گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

گام به گام جلسه اول درس دوم قرآن هففتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُل بگو
2 اِلی به سوی ، به
3 جاءَ آمد برای ، آمد
4 رَبّ پروردگار
5 فَ پس، و 
6 قَد قطعا
7 ه او، َش، آن 
8 عَلی بر
9 ها آن، َش، او 
10 کُلّ هر، همه
11 شَیء چیز
12 قَدیر توانا

ادامه مطلب ...

گام به گام جلسه دوم درس دوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَخ، اَخو، اَخا، اَخی برادر
2 قال گفت
3 یا ای
4 اِله خدا، معبود
5 ی من، َم
6 اعبدوا عبادت کنید
7 اجـر پاداش
8 لا تعقلون اندیشه نمی کنید

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 غَیب غیب، نهان
2 اَمر کار، فرمان
3 اُعبُد عبادت کن
4 تَوَکَّل توکل کن
5 کَ تو، َ ت
6 عَن از
7 تَعمَلونَ عمل می کنید، انجام می دهید
8 نا ما ، مان
9 اَنزَلنا فرو فرستادیم، نازل کردیم
10 لَعَلَّ تا، امید است

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 مِلَّة دین، آیین 
2 ءاباء پدران، جمع اَب 
3 ذلِکَ این، آن 
4 فَضل لطف و رحمت 
5 لا یَشکُرونَ شکر نمی کنند 
6 اَم یا ، آیا
7 واحِد یگانه، یک

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس چهارم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 قُلُوب قلب ها، دلها
2 ظُلُمات تاریکی ها
3 کافِر کافر، بی ایمان 
4 اِذن اجازه
5 صِراط راه
6 عَزیز عزتمند، شکست ناپذیر 
7 وَیل وای بر
8 شَدید سخت

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 سَماء آسمان
2 حَمد سپاس و ستایش 
3 سَمیع شنوا
4 مُقیم برپاکننده
5 صَالة نماز
6 ذُرّیَّة فرزند، نسل 
7 دُعاء دعا، درخواست 
8 یَوم روز
9 والِدَیَّ پدر و مادرم 
10 مُؤمِن مؤمن، با ایمان 

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

 

ردیف کلمه معنا
1 عِباد بندگان، جمع عَبد
2 مُتَّقین افراد با تقوا 
3 جَنّات بهشت ها، جمع جَنّة 
4 عُیون چشمه ها، جمع عَین 
5 عَذاب عذاب، کیفر 
6 اَلیم دردناک 

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس ششم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس ششم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 زَرع زراعت، کِشت
2 زَیتون زیتون
3 نَخیل جمع نخل، درختان خرما 
4 اَعناب جمع عِنَب، درختان انگور 
5 ثَمَرات جمع ثَمَرة، میوه ها 
6 یَتَفَکَّرونَ فکر می کنند 
7 نُجوم جمع نَجم، ستارگان 
8 یَعقِلونَ تعقّل و اندیشه می کنند

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس ششم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس ششم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَوحی وحی کرد 
2 نَحل زنبور عسل 
3 جِبال جمع جَبَل، کوه ها 
4 بُیوت جمع بَیت، خانه ها 
5 شَجَر، شَجَرَة  درخت
6 مُختَلِف گوناگون
7 اَلوان جمع لَون، رنگ ها 
8 شِفاء درمان

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس هفتم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس هفتم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 یَهدی هدایت میکند
2 الـَّذیـنَ کسانی که
3 یَعمَلونَ نجام می دهند ، عمل می کنند
4 صالِحات کارهای خوب
5 اَنَّ که، اینکه، قطعاً
6 کَبیر، کَبیرَة بزرگ
7 یُومِنونَ ایمان می آورند
8 ءاخِرَة آخرت ، قیامت

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن