گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس اول

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس اول

 My Nationality  معنی صفحه 12 (conversation) 

 

* Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher

 

 

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian.

شایان: آقای چایچی این پسر عموم سَم است. او فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می کند.

 

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.

معلم: اوه از ملاقات شما خوشبختم سَم.

 

Sam: Nice to meet you, too.

سَم: منم از ملاقات شما خوشبختم.

 

Teacher: Are you from Iran?

معلم: آیا شما اهل ایران هستید؟

 

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.

سَم: بله، من اصالتا اهل ایران هستم، اما من در فرانسه زندگی می کنم.

 

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?

معلم: به کلاس ما خوش آمدی. ایران چطوره؟

 

Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سَم: ایران عالیه. عاشقش هستم. کشور زیبایی است.


 معنی صفحه 13 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Are you from Iran?
Yes, I am / No, I’m not

آیا شما اهل ایران هستید 

بله هستم / بله ما هستیم

 

Are you from France?
No, I’m not / No, We’re not

آیا شما اهل فرانسه هستید 

نه نیستم / نه ما نیستیم

 

Is she/he from England?

Yes, she/he is

آیا او اهل انگلستان است؟

بله همینطوره

 

Is she/he from China?

No, she/he isn’t.

آیا او اهل چین است

نه اینطور نیس

 

 

Are they from Spain?

Yes, they are.

آیا آنها اهل اسپانیا هستند؟

بله همینطوره

 

Are they from Spain?

No, they aren’t.

آیا آنها اهل برزیل هستند؟

نه اینطور نیست


prac معنی صفحه 13 (practice 2) tice 2

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Are you Iranian?

Yes, I am / yes, we are

آیا شما ایرانی هستید؟

بله من هستم / بله ما هستیم

 

Are you French?

No, I’m not / No, we’re not.

آیا شما فرانسوی هستید؟

نه من نیستم / نه ما نیستیم

 

Is she/he British?

Yes, she/he is.

آیا او برزیلی است؟

بله اینطور است

 

Is she/he Chinese?

No, she/he isn’t.

آیا او چینی است؟

نه نیست

 

Are they Spanish?

Yes, they are.

آیا آنها اسپانیایی هستند؟

بله اینطور است

 

Are they Brazilian?

No, they aren’t.

آیا آنها برزیلی هستند؟

نه اینطور نیست


prac معنی صفحه 14 (practice 3) tice 2

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Where are you from?

(I’m /We’re from) Iran.

شما اهل کجا هستید؟

من اهل ایران هستم/ ما اهل ایران هستیم

 

Where is Mary /she from?

(She’s from) England.

مری/ او اهل کجاست؟

او اهل انگلستان است

 

Where is Mark /he from?

(He’s from) France.

مارک/ او اهل کجاست؟

او اهل فرانسه است

 

Where are they from?

(They’re from) Spain.

آنها اهل کجا هستند؟

آنها اهل اسپانیا هستند


 معنی صفحه 15 (Spelling and Pronunciation) 

 

* Listen to two students doing a crossword puzzle.  

 

Student 1: How do you spell “chair”?

دانش آموز اول: شما چطوری chair را هجی می کنید؟

 

Student 2: That’s C-H-A-I-R.

دانش آموز دوم: C-H-A-I-R است

 

Student 1: And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?

دانش آموز اول: و کدام برای “کفش” به انگلیسی درست است؟ S-H-O-O-S  یا S-H-O-E-S؟

 

Student 2: S-H-O-E-S.

دانش آموز دوم: S-H-O-E-S.

 

Student 1: Thanks

دانش آموز اول: متشکرم


 پاسخ جدول صفحه 16 


 پاسخ صفحه 16 (Listening and Writing) 

Nationality Name Conversations
Spanish Sheila 1
Brazilian Charlie Nash 2

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن