گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس چهارم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس چهارم

 My Health  معنی صفحه 34 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher and the student talking. 

 

Teacher: Are you OK?

معلم: حالت خوبه؟

 

Student: No, I’m not. I have a headache.

دانش آموز: نه، خوب نیستم. من سردرد دارم.

 

Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You should go home and rest.

معلم: اوه شما چشمهات هم درد می کنه. باید بروی خانه و استراحت کنی

 

Student: Yes, but we have one more class.

دانش آموز: بله اما ما یک کلاس دیگه هم داریم.

 

Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher.

معلم: نگران نباش. من با معلم شما صحبت می کنم.

 

Student: Thanks for your help.

دانش آموز: برای کمک تان ممنونم

 

Teacher: Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

معلم: بیا برویم دفتر و ابتدا با پدر مادرت تماس بگیریم. بچه ها ساکت باشید من یک دقیقه دیگر برمی گردم.


 معنی صفحه 35 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then use mimes to ask and answer with a friend. 

 

Are you OK?
No, I have a headache.

خوبی؟
نه سردرد دارم

 

Is he all right?
No, he has a sore throat.

آیا او خوب است؟
نه او گلو درد دارد

 

Is he OK?
No, he has a backache.

آیا حال او خوب است؟
نه او کمردرد دارد

 

What’s wrong?
I have a toothache.

مشکل چیه؟
من دندان درد دارم

 

What’s the matter?
He has a running nose.

موضوع چیه؟
او آبریزش بینی دارد

 

What’s the problem?
She has the flu.

مشکل چیه؟
او آنفلانزا گرفته


  معنی صفحه 36 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then practice with a friend. 

 

I have a headache.

Why don’t you get some rest?

من سردرد دارم
چرا کمی استراحت نمی کنی؟

 

I have a sore throat.
You should see a doctor.

من گلودرد دارم
باید بری دکتر

 

I have a cold.
You should rest.

من سرما خوردم
باید استراحت کنی

 

I have a toothache.
Go to the dentist.

من دندان درد دارم
برو دندانپزشکی

 

I have a running nose.
Why don’t you see a doctor?

من آبریزش بینی دارم
چرا نمیری دکتر؟


 معنی صفحه 36 (spelling and prounciation) 

 

* Listen to a conversation between a student and his English teacher. 

 

Student : I see A-C-H-E in some words. What is it?

دانش آموز: من در برخی کلمات A-C-H-E را می بینم. چیه؟

 

Teacher : It’s for pain.

معلم: برای درد هستش.

 

Student : Thank you. And how do you say it?

دانش آموز: متشکرم و شما چطور آن را تلفظ می کنید؟

 

Teacher : That’s “ache”.

معلم: آن “ache” است.

 

Student : How about E-A in “headache” and “health”?

دانش آموز:  E-A در “headache” و “health” چطور؟

 

Teacher: That’s /e / in these words. Say “headache” and “health”.

معلم: در این کلمات /e / است. بگو “headache” و “health” .


 پاسخ صفحه 37 (Listening and Writing) 

 

* Listen to the conversations and fill out the table below. 

Advice Health Problem Conversations
get some rest headache 1
see a doctor sore throat 2

 پاسخ صفحه 37 (Reading, Speaking and Writing) 

 

Your teacher will give you cards about some people’s health problems. Ask three classmates about their health problems,

give them advice and fill out the table below.

 

Model:

 

You: I have a headache.

 

Arezoo: You should get some rest.

Advice Health problem Name
get some rest headache Ali
see a dentist toothach Mohsen
get some rest cold Mohammad
see a doctor bachache Javad
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن