گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس سوم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

 My Abilities  معنی صفحه 28 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their abilities. 

 

 

Elham: Wow! Your drawing is very good.

الهام:طراحی تو خیلی خوب است.

 

Sara: Thanks. Can you draw?

سارا: ممنون، تو می توانی طراحی کنی؟

 

Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos.

الهام: طراحی من خوب نیست. اما من می توانم عکاسی کنم.

 

Sara: Really? Can I see your photos?

سارا: واقعا؟ می توانم عکس های تو را ببینم؟

 

Elham: Why not? Come to my house this afternoon.

الهام: چراکه نه؟ امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.

 

Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon?

سارا: اوه من نمی توانم امروز این کار را انجام دهم. پنج شنبه بعد از ظهر چطور است؟

 

Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too.

الهام: خوبه. تو می توانی کتاب طراحی ات را هم بیاوری.

 

Sara: Sure.

سارا: البته


 معنی صفحه 27 (practice 1) 

 

Are you good at drawing?
Yes, I am./ No, I’m not.

آیا طراحی تو خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

 

Is she good at cooking?
Yes, she is./ No, she isn’t.

آیا آشپزی او خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

 

Is he good at playing football?
Yes, he is./ No, he isn’t.

آیا بازی فوتبال او خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

 

Are you good at searching the Web?
Yes, we are./ No, we aren’t.

آیا شما خوب می توانید در اینترنت سرچ کنید؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست

 

Are they good at swimming?
Yes, they are./ No, they aren’t.

آیا شنای آنها خوب است؟
بله اینطور است/ نه اینطور نیست


 معنی صفحه 27 (practice 2) 

 

 

Can you make a cake?
Yes, I can./ No, I can’t.

آیا تو می توانی  کیک بپزی؟
بله من می توانم/ نه من نمی توانم

 

Can she search the Web?
Yes, she can./ No, she can’t.

آیا او می تواند در اینترنت جستجو کند؟
بله او می تواند/ نه او نمی تواند

 

Can he do a puzzle?
Yes, he can./ No, he can’t.

آیا او می تواند پازل حل کند؟
بله او می تواند/ نه او نمی تواند

 

Can you ride a bicycle?
Yes, we can./ No, we can’t.

آیا شما می توانید دوچرخه سواری کنید؟
بله ما می توانیم/ نه ما نمی توانیم

 

Can they play basketball?
Yes, they can./ No, they can’t.

آیا آن هامی توانند بسکتبال بازی کنند؟
بله می توانند/ نه نمی توانند


 معنی صفحه 27 (practice 3) 

 

 

Who can work with a computer?
All students can.

چه کسی می تواند با کامپیوتر کار کند؟
همه دانش آموزان می توانند

 

Who can play tennis?
Ali can play tennis well.

چه کسی می تواندتنیس بازی کند؟
علی به خوبی می تواند تنیس بازی کند

 

Who can draw?
Me.

چه کسی می تواند طراحی کند؟
من

 

Who can take photos?
Parham can, but not very well.

چه کسی می تواند عکس بگیرد؟
پرهام می تواند اما نه خیلی خوب

 

Who is good at telling stories?
Marjan and Leila can.

چه کسی می تواند به خوبی داستان تعریف کند؟
مرجان و لیلا می توانند


 معنی صفحه 29 (spelling and prounciation) 

 

Student 1: Excuse me, I have a question.

دانش آموز 1: ببخشید من یک سوال دارم.

 

Teacher: Yes?

معلم: بله؟

 

Student 1: How do you say O-O in the words “football” and “afternoon”?

دانش آموز 1: شما چطور o-o را در کلمات “football” و “afternoon” تلفظ می کنید؟

 

Teacher: Say double O. Well, the sound is short in “football” and long in “afternoon”.

معلم: بگویید دوتا o. خب صدا در  “football” کوتاه و در  “afternoon” بلند است.

 

Student 1: Thank you.

دانش آموز1: متشکرم

 

Student 2: Excuse me, I have a question, too. We write P-L-A-Y but we say “play”, why?

دانش آموز 2: ببخشید من هم یک سوال دارم. ما می نویسیم P-L-A-Y اما می گوییم “play” چرا؟

 

Teacher: Well, that’s “play”. There’s no /e/ between P and L,”play”!

معلم: خب آن “play” است و هیچ /e/ بین p و L وجود ندارد، “play”.

 

Student 2: Thanks. And how do you say S-W in “swimming”?

دانش آموز 2: متشکرم و شما چطور S-W را در  “swimming” تلفظ می کنید؟

 

Teacher: “Swimming”. Say “swimming”.

معلم: “Swimming”. بگو “swimming”.


 پاسخ صفحه 30 (Listening and Writing) 

Abilities Name Conversations
drawing and swiming Arastoo 1
cooking,making a cake and searching the web Mehrnoosh 2

 پاسخ صفحه 31 (Reading, Speaking and Writing) 

 

 

Find classmates with the following abilities and fill out the table below. Add two more abilities. Use these model questions:

 

Model:

 

1) Can you ride a bicycle?

 

2) Who can ride a bicycle?

 

3) Are you good at riding a bicycle?

 

4) Who is good at riding a bicycle?

Your Classmate’s Name  Ability
Ahmad ride a bicycle
Mosen use a computer
Alireza take photos
Mohammad draw
Rasool swim
Javad cook

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن