باهوش و مهربان است.

 

Ehsan: Is he hard-working too?

احسان: آیا سخت کوش هم هست؟

 

Parham: Yes! And he’s always very helpful.

پرهام: بله و همیشه بسیار به دیگران کمک می کند.

 

Ehsan: How?

احسان: چطور؟

 

Parham: He always helps me with my lessons.

پرهام: او همیشه به من در درسهایم کمک می کند.


 (practice 1) معنی متن صفحه 17 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

 

Are you hard-working?
Yes, I am.

آیا تو سخت کوش هستی؟
بله

 

Is he clever?
Yes, he is.

آیا او باهوش است؟
بله

 

Is Zahra talkative?
No, she isn’t.

آیا زهرا پر حرف است؟
نه نیست

 

Are they neat?
Yes, they are.

آیا آنها مرتب هستند؟
بله

 

Are they upset?
No, they’re not.

آیا آنها ناراحت هستند؟
نه نیستند


 (practice 2) معنی متن صفحه 17 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What’s your friend like?
He’s very funny.

دوست شما چطور آدمی است؟
او خیلی بامزه است

 

What’s your mother like?
She’s very kind and patient.

مادر شما چطور آدمی است؟
او خیلی مهربان و صبور است

 

What’s he like?
He is quiet.

او چطور  است؟
او ساکت است

 

What’s she like?
She is clever.

او چطور  است؟
او باهوش است

 

What are you like?
I’m a bit serious.

شما چطور آدمی هستید؟
من کمی جدی هستم

 

What are they like?
They are very kind.

آنها چطور آدمهایی هستند؟
آنها خیلی مهربان هستند


 معنی کلمات صفحه 18 و 19 

معنی کلمه
خشمگین angry
شجاع brave
بی توجه careless
ظالمانه rude
بی ادب cruel
ساکت quiet
عصبی nervous
بامزه funny
خودبین selfish
مرتب neat

 (Language Melody) معنی متن صفحه 20 

 

* Listen to the conversation and pay attention to the intonations of “affirmative” sentences.

 

Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her.

معلم: فرزانه یک دانش آموز باهوش است. همه او را دوست دارند.

 

Samira: Yes. I know. She is also very helpful.

معلم: فرزانه یک دانش آموز باهوش است. همه او را دوست دارند.

 

Teacher: Well, you can ask her for help.

معلم: خب، شما می توانی از او درخواست کمک کنی.

 

Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English.

سمیرا: باشه، من از او می خواهم در انگلیسی به من کمک کند.


 

* Listen to the sentences below and then practice. 

 

1. He’s very kind.

1. او خیلی مهربان است

 

2. She’s very patient.

2. او خیلی عصبی است

 

3. You are very clever.

3. شما خیلی با هوش هستید

 

4. Everybody likes her.

4. همه او را دوست دارند

 

5. I do my homework.

5. من تکالیفم را انجام میدهم

 

6. She works for a company.

6. او برای یک شرکت کار میکند


 معنی صفحه 23 Find it 

 

* Find and underline “to be” verbs in the passage below.  

 

I’m Mohsen. This is my classroom. There are 25 students in my class. I have a lot of friends. My best

friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, but he is not very careful. He

usually forgets important things. It’s a big problem.

من محسن هستم. این کلاس من است. 25 دانش آموز در کلاس من هستند. من دوستان بسیار زیادی دارم. بهترین دوست من وحید است. او دانش آموز خوبی است. او دوست دارد به دیگران کمک کند و سخت کوش است، اما او خیلی دقیق نیست. او معمولا چیزهای مهم را فراموش می کند. این یک مشکل بزرگ است.


 پاسخ صفحه 23 Tell Your Classmates 

 

* Tell your classmates five things about you and your family members. 

 

Example: My sister is really kind. 

 

1) My mother is lovely

 

2) My brothers is nervous sometime

 

3) My grandfather and grandmother are busy

 

4) I am angry and tired

 

5) My sister is upset


 پاسخ صفحه 24 Listening, Reading and Writing 

A) Listen to the conversation and fill out the table below *

 

Personality Name
great  
kind zahra
helpful  

 پاسخ صفحه 24 Listening, Reading and Writing 

B) Listen to the audio and answer the questions below *

 

 

1. What’s Iran like? Iran is a Great country.

 

2. What are Iranian people like?

 

Iranian people are kind , friendly , brave and helpful .


 پاسخ صفحه 26 (Reading, Speaking, Listening and Writing) 

 
Read the following questions on card (A).
 
Then ask your classmates and write their answers on card (B).
 

Card B

Card A
Yes i am Are you brave?
No he is quiet Is your brother talkative?
Yes they are neat Are your family members neat?
Soldiers are brave Who is brave?
My sister is friendly Who is friendly?
he is hard working What’s your father like?
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن