گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 ُمبارَک، مُبارَکَة مبارک، با برکت
2 مُنذِر هشدار دهنده، بیم دهنده
3 عِند نزد
4 مُرسِل ارسال کننده، فرستنده
5 بَین میان، بین
6 یُحیی زنده می کند
7 یُمیت می میراند
8 اوَّلین پیشین، پیشینیان
9 موقِنین اهل یقین

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس پنجم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف  کلمه معنا
1 یَسَّرنا آسان کردیم
2 ذِکر پند، یاد
3 ءال آل، خاندان
4 مُدَّکِر پندگیرنده
5 نذُر هشدارها، هشداردهندگان
6 اَخَذنا مجازات کردیم، گرفتیم

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس هفتم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 رُسُل پیامبران، جمع رَسول
2 بَیِّنات دالیل روشن، جمع بَیِّنَة
3 یَقومَ ... بِ  رفتار کند ... به، به پا دارد
4 حَدید آهن
5 بَأس سختی
6 مَنافِع فایده ها
7 یَنصُر یاری می کند
8 قَوِی قوی، قدرتمند

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس هفتم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مساوی است، نباشید، شخص، رستگار، آتش، فردا

ردیف کلمه معنا
1 نَفس شخص، انسان
2 غَد فردا
3 التَکونوا نباشید
4 نَسوا فراموش کردند
5 فاسِق نافرمان، گناهکار، منحرف
6 یَستَوی مساوی است
7 نار اتش
8 فائِز رستگار، موفّق

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هشتم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس هشتم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 تُنجی نجات می دهد
2 تُؤمِنون ایمان می آورید
3 تُجاهِدون جهاد و تلاش می کنید
4 کُنتُم تَعلَمون می دانستید 
5 یَغفِر می آمرزد، می پوشاند
6 ذُنُوب گناهان، جمع ذَنب
7 مَساکِن خانه ها، جمع مَسکَن
8 عَدن جاودان

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هشتم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس هشتم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه  معنا
1 اِذا وقتی که
2 ُنودِی ندا داده شد
3 بَیع خرید و فروش
4 ذلِکُم این، آن
5 قُضِیَت تمام شد
6 اِنتَشِروا پراکنده شوید
7 اِبتَغُوا بجویید، طلب کنید
8 تُفلِحون رستگار می شوید، موفّق می شوید

ادامه مطلب ...
گام به گام درس نهم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس نهم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه  معنا
1 َیتَّقِ(یَتَّقی) تقوا داشته باشد
2 یَجعَلُ قرار می دهد
3 مَخرَج راه نجات، محل خروج
4 حَیث جا، هرکجا
5 یَحتَسِب گمان می کند
6 یَتَوَکَّلُ توکّل می کند
7 حَسبُ کافی است
8 قَدر اندازه

ادامه مطلب ...
گام به گام درس نهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس نهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 یَد دست، جمع: اَیدی
2 مَوت مرگ
3 یَبلو می آزماید
4 اَیّ  کدام، کدام یک
5 کُنّا نَسمَع گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم
6 اَو یا
7 نعقِلُ اندیشه و درک می کنیم
8 سَعیر دوزخ، آتش فروزان

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دهم ( جلسه اول ) قران سال نهم

گام به گام درس دهم ( جلسه اول ) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 اَنذِر هشدار ده
2 یَأتی می آید
3 ُؤَخِّر به تأخیر می اندازد، مهلت می دهد به
4 دَخَلَ داخل شد به، وارد شد به
5 التَزِد نیفزای، زیاد نکن
6 تَبار هالکت، نابودی

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس دهم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کمه معنا
1 قُم برخیز، به پا خیز
2 قَلیل اندک، کم
3 نِصف نصف، نیم
4 رَتِّل آرام و با دقت بخوان
5 ثَقیل سنگین، گران بار، با ارزش
6 سَبح کار و تلاش
7 طَویل طولانی، بسیار
8 اُذکُر یاد کن
9 اِتَّخِذ بگیر، قرار بده

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن