گام به گام درس دوم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس دوم (جلسه اول) قران سال هشتم

 پاسخ فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد 
2 فُرقان وسیلة تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن 
3 یَکونُ میباشد
4 عالَمینَ جهانیان، مردم 
5 نَذیر هشداردهنده
6 وَلَد فرزند
7 شَریک شریک، همتا 
8 قَدَّرَ اندازه گیری کرد 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 کَذَّبَ، کَذَّبَت  تکذیب کرد، انکار کرد 
2 مُرسَلینَ پیامبران
3 تَتَّقونَ تقوا پیشه می کنید، تقوا دارید
4 رَسول پیامبر، فرستاده 
5 اَمین راستگو و درستکار، مورد اعتماد
6 اِتَّقوا تقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
7 اَطیعوا اطاعت کنید، پیروی کنید 
8 اِن اگر، نه، نیست

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس چهارم (جلسه اول) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 اَن که، اینکه 
2 اَشکُرُ شکر می کنم 
3 نِعمَة نعمت، هر چیز خوبی که خدا به انسان بخشیده است
4 اَلَّتی که، چیزی که، کسی که 
5 اَنعَمتَ بخشیدی، نعمت دادی 
6 اَعمَلُ عمل می کنم 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم (جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس پنجم (جلسه اول) قران سال هشتم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 نَتلو تالوت می کنیم، می خوانیم
2 نَبأ خبر، جمع: اَنباء
3 نُریدُ می خواهیم 
4 نَجعَلُ قرار می دهیم 
5 اَئِمَّة پیشوایان، جمع اِمام 
6 وارثینَ جانشینان، وارثان 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 اَحسِن نیکی کن
2 کَما همان طور که
3 اَحسَنَ نیکی کرد، نیکو ساخت
4 فَساد فساد، تباهی
5 یُحِب دوست دارد
6 مُفسِدینَ مفسدان، خرابکاران

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم(جلسه اول) قران سال هشتم

گام به گام درس ششم(جلسه اول) قران سال هشتم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 حَسِبَ گمان کرد 
2 ءامَنّا ایمان آوردیم 
3 جاهَدَ جهاد و تلاش کرد 
4 یُجاهِدُ جهاد و تلاش می کند 
5 نَفس خود، جان، جمع: اَنفُس 
6 غَنِیّ بی نیاز 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم(جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس ششم(جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول: 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

 

ردیف کلمه معنا
1 مَثَل مَثَل، داستان 
2 اِتَّخَذوا گرفتند
3 مِن دونِ   به جای، غیر از 
4 اَولِیاء سرپرستان، دوستان، جمع وَلِیّ 
5 کَ مانند
6 اِتَّخَذَ، اِتَّخَذَت  گرفت
7 لَو اگر، ای کاش 
8 کانوا یَعلَمونَ   می دانستند 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن