گام به گام علوم نهم درس دوم

‎‎جمعه, ۱۳ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام علوم نهم درس دوم

 رفتار اتم ها با یکدیگر  

 آزمایش کنید صفحه 15 

 

هدف: تهیهٔ بلور

 

وسایل و مواد لازم: بشر، نخ، گیرهٔ فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش

 

روش اجرا:

 

الف) سه بشر 100 میلی لیتری بردارید و درون هر کدام 20 میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید.

 

ب) درون هر بشر به طور جداگانه یک قاشق چای خوری از کات کبود، سدیم کلرید و شکر بیفزایید

 

و آن قدر هم بزنید تا محلول های شفاف به دست آیند این عمل را تا آنجا که مواد جامد حل شوند، ادامه دهید.

 

پ) یک گیره بردارید و با استفاده از نخ و مداد، آن را درون محلول آویزان کنید.

 

ت) بشر ها را کنار پنجره بگذارید و پس از چند روز بلورهای تشکیل شده را مشاهده کنید.

 

نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را بنویسید.

 

توضیح دهید بلور های این سه ماده چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند.

 

مشاهده می شود که شکل، اندازه و رنگ بلورهایی که تشکیل می شود متفاوت است. مثلا بلورهای شکر در

آب به شکل نبات تشکیل می شوند، در حالی که محلول کات کبود تشکیل بلورهای آبی رنگ می دهد.

 


 

 آزمایش کنید صفحه 15 

 

هدف: بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده

 

وسایل و مواد لازم: بشر، سیم، منبع تغذیه (باتری قلمی یا کتابی) ، لامپ 1.5 ولتی ، میله کربن ، قاشقک ،

آب مقطر ، سدیم کلرید ، کات کبود ، شکر ، اتانول ، عینک ، دستکش

 

روش اجرا:

 

الف) یک مدار الکتریکی درست کنید.

 

ب) درون یک بشر مقداری آب مقطر بریزید و میله های کربن را داخل آن قرار دهید (توجه کنید میله ها با هم در

تماس نباشند). مشاهده های خود را بنویسید.

 

پ) اکنون با استفاده از قاشقک، به اندازهٔ نصف قاشق چای خوری درون آب مقطر نمک خوراکی بیفزایید. چه

چیزی مشاهده می کنید.

 

ت) قسمت پ آزمایش را با افزودن شکر، اتانول و کات کبود به آب مقطر تکرار کنید. مشاهده های خود را

یادداشت و جدول زیر را پر کنید.

نام ماده

آب مقطر محلول نمک خوراکی محلول شکر در آب محلول اتانول  محلول کات کبود در آب
رسانایی الکتریکی ندارد دارد ندارد ندارد دارد

 

از این مشاهده ها چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.

 

نتیجه می شود که موادی که پیوندهای یونی در ترکیب خود داشته باشند، رسانای الکتریکی هستند، اما

ترکیبات مولکولی این خاصیت را ندارند.


 آزمایش کنید صفحه 16 

 

هدف: بررسی حرکت یون ها در آب

 

وسایل و مواد لازم:

 

ظرف شیشه ای (پتری) ، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود

 

روش اجرا:

 

الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید.

 

ب) با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیوارهٔ ظرف پتری درون آب

قرار دهید.

 

پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتری و کنارهٔ دیواره و درست روبه روی

بلور سدیم هیدروکسید قرار دهید.مدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

 

تغییر رنگ نشانهٔ چیست؟

 

علت تشکیل رنگ جدید درون محلول این است که یون ها باهم برخورد می کنند و تشکیل ترکیبات جدید می

دهند.

 

معادلهٔ نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است.

 

فراورده ها کات کبود + سدیم هیدروکسید

 

فراورده ها یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید

 

بر اساس این معادله، اگر یون های مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می دهند.

 

حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه ای می گیرید؟

 

نتیجه می شود که یون ها حرکت می کنند و جابجا می شوند.

 

با توجه به نتیجهٔ این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک ها رسانای جریان الکتریکی است؟

 

علت رسانا شدن محلول نمک در آب نیز همین حرکت یون هاست که از هم جدا می شوند و در محیط آب به

حرکت در می آیند و موجب رسانایی الکتریکی می شوند.

 

 


 

 فعالیت صفحه 18 

 
شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی
نشان می دهند.

 

با بررسی شکل ها:

 

الف) جدول زیر را کامل کنید.

 

مشخصات ذره-نام ذره اتم سدیم  یون سدیم اتم کلر یون کلرید
تعداد الکترون 11 10 17 18
تعداد الکترون در مدار آخر 1 8 7 8
آیا مدار آخر ذره پر شده است؟ خیر بلی خیر بلی

 

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟

 

سدیم الکترون از دست داده است و کلر الکترون گرفته است

 

پ) هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟

 

 هر کدام یک الکترون مبادله کرده اند.

 

ت) نماد شیمیایی یون های سدیم وکلرید را بنویسید.

 

سدیم: Na+ کلر: Cl–

 

پ) ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید.

 

فلز یا نافلز بودن، تعداد الکترون های لایه آخر، پر شدن یا نشدن لایه الکترونی و…

 

 


 

 خود را بیازمایید صفحه 18 

 

١- از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی 9F و 11Na

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

 

الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

 

 

ب) کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره ای با مدار 8 الکترونی تبدیل می شود؟

 

اتم سدیم تبدیل به یون مثبت سدیم (Na+) می‌شود.

 

پ) کدام یک با گرفتن الکترون به ذره ای با مدار 8 الکترونی تبدیل می شود؟.

 

اتم فلوئور تبدیل به یون منفی فلورید می‌شود.

 

ت) تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازندهٔ سدیم فلوئورید را مشخص کنید.

 

یون مثبت سدیم دارای 1 عدد بار الکتریکی مثبت و یون منفی فلوئورید نیز دارای 1 عدد بار الکتریکی منفی.

 

ث) آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟

 

بله، زیرا میزان بار الکتریکی مثبت و منفی آن برابر می‌باشد.

 

با توجه به آرایش الکترونی اتم های فلز منیزیم و اکسیژن، ذره های سازندهٔ منیزیم اکسید(MgO) را مشخص

کنید . (8O و 12Mg)

 


 

 فکر کنید صفحه 19 

 

به شکل روبه رو به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

 

 

الف) در مجموع چند گرم واکنش دهنده مصرف شده است؟

 

19.6 گرم

 

ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟

 

19.6 گرم 

 

پ) یکی از مهم ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است که در همهٔ واکنش های شیمیایی نیز برقرار

است. این قانون را در یک جمله بیان کنید.

 
در یک واکنش شیمیایی همواره مجموع جرم واکنش دهنده با مجموع جرم فرآورده برابر است

 

 فکر کنید صفحه 22 

 

1 با توجه به شکل های روبه رو توضیح دهید چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود، اما با حل کردن نمک

در آن، تخم مرغ غوطه ور می شود؟

 

نمک در آب حل شده و باعث افزایش جرم آب و درنتیجه چگالی آب نسبت به چگالی تخم مرغ افزایش می یابد.

 

2 آب برخی دریاچه ها مانند دریاچهٔ ارومیه بسیار شور است. به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان

شناور ماند و حتی روی آب،روزنامه خواند.چرا؟

 

زیرا چگالی محلول آب نمک (بسیار شور) از چگالی بدن انسان بیشتر است و ما روی آب شناور می مانیم.

 

 


 

 خود را بیازمایید صفحه 23 

 

با توجه به شکل 9 به پرسش ها پاسخ دهید.

 

الف) برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

 

یک الکترون به اشتراک گذاشته است

 

ب) در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

 

دو الکترون موجود میباشد

 

پ) برای تشکیل یک مولکول آب، اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

 

دو الکترون به اشتراک گذاشته است

 

ت) در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

 

8 الکترون وجود دارد

 

 


 

 خود را بیازمایید صفحه 24 

 

مولکول متان ، 4CH از 4 اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان:

 

الف) آرایش الکترونی مدار آخر اتم های 1H و 6C را رسم کنید 

 

ب) نحوهٔ تشکیل مولکول متان را با رسم ساختار های اتمی نشان دهید.

 

پ) هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می دهد؟

 

4 پیوند دارد

 

ت) هر اتم هیدروژن چند پیوند اشتراکی می دهد؟

 

1 پیوند دارد 

 

 


 

 فعالیت صفحه 24 

 

با استفاده از مدل های مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم های هیدروژن:

 

1- سه ترکیب مولکولی 2 کربنه بسازید.

 

2- مشخص کنید در ترکیب هایی که ساخته اید، هریک از اتم های کربن چند پیوند داده اند؟

 

4 پیوند داده اند

 

3- فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن