گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس پنجم

 روزی که اسلام کامل شد 
 فعالیت کلاسی صفحه 47 

 

کمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا در این روز فکر کنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان

مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده‌های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه

آمده‌اند، ماه هاست که از خانه و خانواده‌هایشان بی‌خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست

هزار نفر را در بین راه متوقف می‌کند. آنان که جلو رفته‌اند باید برگردند و آنان که عقب مانده‌اند باید برسند. در

بیابانی سوزان برایشان سخن می‌گوید و از آنها می‌خواهد همه آنچه را شنیده‌اند برای بقیه مسلمانان بازگو

کنند. به نظر شما این همه تأکید نشانه چیست؟ با کمک دبیر محترم، درباره این پرسش در کلاس گفت‌وگو

کنید.
 

نشانه این است که پیامبر (ص) هیچ گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی رها نمی‌کند و او به گفته خداوند عمل

کرد و حضرت علی (ع) را جانشین خود قرار داد تا موجب ناامیدی کافران و مشرکان و منافقان شود و دین اسلام

با رهبری حضرت علی (ع) و امامان بعد از او در میان مردم بیشتر از همیشه بدرخشید.

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس چهارم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس چهارم

 پیوند جاودان  

 

 فعالیت کلاسی صفحه 34 

 

به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟

 

اهل بیت افرادی پاکدامن و درستکار بودند و از هر گناهی به دور بودند به همین دلیل سرمشق و الگوی بسیار

خوبی می‌توانند برای دیگران باشند و ما نیز باید آنها را در زندگی الگوی خود قرار دهیم و از سخنان آنها پیروی

کنیم تا بتوانیم در دنیا و آخرت به سعادت برسیم و به بهشت دست یابیم

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس سوم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس سوم

 همه چیز در دست تو  

 فعالیت کلاسی صفحه 27 

 

آنچه خواندیم، بخشی از توصیف ‌های قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) درباره بهشت است. علاوه بر نعمت ‌

هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت ‌های دیگری به شما بدهد؟
 

دیدار با پدر و مادر

 

داشتن خانه و مزرعه ‌ای زیبا

 

دیدار با فرشتگان و…

 

دیدار با پیامبران و امامان

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دوم

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس دوم

 عفو و گذشت  

 فعالیت کلاسی صفحه 19 

 

با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نبود، چه اتفاقی می ّ افتاد؟ غفار بودن خدا چه تأثیری در

زندگی مردم دارد؟ 

 

هیچکدام از انسان گناهانشان بخشیده نمیشد و به عذاب الهی دچار میشدند . باعث میشود که اگر انسان

دچار لغزشی در مسیر زندگی خود شود به بخشش خداوند امیدوار باشد و سبب آرامش خاطر و امید به زندگی

میشود .

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس اول

گام به گام پیام های آسمانی سال هشتم درس اول

 آفرینش شگفت انگیز  

 فعالیت کلاسی صفحه 12 

 

آنچه گفته شد، فقط نمونه ای از شگفتی های بی پایان دنیای ماست. شما هم با دوستانتان گفتوگو کنید و

نمونه های دیگری از این شگفتی ها را بیان کنید. 

 

- آفرینش شتر 

 

- گستردگی زمین

 

- استوار بودن کوه ها

ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس اول

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس اول

 My Nationality  معنی صفحه 12 (conversation) 

 

* Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher

 

 

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian.

شایان: آقای چایچی این پسر عموم سَم است. او فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می کند.

 

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.

معلم: اوه از ملاقات شما خوشبختم سَم.

 

Sam: Nice to meet you, too.

سَم: منم از ملاقات شما خوشبختم.

 

Teacher: Are you from Iran?

معلم: آیا شما اهل ایران هستید؟

 

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.

سَم: بله، من اصالتا اهل ایران هستم، اما من در فرانسه زندگی می کنم.

 

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?

معلم: به کلاس ما خوش آمدی. ایران چطوره؟

 

Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سَم: ایران عالیه. عاشقش هستم. کشور زیبایی است.


ادامه مطلب ...
گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

 My Week  معنی صفحه 18 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate.

 

 

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

معلم: بعداز ظهرها چکار می کنی ریحانه؟

 

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

دانش آموز: خب یکشنبه ها و سه شنبه ها من می رم باشگاه.

 

Teacher: How about Friday mornings?

معلم:  جمعه صبح ها چطور؟

 

Student: I stay at home and relax. Why?

دانش آموز: خونه می مونم و استراحت می کنم. چرا؟

 

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

معلم:  می دانی شیوا در درس زبان ضعیف است. تو می توانی به او کمک کنی؟

 

Student: Oh, sure.

دانش آموز: اوه البته

 

Teacher: That sounds great! When can you start?

معلم:  به نظر عالی است! چه وقت می توانی شروع کنی؟

 

Student: This Wednesday afternoon.

دانش آموز: این چهارشنبه بعد از ظهر

 

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: خوبه، متشکرم. به او اطلاع می دهم.

ادامه مطلب ...
پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هشتم

پاسخ Review درس یک و دو زبان سال هشتم

 پاسخ صفحه 24 (Talking about Nationalities) 

 

a) you can say what your nationality is. 

 

I’m iranian .

 

I am from iran .

 

b) you can ask about other people’s nationalities.

 

Where are from ?

 

Are you French ?


 پاسخ صفحه 24 (Talking about Daily Activities) 

 

a) you can say what you do in the week.

 

I go to school in the morning .

 

I play football on the weekend .

 

b) you can ask other people about their week.

 

What do you do in evening ?

 

When do you visit reletives ?

 

ادامه مطلب ...

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس سوم

 My Abilities  معنی صفحه 28 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their abilities. 

 

 

Elham: Wow! Your drawing is very good.

الهام:طراحی تو خیلی خوب است.

 

Sara: Thanks. Can you draw?

سارا: ممنون، تو می توانی طراحی کنی؟

 

Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos.

الهام: طراحی من خوب نیست. اما من می توانم عکاسی کنم.

 

Sara: Really? Can I see your photos?

سارا: واقعا؟ می توانم عکس های تو را ببینم؟

 

Elham: Why not? Come to my house this afternoon.

الهام: چراکه نه؟ امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.

 

Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon?

سارا: اوه من نمی توانم امروز این کار را انجام دهم. پنج شنبه بعد از ظهر چطور است؟

 

Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too.

الهام: خوبه. تو می توانی کتاب طراحی ات را هم بیاوری.

 

Sara: Sure.

سارا: البته

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن