گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هفتم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هفتم

 My Address  معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

 

Hossein: What time are you going?

حسین: ساعت چند می روی؟

 

Omid: Around 5 in the afternoon.

امید: حدود 5 بعد از ظهر

 

Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?

حسین: من مطمئن نیستم بتوانم اما سعیم را خواهم کرد. درسش کجاست؟

 

Omid: 5 Azadi Street.

امید: خیابان آزادی 5

 

Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.

حسین: قبل از رفتن به من زنگ بزن. شماره تلفن من 586-2144 است.

 

Omid: OK, bye.

 

امید: بسیار خب، خداحافظ


 معنی متن صفحه 39 (practice 1) 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.  

 

What’s your address?

آدرس شما چیست؟

 

15 Shahid Hekmat Street, Asarieh.

خیابان 15 شهید حکمت افسریه

 

Where do you live?

شما کجا زندگی می کنید؟

 

24 Laleh Street, sa`dieh.

خیابن 14 لاله ، سعیدیه 

 

What’s his address?

آدرسش چیست؟

 

39 Kargar Street, Baharestan.

خیابان کارگر 39 بهارستان

 

What’s her address?

آدرسش چیست؟

 

67 Mahan Street.

خیابان 67 ماهان

 

What’s their address?

آدرسشان چیست؟

 

81 Farnam Street.

خیابان 81 فرنام


 معنی متن صفحه 39 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What’s your telephone number?
 

433-7891

شماره تلفن شما چیه؟
433-7891

 

What’s Ali’s home number?
 

652-0796

شماره خانه علی چند است ؟

650-0796

 

What’s his mobile phone number?
 

0925-3345462

شماره موبایل او چند است؟
0925-3345462

 

What’s her office phone number?
 

213-4561

شماره تلفن اداره او چند است؟
213-4561

 

What’s their telephone number?
 

598-9863

شماره تلفن شان چند است؟
598-9863


 معنی متن صفحه 39 (practice 3) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What time is it?
 

10 (O’clock).

ساعت چند است؟
10

 

What time are you going?
 

At 5:45 in the afternoon/p.m.

ساعت چند قصد دارید بروید؟
در ساعت 5:45 بعد از ظهر

 

What time is he going?
 

8: 20 in the morning/a.m.

او ساعت چند می رود؟
8:20 صبح

 

What time is she coming back?
 

7:15 in the evening/p.m.

او ساعت چند برمی گردد؟
7:15 غروب

 

What time are they leaving?
 

At 9:30

آنها ساعت چند می روند؟
در ساعت 9:30


 معنی متن صفحه 40 (sound and letters) 

 

* Listen to the man giving his contact information to a secretary. 

 

Secretary: What’s your phone number?

منشی: شماره تلفن شما چند است؟

 

Man: It’s 344-5302.

مرد: 344-5302

 

Secretary: And your e-mail address?

منشی: و آدرس ایمیل تون

 

Man: h-omidi60@xymail.com

مرد: h-omidi60@xymail.com


 پاسخ صفحه 41 (Listening and Reading) 

 

* Listen to the conversations and check (ü) the correct items. 


 پاسخ صفحه 41 (Speaking and Writing) 

حل این تمرین با توجه به مکان های مورد نظر دانش آموز به عهده دانش آموز میباشد


 پاسخ صفحه 41 (Your Conversation) 

You: I’m going to visit Ali this evening

 

شما : من قصد دارم غروب آفتاب را ملاقات کنم

 

. Are you coming with me?

آیا تو با من میآیی

 

Your friend: What time are you going?

دوست شما : چه ساعتی میروی

You: About  in the evening .

 

شما : حدود 6 غروب

 

Your friend: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s His address?

دوست شما : مطمئن نیستم بتونم بیام ولی سعی خودم رو میکنم . آدرسش کجاست

You: farhang street 234

 

شما : خیابان 24 فرهنگ 

 

Your friend: Call me before you go. My phone number is شماره دانش آموز یادداشت شود .

دوست شما : قبل از رفتن با من تماس بگیر . شماره من ...........

 

You: OK, bye

شما : باشه ، خدانگه دار

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن